Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag en antwoord Relaties in de BRP

1. Relatielegging binnengemeentelijk

Nee, dat mag niet. Een relatie leggen op een PL die opgeschort is met reden O is een actualisering en deze heeft een ingangsdatum geldigheid die ligt na de datum van het overlijden. Dan mag er geen actualisering op deze persoonslijst meer plaatsvinden: HUP 7.4.3.

Binnengemeentelijk zal de relatie automatisch gelegd worden als de gegevens niet afwijken. Als de gegevens wel afwijken is er eerst een correctie of actualisering nodig. 

Toelichting: Buiten de eigen gemeente kan de relatie niet geautomatiseerd gelegd worden. Dat de relaties gelegd worden is belangrijk voor het verbeteren van de dienstverlening, vergroten van de kwaliteit van de BRP, de integriteit van de gegevens en hierdoor zijn de gegevens voor de burger en de afnemers betrouwbaarder, het is echter geen verplichting.

2.Handmatige relatielegging (tot 01-07-2018)

Tot HUP 3.0 (01-07-2018) bestond de mogelijkheid handmatig een relatie te leggen terwijl de gegevens niet geheel overeenkwamen met categorie 01 van de PL van de gerelateerde zelf. Als brondocument werd daarbij ‘PL gerelateerde (handmatig)’ opgenomen. Daarmee werd aangegeven dat de relatie gelegd was terwijl de gegevens afwijkend waren. 
Inmiddels is besloten dit niet meer toe te staan. In deze gevallen moeten de gegevens eerst worden gecorrigeerd of geactualiseerd. Hiervoor is het mogelijk om, bij het ontbreken van een brondocument voor de correctie, de gegevens te corrigeren op basis van cat 01 PL ouder 1/ouder 2/partner of kind. Voor de actualisering moet hetzelfde brondocument worden gebruikt als is gebruikt in categorie 01 van de gerelateerde: HUP 7.3 vanaf versie 3.0.

Je kunt de gegevens alsnog corrigeren op basis van een brondocument conform artikel 2.8 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) of op basis van cat 01 PL ouder 1/ouder 2/partner of kind als je niet over een brondocument kunt beschikken. Bij het doorvoeren van de correctie in de categorie met ‘PL gerelateerde (handmatig)’ neem je de aanduiding ‘(handmatig)’ niet op, aangezien de gegevens nu overeenkomen. De rest van de gegevens in groep 82 (omschrijving brondocument) en de ingangsdatum geldigheid in groep 85 blijven ongewijzigd: HUP 7.3.

Tot HUP 3.0 (01-07-2018) bestond de mogelijkheid handmatig kindgegevens toe te voegen terwijl de gegevens in categorie 02/03 van de PL van het kind niet geheel overeenkwamen met categorie 01 van de PL van de betreffende ouder, maar deze niet gecorrigeerd konden worden. Als brondocument werd daarbij aangegeven dat de kindgegevens toegevoegd waren terwijl de gegevens afwijkend waren. 

Inmiddels is het mogelijk om, bij het ontbreken van een brondocument, toch de gegevens te corrigeren op basis van categorie 01 van de PL van de gerelateerde: HUP 7.3.2.3.

Ja, controleer of de gegevens overeenkomen met de gegevens in categorie 01 van het kind. Komen de gegevens overeen? Dan is er sprake van een onjuiste omschrijving van het brondocument. Deze overschrijf je met ‘PL kind’. Zijn de gegevens afwijkend? Corrigeer de gegevens en neem in deze correctie het A-nummer e/o BSN direct mee. Zie het voorbeeld in HUP 7.3.2.11.
Als de relatie handmatig gelegd is omdat een actualisering in de gerelateerde categorie niet is uitgevoerd, voeg dan de ontbrekende actualisering er alsnog tussen.  Vervolgens corrigeer je de relatielegging: HUP 7.3.
 

3. Relatielegging vanuit BRP-V (inclusief RNI)

Ja, dat mag sinds de invoering van LO3.9 op 31-01-2015: LO BRP vanaf versie 4.0 paragraaf  2.1.5.11. (ouder1)./2.1.6.11. (ouder2) /2.1.8.8. (partner)/2.1.12.12. (kind), HUP 7.4.

Nee, dat kan niet. Gegevens van gerelateerden worden namelijk niet bijgehouden in de RNI.

4. Brondocumenten, correctieverzoeken en kennisgevingen (aan betrokkene, andere gemeenten of de RNI)

Nee, de PK van een gerelateerde mag niet gebruikt worden voor een correctie. De PK mag uitsluitend gebruikt worden bij een conversiefout op de PL van de persoon zelf.
Toelichting: In incidentele situaties is het toegestaan om de persoonskaart (PK) te gebruiken als brondocument bij het corrigeren van de persoonslijst. Je mag de persoonskaart alleen als brondocument gebruiken bij het corrigeren van een gemaakte fout als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
•    Als er bij het aanleggen van de persoonslijst een fout is gemaakt bij het overnemen van de gegevens van de persoonskaart;
•    De persoonskaart daarbij als brondocument is geregistreerd in element 82.30 (Beschrijving document) op de persoonslijst;
•    Er in de gemeente geen ander toegestaan brondocument voorhanden is waaraan je de te corrigeren gegevens kan ontlenen.
Je mag wel corrigeren op grond van categorie 01 van de gerelateerde als het persoonsgegevens betreft: HUP 7.3.2.1.
 

Nee dat mag niet. Je moet een ander brondocument gebruiken of corrigeren op grond van categorie 01 van de PL van de gerelateerde: HUP 7.3.2.3.

6. Categorie 05/55 huwelijk/partnerschap Verschil in gegevens groep 06 Huwelijksgegevens en groep 07 Ontbindingsgegevens categorie 05/55 huwelijk/partnerschap

Nee, je moet de gegevens ontlenen aan een brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP.
 

8. Opnemen kindgegevens in categorie 09 (kind)

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie. De verschillende mogelijkheden worden in V8-02 tot V8-07 beschreven: HUP 7.4.5.

Het kind mag opgenomen worden in categorie 09 op de PL van de betreffende ouder. 
Er zijn twee situaties mogelijk:
1.    Er is een PL van het kind. In dat geval zijn het A-nummer en het BSN bekend. Het A-nummer en het BSN worden opgenomen samen met de overige gegevens van het kind. De gegevens mag je ontlenen aan BRP-V. De omschrijving van het brondocument is ‘PL kind’. ‘PL kind’ mag je niet gebruiken als de ouder is overleden. Als de ouder overleden is, kun je de gegevens over het kind met A-nummer en BSN opnemen op basis van een brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP als de ingangsdatum geldigheid van categorie 09 vóór de datum van het overlijden van de ouder ligt.
2.    Er is geen PL van het kind. Het A-nummer en het BSN zijn daardoor niet bekend. In dat geval is het brondocument waar de kindgegevens en de relatie uit blijkt de bron voor het opnemen van de kindgegevens. 
•    Is er sprake van een Nederlandse akte? Dan wordt deze 
              opgenomen in groep 81 Akte. 
•    Is er sprake van een ander brondocument? Dan wordt dit zo 
              nauwkeurig mogelijk omschreven in groep 82 Document. 
•    Is er sprake van een conversiefout? Dan wordt als 
              omschrijving van het brondocument ‘PK conversiefout’ 
              opgenomen.
In deze situaties geldt dat als alle kinderen, die op de PK vermeld zijn, opgenomen zijn in categorie 09, in rubriek 07.87.10 de ‘P’ geplaatst wordt: HUP 7.4.5.
 

Het kind mag opgenomen worden in categorie 09 op de PL van de betreffende ouder: HUP 7.4.5.
Er zijn twee situaties mogelijk:
1.    Er is een PL van het kind. In dat geval zijn het A-nummer en het BSN bekend. Het A-nummer en het BSN worden opgenomen samen met de overige gegevens van het kind. De gegevens mag je ontlenen aan BRP-V. De omschrijving van het brondocument is ‘PL kind’.  
2.    Er is geen PL van het kind. Het A-nummer en het BSN zijn daardoor niet bekend. In dat geval is het brondocument waar de kindgegevens en de relatie uit blijkt de bron voor het opnemen van de kindgegevens. Als er sprake is van een Nederlandse akte wordt deze opgenomen in groep 81 Akte. Als er sprake is van een ander brondocument dan wordt dit zo nauwkeurig mogelijk omschreven in groep 82 Document. Als de ouder overleden is, kun je de gegevens over het kind met A-nummer en BSN uitsluitend opnemen op basis van een brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP als de ingangsdatum geldigheid van categorie 09 vóór de datum van het overlijden van de ouder ligt.

Het kind moet opgenomen worden in categorie 09 op de PL van de betreffende ouder. Er zijn twee situaties mogelijk:
1.    Er is een PL van het kind. Het A-nummer en het BSN worden opgenomen samen met de overige gegevens van het kind. De gegevens mag je ontlenen aan BRP-V. De omschrijving van het brondocument is het brondocument waaruit de relatie blijkt. Is er sprake van een Nederlandse akte? Dan neem je groep 81 Akte op. Als er sprake is van een ander brondocument dan wordt dit zo nauwkeurig mogelijk omschreven in groep 82. De brondocument omschrijving ‘PL kind’ is ook toegestaan in groep 82 Document als er op de PL van het kind oudergegevens zijn opgenomen die volledig overeenkomen met categorie 01 van de ouder zelf én de ouder niet is overleden.
2.    Er is geen PL van het kind en het A-nummer en het BSN zijn daardoor niet bekend. In dat geval is het brondocument waar de kindgegevens en de relatie uit blijkt de bron voor het opnemen van de kindgegevens. Als er sprake is van een Nederlandse akte wordt deze opgenomen in groep 81 Akte. Als er sprake is van een ander brondocument dan wordt dit zo nauwkeurig mogelijk omschreven in groep 82 Document: HUP 7.4.5 (PL kind) en verschillende HUP procedures afhankelijk van de situatie bijv. HUP 5.2 erkenning bij geboorteaangifte.

Er zijn twee situaties mogelijk: 
1.    Als uit de PL van de ouder en de PL van het kind blijkt dat er een ouder-kind relatie is, moeten de kindgegevens opgenomen worden in categorie 09 op de PL van de betreffende ouder. Hierbij wordt ook het A-nummer en BSN opgenomen samen met de overige gegevens. De gegevens mogen ontleend worden aan BRP-V. De omschrijving van het brondocument is ‘PL kind’. 
2.    Als niet vastgesteld kan worden dat er een ouder-kind relatie is, worden de kindgegevens niet opgenomen in categorie 09: HUP 7.4.5.
 

Het kind mag opgenomen worden in categorie 09 op de PL van de overleden ouder. Er zijn twee situaties mogelijk:
1.    Er is een PL van het kind. In dat geval zijn het A-nummer en het BSN bekend. Het A-nummer en het BSN worden opgenomen samen met de overige gegevens betreffende het kind. De gegevens mogen ontleend worden aan BRP-V. De omschrijving van het brondocument is het brondocument waaruit de relatie blijkt. De ingangsdatum geldigheid ligt in deze situatie vóór de datum van het overlijden van de ouder.
2.    Er is geen PL van het kind en het A-nummer en het BSN zijn daardoor niet bekend. In dat geval is het brondocument waar de kindgegevens en de relatie uit blijkt de bron voor het opnemen van de kindgegevens. Als er sprake is van een Nederlandse akte wordt deze opgenomen in groep 81 Akte. Als er sprake is van een ander brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP dan wordt dit zo nauwkeurig mogelijk omschreven in groep 82 Document. De ingangsdatum geldigheid ligt in deze situatie vóór de datum van het overlijden van de ouder.
Het toepassen van HUP procedure 7.4.5 ‘toevoegen kindgegevens’ is niet toegestaan. In die procedure wordt in rubriek 09.82.30 de brondocument omschrijving ‘PL kind’ opgenomen en in rubriek 09.85.10 de systeemdatum (=vandaag). Omdat de datum geldigheid hiervan na de datum van overlijden/opschorting ligt, mag je deze procedure niet gebruiken: Verschillende HUP procedures afhankelijk van de situatie bijv. 5.2 erkenning bij geboorteaangifte.
 

A8-07:    Vanaf 1 januari 2022 is er nog maar 1 voorwaarde om een kind dat levenloos geboren is te registreren in de BRP: dat de ouder ten tijde van het verzoek is of wordt ingeschreven als ingezetene. 
Ook is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een registratieverzoek te doen als een kind na de geboorte heeft geleefd, en is overleden vóór 1 oktober 1994 of vóórdat de ouder zelf als ingezetene in de BRP is geregistreerd. Ook hiervoor geldt dat de ouder ten tijde van het verzoek is of wordt ingeschreven als ingezetene. 
De ouder, van wie de PL na 01-10-1994 opgeschort is wegens emigratie, kan voor het kind dat overleden is vóór de datum van opschorting een verzoek tot registratie doen bij de laatste woongemeente.
 

9. Afwijkingen en wijzigingen in A-nummer en/of BSN bij gerelateerden

Nee, dat is niet toegestaan. Het A-nummer en BSN mag je alleen ontlenen aan de PL van de gerelateerde zelf. Als deze niet in Nederland is ingeschreven, mag je deze gegevens niet opnemen. Let op: in PIVA is in element 01.20 geen BSN opgenomen maar een ID-nummer. Dit nummer gebruiken wij niet in de BRP.

Ja. Na de wijziging van het A-nummer wordt in de betreffende gerelateerde-categorie het nieuwe A-nummer opgenomen. Hierbij ontstaat historie. Voor deze actualisering geldt dat deze ook moet worden uitgevoerd terwijl de bijhouding van de PL is opgeschort. (LO BRP vanaf versie 4.0 paragraaf 2.1.5.11 (ouder1), paragraaf 2.1.6.11 (ouder2), paragraaf 2.1.8.8 (partner) en paragraaf 2.1.12.12 (kind). In element 82.20 Datum document, 85.10 Ingangsdatum geldigheid en 86.10 Datum van opneming wordt de datum van de mutatie (=systeemdatum) opgenomen. In element 82.30 Beschrijving document wordt ‘Dubbel A-nummer’ vermeld: LO BRP vanaf versie 4.0 2.1.5.11, 2.1.6.11, 2.1.8.8, 2.1.12.12 en HUP 7.8.

Ja. Na de wijziging van het BSN wordt in de betreffende gerelateerde-categorie het nieuwe BSN opgenomen. Hierbij ontstaat historie. Voor deze actualisering geldt dat deze ook kan worden uitgevoerd terwijl de bijhouding van de PL is opgeschort. (LO BRP 4.0 paragraaf 2.1.5.11 (ouder1), paragraaf 2.1.6.11 (ouder2), paragraaf 2.1.8.8 (partner) en paragraaf 2.1.12.12 (kind).) In element 82.20 Datum document, 85.10 Ingangsdatum geldigheid en 86.10 Datum van opneming wordt de datum van de mutatie (=systeemdatum) opgenomen. In element 82.30 Beschrijving document wordt ‘Besluit wijziging BSN’ vermeld: LO BRP vanaf versie 4.0 2.1.5.11, 2.1.6.11, 2.1.8.8, 2.1.12.12 en HUP 7.8.

10. Correcties bij gerelateerden

Je gebruikt hiervoor het brondocument of de brondocumenten die gebruikt zijn voor de aanleg, actualiseringen of correcties van de categorie 01 van die gerelateerde. Als je geen twijfel hebt over de juistheid van de gegevens in de betreffende categorie, mag je ook corrigeren op basis van Cat 01 PL ouder 1/ ouder 2/partner of kind. De relatielegging hoeft niet apart terug te komen: HUP 7.3.2.3.

11. Correcties: Ontlenen van gegevens aan categorie 01 van de gerelateerde (ouder 1, ouder 2, partner, kind)

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen corrigeren, actualiseren en aanvullen. 
Het is toegestaan om de gegevens uit categorie 01 te gebruiken om de gerelateerde categorie te corrigeren. 
Het is niet toegestaan om de gegevens uit categorie 01 te gebruiken om de gerelateerde categorie te actualiseren. 
Actualiseringen moeten doorgevoerd worden op basis van brondocumenten conform artikel 2.8 Wet BRP. Vanaf 01-10-1994 is dat hetzelfde brondocument dat gebruikt is bij de actualisering van categorie 01 op de PL van de gerelateerde zelf. 
Ontbrekende gegevens in groep 01 Identificatienummers en de compleet ontbrekende groepen 03 Geboorte en 04 Geslacht mogen worden aangevuld op basis van ‘PL gerelateerde’ als de overige gegevens overeenkomen. Let op uitzonderingen bij adopties en geslachtswijziging (zie V11-02 en V11-03): HUP 3.2.23.
 

Nee, het brondocument ‘Cat 01 PL ouder/partner/kind’ is in dit geval niet toegestaan. Je moet de gegevens ontlenen aan een brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP.

Toelichting:
Als het geslacht van een persoon wijzigt, dan moeten de gegevens op de persoonslijst van alle gerelateerden van deze persoon worden geactualiseerd. Zie de informatie in hoofdstuk 5.0 van de HUP Inleiding en procedure HUP 5.8.2 Verwerking bij gerelateerden. Gerelateerden kunnen verzoeken om gegevens van de persoonslijst te verwijderen, zie procedure HUP 7.2 HUP Verwijdering van gegevens bij adoptie of geslachtswijziging. Het brondocument dat gebruikt is in categorie 01 van de persoon, is het brondocument voor de aanvulling, actualisering of correctie.
De wijziging van het geslacht en eventueel ook de voornamen van de transgender werkte voor 31-01-2015 niet automatisch door bij gerelateerden. Na deze datum werkt dat wel automatisch door. Zowel de betrokken transgender als de gerelateerden kunnen een verzoek doen om de gegevens van de transgender zoals die golden voor de geslachtswijziging ongedaan te laten maken (art 2.57 lid 4 Wet BRP en HUP  7.2). Dit geldt voor zowel de actuele als de historische categorieën. Je kunt de situatie van transseksualiteit herkennen aan de letter ‘S’ of de letter ‘T’ in groep 81 Akte: HUP 5.8 en HUP 7.2.
 

Nee, het brondocument ‘Cat 01 PL ouder/partner/kind’ is in dit geval niet toegestaan. Je moet de gegevens ontlenen aan een brondocument conform artikel 2.8 Wet BRP.

Toelichting:
Een adoptie wordt verwerkt op de PL van betrokkene, de adoptieouders en eventueel de oorspronkelijke ouders. De situatie van een adoptie kun je herkennen aan de letter ‘Q’ in groep 81 Akte of aan de omschrijving in groep 82 Document. Dit brondocument is het brondocument voor de aanvulling, actualisering of correctie.
 

De juiste omschrijvingen van het brondocument zijn:
In categorie 02: Cat 01 PL ouder1
In categorie 03: Cat 01 PL ouder2
In categorie 05: Cat 01 PL partner
In categorie 09: Cat 01 PL kind
Zie HUP 7.3.2.3.

12. Verwijderen van gerelateerde gegevens

Ja, zowel de geadopteerde vanaf 16 jaar als de oorspronkelijke ouders kunnen een verzoek indienen om de gegevens te laten verwijderen (HUP 7.2). Het geadopteerde kind mag een aantal gegevens van vóór de adoptie laten verwijderen. De voormalige ouders mogen de gegevens van het geadopteerde kind laten verwijden. 
De situatie van een adoptie kun je herkennen aan de letter ‘Q’ in groep 81 Akte of aan de omschrijving in groep 82 Document.
NB Vanaf 1 januari 2022 kunnen adoptiefouders geen verzoek meer indienen om gegevens van voor de adoptie te laten verwijderen van de persoonslijst van het geadopteerde kind. Alleen het geadopteerde kind (van 16 jaar en ouder) kan zo’n verzoek indienen. Het verwijderen van de gegevens van de biologische ouders is alleen mogelijk als er sprake is van een sterke adoptie: Art. 2.57 Wet BRP.
 

Scroll naar boven