Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Toelichting besluit GABA autorisaties 2019

Datum                                        2 mei 2019

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) past de autorisaties voor gegevenslevering voor gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA) inhoudelijk aan. Als afnemer van de GBA-V heeft u de mogelijkheid gekregen om verzoeken in te dienen om de autorisatie te laten wijzigen. Deze verzoeken zijn verwerkt in een conceptbesluit, dat is toegelicht tijdens een bijeenkomst in Utrecht op 2 april 2019. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het definitieve besluit.

In deze toelichting kunt u lezen welke nieuwe taken en wijzigingen in het besluit zijn opgenomen en welke verzoeken zijn afgewezen. Daarnaast leest u hoe het vervolgtraject eruitziet.

 

Nieuwe taken

Het nieuwe modelbesluit kent 2 nieuwe taken ten opzichte van het vorige besluit:

 1. het aanschrijven van zakelijk gerechtigden op onroerende zaken;
 2. algemene taken.

Deze taken worden hieronder beschreven.

1. Het aanschrijven van zakelijk gerechtigden op onroerende zaken

Taak

Het aanschrijven van personen die zakelijk gerechtigden zijn op onroerende zaken ten aanzien waarvan de gemeente een publieke taak uitvoert, bij of krachtens één van de volgende wetten: de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet bodembescherming, de Huisvestingswet, de Opiumwet, de Waterwet, de Erfgoedwet, de Monumentenwet, de Gemeentewet, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de Wegenverkeerswet, de Wegenwet, de Wet Natuurbescherming, de Wet milieubeheer, de Onteigeningswet en de Leegstandwet.

Een voorbeeld hiervan is de situatie dat op grond van de Opiumwet een pand wordt gesloten, terwijl de eigenaar van dat pand niet in de gemeente woont waar

het pand staat. Om de eigenaar op de hoogte te kunnen stellen van de sluiting moeten zijn gegevens worden opgevraagd. Voor het aanschrijven van deze doelgroep heeft de gemeente actuele adres- en naamgegevens nodig.

Doelgroep

Personen die zakelijk gerechtigde zijn op een onroerende zaak, maar buiten de gemeente wonen waar de onroerende zaak gelegen is en die door de gemeente moeten worden aangeschreven in verband met het uitvoeren van een publieke taak in relatie tot de onroerende zaak.

 

Regelgeving/grondslag

De Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet bodembescherming, de Huisvestingswet, de Opiumwet, de Waterwet, de Erfgoedwet, de Monumentenwet, de Gemeentewet, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de Wegenverkeerswet, de Wegenwet, de Wet Natuurbescherming, de Wet milieubeheer, de Onteigeningswet en de Leegstandwet.

Toelichting gegevensset

Voor de gegevensset zie de gegevensset "Aanschrijven zakelijk gerechtigden op verzoek".

Categorie 01, categorie 05 en categorie 06

Deze gegevens zijn nodig om de persoon op de juiste wijze te kunnen aanschrijven.

Categorie 08

Deze gegevens zijn nodig voor de juiste adressering.

  1. Verstrekkingswijzen
   • spontane verstrekking voor de onteigeningstaak;
   • verstrekking op verzoek.

 

2. Algemene taken

Taak

Het behandelen van een door een ingeschrevene ingediend verzoek op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie of de Wet openbaarheid van bestuur, een verzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht en/of een ingesteld bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan personen uit een andere gemeente die willen inzien welke gegevens de gemeente over hen bijhoudt. Om deze personen op de juiste wijze te kunnen aanschrijven zijn gegevens uit de BRP noodzakelijk.

Doelgroep

Personen van buiten de eigen gemeente die een verzoek, klacht of bezwaar indienen op grond van één van de hierboven genoemde wetten.

Regelgeving/grondslag

Artikel 3 van de Wet hergebruik overheidsinformatie, artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur, artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toelichting gegevensset

Voor de gegevensset zie de gegevensset "Algemene taken op verzoek".

Categorie 01, categorie 05 en categorie 08

Deze gegevens zijn nodig om de persoon op de juiste manier te kunnen aanschrijven.

  1. Verstrekkingswijzen
   • Verstrekking op verzoek.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • Het heffen van de BIZ-bijdrage (een bestemmingsbelasting voor

bedrijven-investeringszones) door gemeenten wordt expliciet genoemd als onderdeel van de taak "Gemeentelijke belastingen".

 • Artikel 5, zesde lid (met betrekking tot de gegevensset Drank- en horecabedrijf), kent een tekstuele wijziging.
  • Rubriek 01.03.30 (Geboorteland persoon) wordt opgenomen in de gegevensset "Drank- en horecabedrijf op verzoek" (bijlage 6).

Afwijzingen

Een aantal verzoeken is afgewezen:

 • Er wordt geen taak omtrent de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) opgenomen in het besluit. Er is onvoldoende onderbouwd dat de diverse taken die betrekking hebben op het beoordelen van vergunningsaanvragen, onvoldoende grondslag bieden om in het kader van de Wet Bibob gegevens uit de GBA-V verstrekt te krijgen.
  • De nazorg voor ex-gedetineerden komt niet als taak in het besluit, omdat hiervoor de wettelijke grondslag ontbreekt.
  • Voor beschermd wonen in centrum-/regiogemeenten wordt geen autorisatie verleend, omdat de wettelijke grondslag ontbreekt.
  • Gemeenten worden vooralsnog niet geautoriseerd om de kiesgerechtigdheid van personen die niet in de eigen gemeente wonen vast te kunnen stellen, omdat de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 2019 al heeft plaatsgevonden en dit punt nader onderzoek vergt. Deze wijziging wordt, indien nodig, op een later moment in de GABA-autorisatie doorgevoerd.
 • Er komt geen aparte autorisatie voor de taak "Openbare orde en veiligheid", omdat gemeenten hiervoor al geautoriseerd zijn op basis van artikel 5 lid 41 en artikel 6 lid 22 van het huidige autorisatiebesluit.

 

Vervolg

Begin mei 2019 ontvangt u een autorisatie-aanvraagformulier (AAF), dat door het bevoegd gezag van de gemeente (de burgemeester of gemeentesecretaris) moet worden ondertekend. Als het formulier wordt ondertekend door een andere functionaris, moet u een mandaatbesluit meesturen waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar blijkt. De uiterste inleverdatum voor het formulier is vrijdag 31 mei 2019. Medio september 2019 worden de modelbesluiten gepubliceerd op de website van RvIG. U ontvangt dan tevens een papieren kopie van het besluit. De beoogde ingangsdatum voor de autorisatiewijziging is 1 oktober 2019.

1 De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 4b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:

 1. een persoon wiens gegevens nodig zijn voor het opsporen van strafbare feiten op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid;
 2. een persoon die een bestuurlijke strafbeschikking krijgt opgelegd of waartegen een proces-verbaal wordt opgemaakt vanwege overtredingen op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.

2 De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 4a bij dit besluit indien de gegevens van een op een bepaald adres ingeschreven persoon van belang zijn in verband met het opsporen van strafbare feiten op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.

Delen

Scroll naar boven