Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbeteringen Zelfevaluatie BRP

Veel organisaties in Nederland maken gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, veiligheid, onderwijs, sociale voorzieningen, belastingen: overal speelt het adres een bepalende rol. Zo krijgt de burger waar hij recht op heeft en kunnen overheidsinstanties hun adres gerelateerde taken goed uitvoeren.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in IDee 26 uit 2023

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van de gemeentelijke afvalstoffenheffing en de oproep voor verkiezingen. Ook bij calamiteiten moeten de hulpdiensten kunnen vertrouwen op de gegevens in de BRP. Gemeenten voeren dan ook jaarlijks een onderzoek uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie binnen hun gemeente. Dit onderzoek heet Zelfevaluatie BRP, het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst.

In 2021 is RvIG samen met de NVVB en VNG het project Verbeteren Zelfevaluatie BRP gestart. Dit na de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer om meerjarige sturing op kwaliteitsverbetering en een sterkere positionering van het horizontale toezicht binnen gemeenten te realiseren. Een van de middelen om dit doel te realiseren is het verbeteren van de Zelfevaluatie BRP, met het vaststellen van duidelijke normen en kaders welke bijdragen aan een betrouwbare dienstverlening naar de burgers en een goede kwaliteit van de BRP. Deze meetbare normen en beheersmaatregelen zijn vertaald in een nieuwe vragenlijst van de Zelfevaluatie BRP.

Verloop van het project

Het project is gestart met het definiëren van meetbare normen. Deze zijn vertaald naar een nieuwe vragenlijst die geldt als normenkader voor de nieuwe Zelfevaluatie. Het normenkader is regelmatig besproken met een daarvoor samengestelde klankbordgroep bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, ’s-Hertogenbosch, Krimpen aan den IJssel, Zoetermeer, Venray, Achtkarspelen, Hilvarenbeek, de NVVB en de VNG. In de klankbordgroep zijn kennis en ideeën uitgewisseld en adviezen gegeven over het normenkader. Vervolgens is het kader met de vastgestelde meetbare normen vertaald naar de vragenlijst van de Zelfevaluatie BRP.

Tijdens het definiëren van de normen is een onderscheid gemaakt in normen die rechtstreeks toezien op het naleven van de wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en normen die toezien op de volwassenheid van de sturing door gemeenten op de eigen kwaliteitsdoelen. De volwassenheidsnormen zien toe op de tijdige, juiste en volledige verwerking van gegevens in de BRP door gemeenten.

Praktijktest

Het nieuw ontwikkelde normenkader en de vragenlijst Zelfevaluatie BRP zijn in de praktijk getest door 9 pilotgemeenten, te weten Vlaardingen, Bernheze, Westerkwartier, Dinkelland, Asten, Ooststellingwerf, Amstelveen, Nissewaard, Boxtel en Sint Michielsgestel. Deze gemeenten hebben onafhankelijk van elkaar de aangepaste vragenlijst getest en beoordeeld.

Uit de test is gebleken dat de vragen over de rechtmatigheid voor alle deelnemende gemeenten goed te beantwoorden zijn. De vragen over de volwassenheid waren zonder een uitgebreide toelichting onvoldoende te beantwoorden. Meer uitleg en uitgebreide toelichting is nodig om de vragen te kunnen beantwoorden.

Dit heeft tot gevolg dat in de vragenlijst die 1 juli gereed staat de rechtmatigheidsvragen die voortvloeien uit wet- en regelgeving wel zijn opgenomen en de volwassenheidsvragen niet.

Volwassenheidsvragen

De volwassenheidsvragen komen in een aparte vragenlijst op 1 oktober 2023 via de kwaliteitsmonitor beschikbaar. Gemeenten krijgen tot eind december de tijd om deze nieuwe volwassenheidsvragen te beantwoorden.

Omdat dit de eerste keer is dat gemeenten te maken krijgen met volwassenheidsvragen wordt 2023 gezien als nulmeting. Er zullen geen scores verbonden worden aan de antwoorden op de volwassenheidsvragen.

De volwassenheidsnormen zien toe op de tijdige, juiste en volledige verwerking van gegevens in de BRP door gemeenten
Scroll naar boven