Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Aanvraagformulier gemeenten Toetsing BSN gerechtigdheid

Aanvraag voor gemeenten

Gemeenten bieden via hun portaal online diensten aan waarbij het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt. Burgers kunnen bij de gemeenten inloggen om deze diensten af te nemen. Met dit aanvraagformulier kunnen gemeenten verzoeken om toetsing van de BSN-gerechtigdheid voor het uitvoeren van eigen publieke taken.

Vul je deze aanvraag in namens een overheidsorganen en derden? Gebruik dan het formulier: Aanvraagformulier Toetsing BSN gerechtigdheid

Autorisatielijst BSN-gerechtigden

De Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB) is een lijst waarop partijen staan die door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) na toetsing BSN-gerechtigd zijn bevonden voor eigen publieke taken. De ALB wordt nu gebruikt als controlemiddel in de grensoverschrijdende digitale dienstverlening binnen Europa (eIDAS). Logius en partijen binnen het eTD-stelsel gebruiken de ALB om te controleren of organisaties wel bevoegd zijn om een BSN te vragen van klanten die hun diensten gebruiken. Logius kan ook aan de hand van de ALB controleren of organisaties BSN-gerechtigd zijn om een DigID-aansluiting te mogen gebruiken voor hun diensten.

Toetsing BSN-gerechtigdheid

Namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toetst RvIG of een aanvrager BSN-gerechtigd is voor het uitvoeren van eigen publieke taken. RvIG toetst aan de hand van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en ook aan diverse sectorale wetgeving.

De uitkomst van de toetsing wordt per besluit aan de aanvrager medegedeeld. Bij een positieve toetsing wordt de aanvrager door RvIG op de ALB geplaatst.

BSNk

Organisaties die eIDAS-dienstverlening aanbieden hebben daarvoor sleutelmateriaal van het BSN-koppelregister (BSNk) nodig. BSNk is een voorziening van Logius die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein. Daarnaast zorgt BSNk er voor dat partijen die voor hun digitale dienstverlening een BSN nodig hebben, kunnen beschikken over het benodigde sleutelmateriaal om versleutelde BSN’s te ontsleutelen.

De sleutel om het versleutelde BSN te ontsleutelen wordt verstrekt aan partijen die BSN-gerechtigd zijn bevonden door RvIG. De levering van dit sleutelmateriaal loopt via de herkenningsmakelaar.

Volledigheid aanvraagformulier

Om de toetsing te kunnen uitvoeren, moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld worden. Niet compleet ingevulde aanvraagformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Ondertekening door een bevoegde functionaris

Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet ondertekend worden door een persoon die bevoegd is namens het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) te ondertekenen. Normaliter is dat de (plaatsvervangend) burgemeester of de gemeentesecretaris. Indien het aanvraagformulier ondertekend wordt door een ander dan de (plaatsvervangend) burgemeester of de gemeentesecretaris moet je het mandaatbesluit waaruit de tekenbevoegdheid blijkt mee te sturen.

Verzending

Je kunt het aanvraagformulier en eventuele bijlagen per post of per e-mail naar RvIG verzenden.

Per post

Het aanvraagformulier kan naar onderstaand adres verstuurd worden.
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Per e-mail

Je kunt het aanvraagformulier per e-mail versturen naar info@rvig.nl. Het aanvraagformulier moet verzonden worden vanaf het e-mailadres van de tekenbevoegde functionaris.

Toelichting op de bijlage

Als bijlage treft u de modellijst gemeentelijke publieke taken (modellijst). Deze lijst bevat alle potentiële publieke taken (inclusief wettelijke grondslagen) waarvoor gemeenten het BSN mogen gebruiken. Indien een gemeente verklaart een of meer taken uit de modellijst uit te voeren, wordt de gemeente BSN-gerechtigd bevonden voor alle taken uit de modellijst.

Heb je vragen?

Meer informatie over de ALB vind je op de website www.rvig.nl. Voor vragen over het verkrijgen van sleutelmateriaal kun je kijken op www.logius.nl. Als je verder nog vragen
hebt, kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG via e-mail info@rvig.nl of 088 900 1000

Download het aanvraagformulier

 

Delen

Scroll naar boven