Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Veelgestelde vragen voor uitgevende instanties over het gewijzigde beleid artikel 24, onder b, Paspoortwet (Ppw)

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om veelvermissers, waarbij geen vermoeden is van misbruik van reisdocumenten, niet meer te registreren in het Register Paspoortsignalering (RPS). Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is er veranderd?

Meervoudige vermissingen worden niet meer opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Het gaat om personen die uitsluitend in het RPS zijn gesignaleerd vanwege meervoudige vermissing van reisdocumenten. Als er naast de meervoudige vermissingen signalen van misbruik van reisdocumenten zijn dan verandert er niets (zie ook hierna onder ‘Werkwijze signalering in het tegengaan van fraude en misbruik’).

Worden alle 24b signaleringen verwijderd? Komt dit artikel helemaal te vervallen?

Nee, dit komt doordat er verschillende categorieën onder 24b vallen. In de circulaire en het formulier 24b (informatieverstrekking) lees je die terug als A,B,C,D situaties. Het nieuwe beleid gaat alleen over de situatie onder A (veelvermissers) in de circulaire en het formulier 24b (informatieverstrekking).

Wanneer is deze beleidswijziging ingegaan?

De beleidswijziging is ingegaan met ingang van 13 juli 2023;

Wat is de onderbouwing van deze beleidswijziging?

Onderbouwing van deze beleidswijziging is dat er geoordeeld is dat het registeren van veelvermissers in het RPS een te zwaar middel was om veelvermissingen tegen te gaan.

Wat verandert er aan de balie/backoffice?

2 zaken veranderen aan de balie:

 1. Werkwijze aanvraag paspoort van een persoon die een signalering heeft;
 2. Werkwijze signaleringsfunctie tegengaan van fraude en misbruik reisdocumenten

1. Werkwijze aanvraag paspoort van persoon die signalering heeft:

Via de automatische signaleringscontrole krijg je te zien wat de reden van opneming is. Als die art 24, onder b, van de paspoortwet is, neem dan contact op met RvIG, 088-9001000. Dan krijg je te horen of de burger valt onder het nieuwe beleid.

Burger valt onder het nieuwe beleid:

Er kan een paspoort met normale geldigheidsduur worden afgegeven. Je stuurt beveiligd een email naar info@rvig.nl met de persoonsgegevens van de burger zodat RvIG deze kan verwijderen uit het RPS.

Burger valt niet onder het nieuwe beleid:

Als de burger niet onder het nieuwe beleid valt dan geldt het bestaande proces en kan de burger per email een overeenstemmingsverzoek indienen bij RvIG via info@rvig.nl

Wat doe ik als de signaleringsgrond anders is dan 24, onder, b?

Is de signaleringsgrond anders dan 24, onder b, dan verwijs je door naar de signalerende autoriteit (zoals DUO, Belastingdienst, LBIO, OM enzovoorts)

2. Werkwijze signalering in het tegengaan van fraude en misbruik:

De baliemedewerker heeft een signaleringsfunctie in het herkennen van misbruik en fraude met reisdocumenten. Hierin verandert niets, behalve dat alleen 3 vermissingen in 5 jaar niet meer gemeld hoeven te worden aan RvIG. De rest van de gevallen meld je dus nog wel. Denk hierbij aan beschadigde documenten, fraude enzovoorts. Voor meer informatie hierover zie de Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten.

Welke veelvermissers worden het eerst verwijderd van het RPS?

RvIG gaat als eerste aan de slag met de overeenstemmingsverzoeken die de veelvermissers al ingediend hebben. Als het nieuwe beleid van toepassing is op deze verzoekers krijgen ze goed nieuws en worden ze gelijk uit het RPS gehaald. De burger wordt hiervan per brief of email op de hoogte gesteld. De gemeente ontvangt zowel een brief als een vrij bericht (VB01) van de verwijdering van de burger uit het RPS. RvIG zal ook op korte termijn de dossiers die door gemeenten zijn opgestuurd voor mogelijke opname in het RPS over veelvermissers gaan afhandelen. Er zullen geen nieuwe veelvermissers meer worden opgenomen in de het RPS. De instantie die het dossier heeft ingediend zal hierover per brief worden geïnformeerd. De termijn hiervoor is 3 weken.

Hoe bepalen we of er een indicatie is voor misbruik van reisdocumenten?

Kijk hiervoor naar de circulaire; in de volgende situaties waarbij er wel gesignaleerd blijft worden:

A2 Burger spreekt zich tegen bij de vermissingsverklaringen
A3 Meervoudige vermissing in combinatie met andere vormen van misbruik onder B, C en D
A4 Extreem veel vermissingen en valse verklaringen
B1 Opzettelijk beschadigen
C1 Misbruik door derden (verkopen, verhuren, uitlenen, en dergelijken)
D1 overige gevallen; 

 • het vervalsen van één of meer reisdocumenten;
 • het eigenhandig aanbrengen van aantekeningen in een reisdocument;
 • het zich op andermans identiteit laten verstrekken van een reisdocument;
 • het kopen, huren, in onderpand nemen of lenen van een reisdocument van een ander;
 • het misbruiken of gebruiken van een reisdocument bij frauduleuze handelingen (bijvoorbeeld lening afsluiten op naam van een ander, werken onder valse naam, fraude met het BSN of gebruik van het reisdocument bij andere criminele zaken);
 • het misbruiken of gebruiken van het reisdocument van een minderjarige ten behoeve van kindersmokkel of een poging daartoe; 
 • het doen van valse aangifte c.q. het afleggen van valse verklaringen bij vermissing van een reisdocument; 
 • het eerder als vermist opgegeven reisdocument wordt (doelbewust) door de houder zelf gebruikt;
 • meerdere malen melding doen van mogelijke identiteitsfraude waardoor het reisdocument van rechtswege vervalt en een nieuwe reisdocument aangevraagd wordt;
 • het vroegtijdig inleveren van het paspoort, om bijvoorbeeld het reisverleden te verbergen, waarbij vastgesteld kan worden dat er reisstempels en/of visa in staan.

Mag ik als gemeente bij een A1 situatie zelf als signalerende instantie optreden?

Dat is niet de bedoeling. Ook als signalerende instantie dien je je te houden aan gewijzigde beleid. Zeer binnenkort wordt hiervoor ook de circulaire ex artikel 24, onder b, aangepast.

Kan ik wel een Identiteitskaart aanvragen/uitreiken?

Hierin is niets gewijzigd. Wanneer iemand gesignaleerd staat onder artikel 24, onder b, dan is dat geen beperking voor het verstrekken van een identiteitskaart.

Moeten de C2 formulieren van nieuwe vermissingen bij reeds gesignaleerden nog doorgegeven worden aan RvIG?

In het geval een burger gesignaleerd staat en een nieuwe vermissing doorgeeft neem je contact op met RvIG. Telefonisch krijg je dan antwoord hoe te handelen

Wordt het C2 formulier aangepast? Moeten wij het C2-formulier/vermissingsverklaring aanpassen?

In de komende tijd worden alle standaard formulieren aangepast op het nieuwe beleid. Hier is het C2-formulier ook onderdeel van.

Delen

Scroll naar boven