Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen over gegevensverwerking RNI

Op deze pagina vind je vragen over gegevensverwerking in de RNI.

Kijk voor meer informatie altijd in de Werkinstructie Registratie Niet-ingezetenen.

Nee, de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bevat niet de gegevens van alle niet-ingezetenen die een relatie hebben met Nederland. Als de niet-ingezetene niet bekend is bij een aangewezen bestuursorgaan of zichzelf niet aanmeldt bij een RNI-loket, dan zal hij of zij niet worden ingeschreven in de RNI.

Daarnaast is het vereist dat een aangewezen bestuursorgaan of het RNI-loket de identiteit van de ingeschrevene deugdelijk vaststelt. Als dit niet is gebeurd of niet mogelijk was, dan zullen de gegevens van de niet-ingezetene niet worden opgenomen.

De zogeheten RNI-DEEL-PL bestaat uit de volgende categorieën:

  • Persoon (01/51)
  • Nationaliteit (04/54)
  • Overlijden (06/56)
  • Inschrijving (07)
  • Verblijfplaats (08/58)
  • Verblijfstitel (10/60)

De overige 'GBA-categorieën' komen wel voor in de RNI, maar worden niet bijgehouden en hoeven dus niet actueel te zijn.

Nee, de gegevens in de RNI zijn niet authentiek.

De RNI-gegevens worden geactualiseerd op basis van een melding door de aangewezen bestuursorganen of op aangeven van de ingeschrevene zelf (via een RNI-loket). Er zal niet altijd intensief contact met de ingeschrevene zijn, wat het actueel houden van de gegevens lastig maakt. Een persoon van wie de gegevens zijn opgenomen in de RNI is ook niet verplicht nieuwe feiten te melden. De gegevens in de RNI zullen daarom niet altijd actueel zijn. Groep 71 geeft een indicatie hiervan.

Ad-hocadresvragen waarbij gegevens van niet-ingezetenen als ingang worden gebruikt zijn niet mogelijk. Bij de beantwoording van ad-hocadresvragen wordt uitgegaan van adressen in Nederland. In antwoorden op ad-hocadresvragen komen daarom ook geen gegevens van niet-ingezetenen voor.

Ja, het overlijden kan op twee manieren geregistreerd worden. Bij een overlijden in Nederland van een geregistreerde niet-ingezetene verstuurt de gemeente waar de persoon overleden is een bericht aan de RNI. Bij een overlijden in het buitenland kan een aangewezen bestuursorgaan een bericht sturen aan de RNI. De RNI verwerkt de overlijdensgegevens uit het bericht op de persoonslijst en wijzigt de opschortingsreden van de persoonslijst in ‘O’ (van: Overlijden).

Ja, bij de verstrekking van gegevens van persoonslijsten in de RNI wordt geen onderscheid gemaakt tussen gegevens die wel of niet worden bijgehouden in de RNI. Je moet er rekening mee houden dat, als je gegevens van zo'n persoonslijst opvraagt, een deel wel en een deel niet wordt bijgehouden.

De persoonlijsten in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) zijn te raadplegen via de Gemeentelijke basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). De autorisatie van de afnemer bepaalt in welke situatie welke gegevens over ingeschrevenen verstrekt mogen worden.

In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) worden op basis van artikel 2.69 lid 1 sub a onder 4 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) gegevens over het buitenlands woonadres van de niet-ingezetene opgenomen.

In het uitzonderlijke geval dat het buitenlands woonadres van de niet-ingezetene niet per post te bereiken is, kan een postbus in het woonland van de niet-ingezetene worden opgenomen in de RNI. De buitenlandse postbus wordt dan onderdeel van het buitenlands woonadres, aangezien dit de enige mogelijkheid is om de niet-ingezetene per post te bereiken.

Let op: de buitenlandse postbus is uitdrukkelijk onderdeel van het buitenlands woonadres en betreft géén briefadres.

Als je gegevens verstrekt wilt krijgen van niet-ingezetenen, dan moet je hiervoor geautoriseerd zijn of een autorisatie aanvragen. Als blijkt dat je de gegevens nodig hebt voor de uitvoering van jouw taak of taken en je bent (nog) niet geautoriseerd, dan wordt een (vernieuwd) autorisatiebesluit verleend.

Dit besluit is dan de grondslag voor de gegevensverstrekking uit de GBA-V van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

Je ziet dit aan gemeentecode 1999 die is opgenomen in het element 09.10 'Gemeente van inschrijving' categorie 08.

In 40% van de aanvragen wordt geen document gevonden. In veel gevallen komt dit doordat de documentindicatie ten onrechte op de persoonslijst is blijven staan na het muteren van categorie 12 op basis van een C3-kennisgeving. Deze mutatie was mogelijk in de periode waarin LO 3.8 in werking was.

Scroll naar boven