Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen Briefadres

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, moet ingeschreven zijn in de BRP. Als dat niet op een woonadres kan,  dan op een briefadres. Voor het aanvragen van een briefadres is een geldige reden nodig. Dat kan wanneer één van onderstaande situaties van toepassing is.

  • Je hebt geen woonadres volgens de Wet BRP (artikel 2.23 Wet BRP)
  • Je verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis) (artikel 2.40 Wet BRP)
  • Je verblijft in een psychiatrische instelling (artikel 2.40 Wet BRP)
  • Je verblijft in een instelling voor kinderbescherming, opvang of beschermd wonen (artikel 2.40 Wet BRP)
  • Het opnemen van een woonadres is om veiligheidsredenen niet wenselijk (artikel 2.41 Wet BRP)

De gemeente waar een briefadres wordt aangevraagd, hoeft niet de gemeente te zijn waar je op dat moment verblijft. Een briefadres wordt aangevraagd in de gemeente  waar het briefadres is. Als niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, kan er geen  aanspraak gemaakt worden op een briefadres.

Een briefadresgever stelt zijn of haar adres beschikbaar als briefadres. Niet iedereen kan briefadresgever zijn. Het moet een bestaand adres zijn van een natuurlijk persoon (iemand die in Nederland als ingezetene staat ingeschreven) of een instelling die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om op te treden als briefadresgever. Dat kan ook het adres van het gemeentehuis zelf zijn of een andere gemeentelijke locatie.
De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid (brieven of andere stukken, zoals een belastingformulier, stempas of dagvaarding) jou als briefadreshouder bereikt. Ook moet een briefadreshouder (persoonlijk) bereikbaar zijn voor de gemeente, om vragen te kunnen beantwoorden over het briefadres. Daarom kan een briefadres nooit een postbus zijn.

In Nederland moet iedereen, die hier rechtmatig verblijft, zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Die inschrijving is belangrijk, want zonder kun je geen gebruik maken van voorzieningen. Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland is, moet zich inschrijven in de BRP. Dat doe je bij de gemeente waar je woont of (tijdelijk) verblijft. De overheid en belangrijke instanties kunnen via de BRP met jou in contact komen.

Waarom?

Als je bepaalde voorzieningen wilt ontvangen moet je ingeschreven staan in de BRP. Denk bijvoorbeeld aan een AOW-pensioen, bijstandsuitkering of zorgtoeslag. Maar je moet ook ingeschreven staan als je een zorgverzekering wil afsluiten. Of een rijbewijs aan wil vragen. Of bijvoorbeeld om een stempas en andere belangrijke post van de overheid te ontvangen.
Meestal staat iemand ingeschreven op het adres waar hij of zij woont of waar men de meeste tijd overnacht/slaapt. Dit noemen we in de BRP het woonadres. Wanneer er geen  (vast) woonadres is, dan is het mogelijk om een zogenaamd briefadres aan te vragen.
Wanneer een  woonadres ontbreekt en er geen briefadresgever beschikbaar is, dan is de gemeente per 1 januari 2022 wettelijk verplicht iemand ‘ambtshalve’ in te schrijven op een briefadres . Dat kan het adres van een gemeentehuis zijn óf een adres van een instelling waar de gemeente mee samenwerkt. De gemeente beslist op basis van de wettelijke voorwaarden  en gevraagde informatie of iemand recht heeft op een briefadres.

Nee. Een postadres is alleen bedoeld om post naar toe te sturen of in ontvangst te kunnen nemen en is dus, in tegenstelling met een briefadres niet geschikt voor je inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Nee. Een inschrijving in de BRP is altijd gratis, ook als het gaat om een briefadres.

Gemeenten mogen op grond van artikel 4:81 AWB beleidsregels vaststellen voor bevoegdheden die zij uitoefenen, zoals het verstrekken van het briefadres. Deze regels mogen de wet, zoals de Wet BRP waarin het briefadres is vastgelegd, niet tegenspreken. Ook moet er altijd naar het vastgestelde beleid gehandeld worden.

In de aangifte van het briefadres moet de reden voor het briefadres  worden vermeld. Ook  moet de schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever  worden toegevoegd. Bij de aanvraag van het briefadres overhandigt de briefadresaanvrager in ieder geval de volgende informatie aan de gemeente;

  • Reden van de aanvraag
  • Ingangsdatum en vermoedelijke periode van een briefadres
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een schriftelijke verklaring van de briefadresgever

Daarnaast kan een gemeente besluiten om aanvullende documenten te vragen.

Let op: De aanvrager van een briefadres is op grond van artikel 2.45 lid 1 Wet BRP verplicht om een aangifteformulier volledig in te vullen. Bij een onvolledige aanvraag kan een gemeente de aanvraag buiten behandeling stellen.
 

Nee, naast de voorwaarden die gelden op grond van de Wet BRP mag de gemeente geen andere voorwaarden stellen voor het toekennen van een briefadres. De voorwaarden kun je terugvinden bij de vraag ‘In welke gevallen kan een briefadres worden geregistreerd?’. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan kan je geen aanspraak maken op een briefadres.

 

Het uitgangspunt in de Wet BRP is dat de gemeente burgers zo feitelijk mogelijk registreert met het adres waar zij verblijven. Als er meerdere adressen zijn, geldt, dat het adres waar je naar verwachting gedurende een half jaar het meest zal overnachten wordt gezien als het woonadres.

Er zijn geen termijnen gekoppeld aan het toekennen van een briefadres. Wel is het raadzaam om periodiek in contact te treden met de briefadreshouder om bijvoorbeeld te toetsen of de woonsituatie is gewijzigd.

Nee. Als je langer dan 8 maanden binnen een jaar buiten Nederland verblijft, kan je niet ingeschreven blijven staan in de Basisregistratie Personen. Ook niet met een briefadres.

De gemeente waar iemand verblijft, zorgt voor de inschrijving op een woonadres. Alleen als er geen woonadres is, kan een briefadres worden geregistreerd.

Als je permanent op een vakantiepark woont, dan hoor je volgens de Wet BRP op dat adres ingeschreven te worden omdat je daar feitelijk verblijft. Dat is dan een woonadres in de BRP en geen briefadres. Of er sprake is van permanent verblijf (een woonadres) op het vakantiepark is ter beoordeling van de gemeente.

Als je verzoek om een briefadres wordt afgewezen en je bent het er niet mee eens, dan kun je schriftelijk in bezwaar gaan. Hoe je dit kunt doen staat in de meeste gevallen uitgelegd in het besluit dat je hebt ontvangen van de gemeente.

Scroll naar boven