Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkelagenda Toekomst BRP

De Ontwikkelagenda bevat de hoofdpunten waaraan we in het programma werken. Dit is een dynamische agenda, in die zin dat er in de loop der tijd punten aan toegevoegd kunnen worden, en prioriteiten tussentijds gewijzigd kunnen worden.

De agenda bevat de volgende punten:

Uitbreiden mogelijkheden voor bijhouden gegevens niet-ingezetenen

Van niet-ingezetenen registeren we nu minder gegevens en houden we minder gegevens bij dan van ingezetenen. Om een beter zicht op te krijgen op bijvoorbeeld het tijdelijk verblijf van niet-ingezetenen in Nederland (waaronder arbeidsmigranten) en hun recht op sociale voorzieningen, gaan we meer gegevens vastleggen van niet-ingezetenen. Onder andere gegevens over een tijdelijke verblijfplaats, huwelijk, kinderen en overlijden.

Andere financieringsregeling van de BRP

De kosten voor afnemers voor het gebruik van gegevens uit de BRP worden nu deels berekend op basis van het aantal keren dat zij gegevens opvragen. Dit stimuleert afnemers om gegevens te bewaren en te hergebruiken. Dit is ongewenst en daarom kiezen we voor een andere manier van het verdelen van de kosten.

Bevragen bij de bron

Afnemers ontvangen de gevraagde informatie realtime. Hierdoor is er minder tussentijdse opslag, bewerking en interpretatie van gegevens nodig. Dit zorgt voor hogere kwaliteit van gegevens, betere borging van privacy en meer efficiency. Het faciliteren van de pilot Haal Centraal BRP is onderdeel van dit agendapunt.

Verbetering weergave burgerlijke staat

Het lukt niet altijd om de benodigde formele onderbouwing te produceren die nodig is voor de registratie van gegevens in de BRP. Een overlijden wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd als er geen formele overlijdensakte is. Ook niet als het overlijden wel waarschijnlijk is. In die gevallen wordt nu niet vastgelegd dat de betreffende burger is overleden. Dit leidt tot fouten die voorkomen kunnen worden.

Samenhang BRP-BS, inclusief geboorteplaats, inclusief dubbele achternamen

De Burgerlijke stand is volledig gescheiden van BRP. Dit betekent dat gegevens van burgers dubbel vastgelegd worden. Dit betekent extra en soms onnodige administratieve lasten voor burgers. Bij de verbetering hiervan worden ook de registratiemogelijkheden in de burgerlijke stand op bepaalde punten aangepast (geboorteplaats, dubbele achternamen).

Meerdere adressen registreren

Soms zijn personen niet- of beperkt bereikbaar op hun formele woonadres, bijvoorbeeld omdat ze voor langere tijd in het buitenland verblijven. Voor hen wordt het mogelijk om naast het formele woonadres een ander adres toe te voegen.

Uitbreiden zoekfunctie

De bestaande mogelijkheden om in de BRP te zoeken naar persoonsgegevens worden verbeterd en uitgebreid. Daarmee wordt het mogelijk om nauwkeuriger te kunnen zoeken. De kans dat iemands gegevens onterecht worden geraadpleegd, wordt hiermee kleiner. Dit geeft burgers meer privacy.

Inzien, wijzigen en delen van eigen gegevens

Voor burgers wordt de mogelijkheid ontwikkeld dat zij meer inzicht krijgen in met welke organisaties wij hun gegevens delen en met welk doel. Daarnaast wordt het ook mogelijk dat zij zelf toestemming kunnen geven voor het wel of niet delen van hun gegevens met maatschappelijke organisaties. Samen met Logius werken we aan MijnOverheid en de MijnGegevens app om de burger meer mogelijkheden te geven voor het inzien, wijzigen en delen van eigen gegevens.

Verbeteren gezagsregistratie

Het gezag over kinderen wordt in veel gevallen bepaald op basis van gegevens die standaard in de BRP aanwezig zijn en in andere gevallen op basis van een rechterlijke uitspraak die wordt vastgelegd in het Centraal Gezagsregister. Gegevens uit het gezagsregister worden niet altijd snel en juist overgenomen in de BRP. Met dit agendapunt werken we aan de verhoging van de betrouwbaarheid van deze gegevens in de BRP.

Vastleggen aanschrijfnaam

Het is niet eenvoudig om burgers goed aan te schrijven op basis van formele naamgegevens. Zij kunnen bijvoorbeeld een andere naam gaan gebruiken na een huwelijk. Of anders aangesproken willen worden omdat hun genderidentiteit veranderd is. Burgers krijgen daarom zelf de mogelijkheid om hun aanschrijfnaam te kiezen. Hiermee worden fouten vermeden en hoeven geen privacygevoelige gegevens verstrekt te worden aan organisaties die alleen een brief willen versturen.

Opnemen digitale contactgegevens

Voor burgers en overheden is contact onderhouden via een digitaal medium sneller, goedkoper en duurzamer dan papieren correspondentie naar een fysiek adres.

Niet meer definitief verwijderen gegevens van voor de adoptie

De mogelijkheid voor adoptieouders om na adoptie van een kind de gegevens van vóór de adoptie van de persoonslijst van een kind te verwijderen wordt gestopt.

Aanpassingen in het kader van de kieswet

Er worden faciliteiten ontwikkeld voor het verstrekken van gegevens van kiesgerechtigden aan gemeenten om hen te ondersteunen wanneer hun lokale BRP door een calamiteit niet beschikbaar is. Daarnaast worden voorzieningen getroffen om te voorkomen dat EU-burgers dubbel kunnen stemmen.

Scroll naar boven