Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Werkinstructie signaleringsprocedure artikel 24, onder b, Paspoortwet

De werkinstructie ‘Signaleringsprocedure artikel 24, onder b, Paspoortwet’ is gebaseerd op de ‘circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet’ en is bedoeld voor medewerkers van de backoffice die daadwerkelijk het proces gaan uitvoeren. Hierin staat een stappenplan die de medewerker helpt beslissen welke actie hij/zij moet ondernemen in een bepaalde situatie. Maak je inmiddels gebruik van de automatische signaleringcontrole, volg dan de werkinstructie 2022.

Inleiding

Het Register paspoortsignaleringen

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) worden personen geregistreerd van wie het recht op een reisdocument kan worden beperkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze beheerderstaak bestaat uit het bijhouden van een register waarin de personalia staan van personen aan wie een reisdocument kan worden geweigerd of van wie een reeds verstrekt reisdocument vervallen kan worden verklaard. Naast de beheerderstaak ten aanzien van het RPS, kan de minister van BZK ook op grond van zijn eigen bevoegdheid overgaan tot het signaleren van personalia in het RPS op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet. In verband met deze bevoegdheid van de minister van BZK is de informatieverstrekking van de met de uitvoering van de Paspoortwet belaste autoriteiten van cruciaal belang.

Artikel 24, onder b, van de Paspoortwet

De met de uitvoering van de Paspoortwet belaste autoriteiten kunnen de minister van BZK informeren over personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor signalering in het RPS wegens misbruik en/of onzorgvuldig omgaan met reisdocumenten1. De minister van BZK neemt de personalia van deze personen op in het RPS. Dit is geen beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

De signaleringsprocedure

Voor het informeren van de minister van BZK bestaat een signaleringsprocedure, die in deze werkinstructie wordt uitgelegd. De instructie legt niet alleen uit in welke gevallen u de informatie ten behoeve van een signalering aan de minister van BZK kan verstrekken, maar geeft ook aan wat u moet doen als u een aanvraag voor een reisdocument in behandeling heeft terwijl de aanvrager is gesignaleerd op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet. Daarnaast is een instructie opgenomen waarin staat aangegeven hoe een paspoort naar aanleiding van een signalering op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet vervallen kan worden verklaard.

Voor de opname van personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor  signalering in het RPS wegens misbruik en/of onzorgvuldig omgaan met reisdocumenten, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

 • U kunt de benodigde informatie doorgeven aan RvIG. Hiervoor gebruikt u het formulier informatieverstrekking, of:
 • U treedt zelf op als signalerende autoriteit. In dit geval dient u een verzoek in tot opname van de personalia in het RPS. Hiervoor gebruikt u het formulier verzoek opname RPS.

Beide formulieren zijn te vinden op de website van RvIG.

Let op: In het geval van de Caribische landen en openbare lichamen stelt de afdeling Burgerzaken een advies op aan het Kabinet van de Gouverneur of de Gezaghebber.

Categorieën van gedragingen

Categorieën van gedragingen die een onderbouwing kunnen zijn van het gegrond vermoeden zoals bedoeld in artikel 24, onder b, Paspoortwet:

A. Opzettelijk beschadigen van reisdocumenten

 • Onderbouwd door een technisch onderzoeksrapport over de beschadigingen.

B. Gelegenheidsverschaffing; misbruik door derde

 • het verkopen, verhuren, in onderpand geven of uitlenen van een reisdocument.

C. Andere handelingen die op misbruik met reisdocumenten kunnen wijzen

 • het vervalsen van één of meer reisdocumenten;
 • het eigenhandig aanbrengen van aantekeningen in een reisdocument;
 • het zich op andermans identiteit laten verstrekken van een reisdocument;
 • het kopen, huren, in onderpand nemen of lenen van een reisdocument van een ander;
 • het misbruiken of gebruiken van een reisdocument bij frauduleuze handelingen (bijvoorbeeld lening afsluiten op naam van een ander, werken onder valse naam, fraude met het BSN of gebruik van het reisdocument bij andere criminele zaken);
 • het misbruiken of gebruiken van het reisdocument van een minderjarige ten behoeve van kindersmokkel of een poging daartoe;
 • het doen van valse aangifte c.q. het afleggen van valse verklaringen bij vermissing van een reisdocument;
 • het eerder als vermist opgegeven reisdocument wordt (doelbewust) door de houder zelf gebruikt;
 • meerdere malen melding doen van mogelijke identiteitsfraude waardoor het reisdocument van rechtswege vervalt en een nieuwe reisdocument aangevraagd wordt;
 • het vroegtijdig inleveren van het paspoort, om bijvoorbeeld het reisverleden te verbergen, waarbij vastgesteld kan worden dat er reisstempels en/of visa in staan;
 • melding doen van de vermissing van een reisdocument in combinatie met andere feiten of omstandigheden die duiden op misbruik van reisdocumenten (bijvoorbeeld een vermist reisdocument dat later teruggevonden wordt en vervalst blijkt te zijn). 

Let op: de gedragingen beschreven onder B en C leveren ook een strafbaar feit op, waarvan aangifte moet worden gedaan bij de politie. Het proces-verbaal van de aangifte dient te worden toegevoegd in het signaleringsdossier. Categorieën van gedragingen
 

Instructie Frontoffice: de aanvraag

Image
Deze afbeelding geeft schematisch weer hoe de frontoffice van een afdeling burgerzaken moet bepalen of een reisdocument aangevraagd mag worden

Behandelen aanvraag reisdocument

In de basisregistratie personen (BRP) wordt bijgehouden of de personalia voorkomen in het RPS. Dit is te zien op de persoonslijst (PL) van de aanvrager in categorie 12 Reisdocument aan de melding ‘Signalering’: element 12.36.10 is dan gevuld met 1. De Nederlandse posten in het buitenland, de Caribische landen, de openbare lichamen en de grensgemeenten moeten de toegezonden RPS-totaallijst raadplegen. Bij een eerste inschrijving en hervestiging van personen die komen vanuit het buitenland dient de toegezonden RPS-totaallijst ook te worden geraadpleegd, dit om te kunnen achterhalen of de personalia van de aanvrager voorkomen in het RPS.

Er staat een signalering in categorie 12 van de PL / aanvrager komt voor op de toegezonden RPS-totaallijst:

 • Aanvraag reisdocument in behandeling nemen en doorsturen naar de Backoffice.

Er staat geen signalering in categorie 12 van de PL / aanvrager komt niet voor op de toegezonden RPS-totaallijst:

 • Aanvraag reisdocument in behandeling nemen.
 • Is er sprake van een gegrond vermoeden van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten zoals bedoeld in artikel 24, onder b, van de Paspoortwet?
  Nee → Overgaan tot verdere verwerking van de aanvraag.
  Ja → Aanvraag doorsturen naar de Backoffice.

Let op: Een aangevraagde of reeds verstrekte Nederlandse identiteitskaart kan alleen op grond van een signalering op grond van artikel 23b van de Paspoortwet worden geweigerd of van rechtswege komen te vervallen! Onregelmatigheden gepleegd met of met betrekking tot de Nederlandse identiteitskaart kunnen meegenomen worden in de onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik met reisdocumenten. 

Instructie backoffice

Stap 1: Gegrond vermoeden van misbruik aanwezig?

Image
Deze afbeelding geeft schematisch weer hoe de backoffice van een afdeling burgerzaken moet bepalen of een reisdocument aangevraagd mag worden

Inhoud signaleringsdossier

Als u de aanvraag van het frontoffice heeft ontvangen kan er sprake zijn van een nieuwe signalering of een bestaande signalering. Indien er een signalering aanwezig
is dien je de aanvraag van zowel een paspoort als een Nederlandse identiteitskaart in het RAAS aan te houden en contact op te nemen met RvIG via 088 - 900 1000 (Frontoffice RvIG).
Als je een aanvraag hebt ontvangen waarbij het gegronde vermoeden bestaat van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten, dient u een signaleringsdossier
aan te leggen. Een goed gedocumenteerd signaleringsdossier bestaat onder andere uit:

 • een volledig ingevuld informatie verstrekking of verzoek formulier;
 • een uitgebreide motivatie van het gegronde vermoeden van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten;
 • een overzicht vermiste, vroegtijdig ingeleverde en/of ingehouden reisdocumenten;
 • aanvraagformulieren van de vermiste, vroegtijdig ingeleverde en/of ingehouden reisdocumenten;
 • verklaringen van vermissing of diefstal afgelegd bij de gemeente;
 • processen-verbaal van vermissing of diefstal opgesteld door de politie;
 • processen-verbaal van aangifte van gepleegde onregelmatigheid met het reisdocument dat strafbaar is op grond van het Wetboek van Strafrecht;
 • een technisch rapport bij beschadigingen van en aan het reisdocument;
 • kopieën van visumpagina’s met reisstempels indien het reisdocument voortijdig is ingeleverd en niet is beschadigd;
 • overige relevante informatie ter onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik.


Let op: een aangevraagde of reeds verstrekte Nederlandse identiteitskaart kan alleen op grond van een signalering op grond van artikel 23b van de Paspoortwet worden geweigerd of van rechtswege komen te vervallen. Onregelmatigheden gepleegd met of met betrekking tot de Nederlandse identiteitskaart kunnen meegenomen worden in de onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik met reisdocumenten.

Instructie backoffice stap 2: dossier naar RvIG

Image
Deze afbeelding geeft schematisch weer wat er gebeurt als een signaleringsdossier naar RvIG gestuurd wordt

Informatie opname personalia

Binnen 4 weken na ontvangst van het dossier door RvIG ontvang je informatie over het wel of niet opnemen van de personalia van de aanvrager in het RPS. De informatie kan inhouden dat de aanvrager:

 • Niet wordt opgenomen in het RPS:
  -    Je ontvangt het dossier retour.
   
 • Wel wordt opgenomen in het RPS:
  -    Je ontvangt een schriftelijke kennisgeving over de opname van de personalia in het RPS, en
  -    je ontvangt een vrij bericht in de BRP-mailbox als de aanvrager ingezetene is van de BRP

Wat doe je:

 • Aanvrager wordt niet opgenomen in het RPS:
  - Je gaat over tot het verstrekken van het aangevraagde paspoort.
   
 • Aanvrager wordt wel opgenomen in het RPS:
  - Je verwerkt het ontvangen vrij bericht op de PL van de aanvrager, door ‘Signalering’ in categorie 12 in te stellen en gaat verder naar stap 3. Dit vrij bericht wordt alleen ontvangen als de aanvrager ingeschreven staat in jouw (Nederlandse) gemeente.

Instructie backoffice stap 3: afhandeling aanvraag (weigering aangevraagd paspoort)

Image
Deze afbeelding geeft schematisch weer hoe medewerkers van de backoffice een aanvraag voor een reisdocument afhandelen als het reisdocument geweigerd wordt

Afhandeling

Aanvrager wordt/is wel opgenomen in het RPS
Je deelt de aanvrager schriftelijk mee dat het voornemen bestaat zijn paspoortaanvraag te weigeren. Je biedt hierbij de aanvrager de mogelijkheid om, binnen 2 weken, de definitieve beslissing tot weigering van het aangevraagde paspoort aan te houden. De aanvrager kan vervolgens binnen 8 weken in overeenstemming komen met RvIG.

 • Aanvrager verzoekt niet binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing:
  -    Je gaat over tot het nemen van het weigeringsbesluit en stelt RvIG op de hoogte van het door jouw genomen besluit middels het C6-formulier.
 • Aanvrager verzoekt wel binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing en probeert in overeenstemming te komen met RvIG.
  - Je houdt de definitieve beslissing aan voor 8 weken.
  - Je ontvangt binnen 4 tot 6 weken een brief van RvIG inzake de afhandeling van het verzoek tot overeenstemming en handelt conform het advies tenzij je vindt dat de aanvrager daardoor onevenredig wordt benadeeld.
  - Je stelt RvIG op de hoogte van jouw definitieve beslissing door middel van het C6-formulier.

Instructie backoffice: vervallen verklaren paspoort

Image
Deze afbeelding geeft schematisch weer hoe een paspoort vervallen moet worden verklaard

Procedure vervallen verklaren paspoort

Na het ontvangen van een ingehouden paspoort kan naar aanleiding van een signalering op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet een paspoort vervallen worden verklaard. Controleer categorie 12 van de PL in de BRP of controleer de RPS-totaallijst, om te kunnen achterhalen of de personalia van de houder van het ingehouden paspoort opgenomen zijn in het RPS.

Betrokkene is opgenomen in het RPS
Je deelt betrokkene schriftelijk mee voornemens te zijn het ingehouden paspoort vervallen te verklaren. Je biedt hierbij betrokkene de mogelijkheid om, binnen 2 weken, de definitieve beslissing tot vervallen verklaren van het in gehouden paspoort aan te houden. Betrokkene kan vervolgens binnen 8 weken in overeenstemming komen met RvIG.

 • Betrokkene verzoekt niet binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing:
  - Je gaat over tot het nemen van het besluit tot vervallen verklaren van het ingehouden paspoort, tenzij je vindt dat betrokkene door de vervallenverklaring onevenredig wordt benadeeld, en stelt RvIG op de hoogte van het besluit middels het C6-formulier.
 • Betrokkene verzoekt wel binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing en probeert in overeenstemming te komen met RvIG.
  - Je houdt de definitieve beslissing aan voor 8 weken.
  - Je ontvangt binnen 4 tot 6 weken een brief van RvIG inzake de afhandeling van het verzoek tot overeenstemming en handelt conform het advies tenzij je vindt dat de aanvrager daardoor onevenredig wordt benadeeld.
  - Je stelt RvIG op de hoogte van het besluit door middel van het C6-formulier.

 

Delen

Scroll naar boven