Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen LAA

Algemeen

Als gevolg van de wetswijziging van 15 mei 2023 krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een extra taak om gemeenten te ondersteunen bij het onderzoek naar de juistheid van de adresgegevens in de BRP: de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: LAA. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van signalen én de verwerking van gegevens ligt nu bij de minister. RvIG voert namens de minister deze werkzaamheden uit.

Gemeenten kunnen voor inhoudelijke vragen over LAA contact opnemen met hun accountmanager of met de Frontoffice van RvIG info@rvig.nl of 088-900 1000.

Op dit moment ontvangt de gemeente terugmeldingen via de TMV 2.0 en LAA-signalen in de WALAA. RvIG onderzoekt of het mogelijk is om deze in de toekomst via een platform aan te bieden, waarbij beide stromingen in één portaal kunnen worden aangeboden. RvIG houdt gemeenten hiervan op de hoogte.

Nee, RvIG verstrekt geen nieuwe iPads meer. De gemeente kan de huidige iPads blijven gebruiken tot deze onbruikbaar worden. De WALAA is benaderbaar op vrijwel alle gangbare devices, zodat de gemeente ook de eigen devices kan inzetten.

Wat verandert er voor gemeenten?

Zodra de wetswijziging in werking treedt zijn alle gemeenten automatisch deelnemer aan LAA. Dit betekent dat de verwerkersovereenkomst (VWO) komt te vervallen. LAA wordt toegevoegd aan de huidige bijhoudingstaak van gemeenten. Maandelijks ontvangen gemeenten LAA signalen van de minister.

De VWO komt met de wettelijke verankering te vervallen.

De wetswijziging BRP is op 15 mei 2023 in werking getreden.

De Vereniging Voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op verzoek van de staatssecretaris een onderzoek uitgevoerd naar de werkbelasting voor LAA door gemeenten. De staatssecretaris heeft op 26 september 2022 aan de Tweede Kamer toegezegd een bedrag van drie miljoen euro vrij te maken voor de taakverzwaring die gemoeid gaat met de invoering van LAA.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringsstructuur wordt ingekleed. De huidige financieringsstructuur loopt door tot 1 januari 2024, mocht dit eerder wijzigen dan wordt de gemeente hierover proactief geinformeerd.

Ja, LAA zal onderdeel worden van de zelfevaluatie na ingang van de wetswijziging.

Nee, de Pleio pagina voor LAA houdt op te bestaan. Instructiemateriaal en informatie voor gemeenten wordt vanaf nu op de RvIG website geplaatst. Dit betekent ook dat het forum ophoudt te bestaan.

Signalen

Gemeenten, politie en overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Dat kan bijvoorbeeld als post onverwacht retour komt of als er erg veel mensen op hetzelfde adres geregistreerd staan.

Voor de totstandkoming van signalen wordt gebruik gemaakt van profielen. Een profiel bestaat uit selectiefactoren waarmee adresgegevens van een persoon worden geselecteerd. Deze selectiefactoren leiden tot gerede twijfel over een adresgegeven. Zo kan het zijn dat wordt opgemerkt dat een woning 40m2 aan oppervlakte heeft, maar dat op dit adres 6 volwassen personen ingeschreven staan. Deze woning lijkt erg klein voor het aantal ingeschreven volwassenen, daarom ontstaat er twijfel over de juistheid van dit adresgegeven.

Signalen worden maandelijks geleverd in de Webapplicatie LAA (WALAA).

Voor toegang tot de WALAA is een persoonsgebonden e-herkenning vereist op niveau 3. Een e-herkenning vraagt de gemeente zelf aan. Je kunt hierover contact opnemen met de functioneel beheerder van jouw gemeente.

Binnen 4 weken moet de gemeente aangeven of een signaal aanleiding is geweest voor een aanpassing in de BRP of dat het adres in onderzoek geplaatst is. Ook wanneer er geen opvolging wordt gegeven aan het signaal (“Geen huisbezoek nodig”), moet dit binnen 4 weken worden teruggekoppeld. Binnen 6 maanden moet het onderzoek te zijn afgerond. De gemeente geeft de informatie uiterlijk binnen 6 maanden door aan de minister.

Signalen worden na zes maanden automatisch verwijderd uit het casusoverzicht van de WALAA. Bewerken kan dan niet meer, maar ze blijven nog wel zichtbaar in de Monitor.

Signalen worden maandelijks geleverd. Het leveringsschema wordt tweemaal per jaar bekend gemaakt. Zo weet je precies op welke datum de nieuwe signalen klaar staan.

De adressen die aan BRP-profielen voldoen worden op basis van de gegevens van de BRP en de BAG geselecteerd. Naast deze profielen zijn er Afnemers profielen. De adressen voor Afnemersprofielen worden eerst door afnemers zelf geselecteerd op basis van hun eigen gegevens, domeinkennis en criteria selecties. Adressen voor beide typen profielen worden maandelijks naar IKP (Informatie Knooppunt) gestuurd voor verder verfijningen en uitsluitingen.

In de werkwijze van LAA is er geen sprake van zelfstandig beslissende algoritmen zonder menselijke tussenkomst. In het adresonderzoek naar aanleiding van een LAA-signaal vindt altijd menselijke toetsing en onderzoek plaats.

Het kan voorkomen dat een gemeente tijdelijk onvoldoende capaciteit heeft om het beschikbare aantal signalen af te handelen. In overleg met de accountmanager van RvIG blijft het mogelijk om de ‘portie’ van de levering bij te stellen. Neem hiervoor contact met RvIG op.

Ja, dat klopt. In de WALAA wordt alleen adres gerelateerde informatie verwerkt. De vragen in de WALAA hebben daar betrekking op. Er is geen mogelijkheid om open velden aan te maken of in te vullen.

Scroll naar boven