Overslaan en naar de inhoud gaan

Register Paspoortsignaleringen

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden. En personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.

In het RPS worden alleen personen opgenomen die op grond van de Paspoortwet aanspraak maken op een Nederlands reisdocument. Dit kunnen ook personen zijn met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Een aantal instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, mogen een persoon in dit register laten opnemen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS.

Burger kan bezwaar maken bij signalerende- of uitgevende instantie

Voordat RvIG een signalering in het RPS opneemt, handhaaft of verwijdert moet de signalerende instantie hiervoor een verzoek indienen bij RvIG. De beslissing om dit verzoek in te dienen is een besluit van de signalerende instantie volgens Awb. De betrokkene moet over het besluit en de mogelijkheid op bezwaar geïnformeerd worden. De betrokkene kan in bezwaar gaan bij de instantie die het besluit heeft genomen.

Na toetsing van het verzoek tot opname van de signalerende instantie, neemt RvIG de betrokkene op in het RPS. Betrokkene kan hiertegen géén bezwaar maken bij RvIG.

Wanneer een betrokkene verzoekt aan de signalerende instantie om zijn gegevens uit het RPS te verwijderen, moet de signalerende instantie hier een besluit op nemen waarover de betrokkene geïnformeerd moet worden. De betrokkene kan tegen dit besluit ook bezwaar maken. Als het besluit of de beslissing op bezwaar leidt tot een verwijdering uit het RPS, dan moet u een verzoek tot verwijdering uit het RPS doen bij RvIG.

Als een paspoortaanvraag wordt afgewezen omdat iemand gesignaleerd is in het RPS, kan die hiertegen bezwaar maken. Dat kan alleen bij de uitgevende instantie die de aanvraag heeft afgewezen.

Redenen voor opname in het Register paspoortsignaleringen

Alle gronden voor opname van iemands gegevens in het RPS staan in de artikelen 18 tot en met 24 en artikelen 47 en 49 van de Paspoortwet (Ppw). Deze gronden richten zich op het beschermen van een fundamenteel belang van de samenleving. Redenen voor opname in het RPS kunnen zijn:

 • opzettelijk beschadigen van reisdocumenten (artikel 24 Ppw);
 • (vermoeden van) fraude met het reisdocument (artikel 24 Ppw).
 • onttrekking van een opgelegde straf (artikel 18 Ppw). Het gaat hier om personen die verdacht worden van een strafbaar feit. Er is een bevel tot voorlopige hechtenis gegeven of het Openbaar Ministerie heeft een vrijheidsstraf of geldboete opgelegd. Deze personen maken zich vervolgens onzichtbaar voor vervolging, bijvoorbeeld door naar het buitenland te reizen;
 • faillissement (artikel 19 Ppw). Een persoon is failliet verklaard op verzoek van de rechter-commissaris en mag het land niet verlaten;
 • een publiekrechtelijke schuld (artikel 22 Ppw). Een persoon is een betalingsverplichting aan de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of een (gemeentelijke) sociale dienst niet nagekomen. Het gegronde vermoeden bestaat bovendien dat de persoon de betalingsverplichting niet wil nakomen.

Een minister of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kan bovendien een verzoek tot opname doen als de nationale veiligheid in het geding is, of de veiligheid van bevriende landen (artikel 23 Ppw). Dit gebeurt in goed overleg met het Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsdiensten en de burgemeester van de gemeente waar de te signaleren persoon staat ingeschreven.

Signalerende instanties

De volgende instanties kunnen een verzoek doen tot opname in het RPS:

 • Gemeenten
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Openbaar Ministerie
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Belastingdienst
 • Rechter-commissaris
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
 • (Gemeentelijke) sociale dienst
 • Minister van Buitenlandse Zaken
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Verstrekken paspoort ondanks opname Register paspoortsignaleringen

Personen die zijn opgenomen in het RPS, kunnen in bepaalde gevallen toch een paspoort verstrekt krijgen. Dan moet de aanvrager wel een zwaarwegend belang hebben om te reizen, bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een naaste. En de persoon moet dit zwaarwegende belang kunnen bewijzen met schriftelijke stukken, bijvoorbeeld een akte van overlijden of een medische verklaring. In dat geval kan de uitgevende instantie een paspoort verstrekken voor een bepaalde periode of met een beperkte geldigheid.

Scroll naar boven