Overslaan en naar de inhoud gaan

De BRP is volop in ontwikkeling

Alle overheidsinstanties gebruiken de Basisregistratie Personen (BRP); van de GGD en het Sociaal Loket tot de Belastingdienst. Als beheerder van de BRP streven we naar een betrouwbare, veilige, moderne en flexibele BRP die inspeelt op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. En die burgers meer privacy en regie geeft op hun persoonsgegevens.

De basis is op orde. Alle overheidsdiensten gebruiken de BRP. Van Aa en Hunze tot Zwolle, van de GGD tot de Belastingdienst. Vanuit die basis kunnen we, samen met de gebruikers en afnemers, de BRP verder ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. En dat is ook nodig, want de continu veranderende samenleving vraagt dat van ons. Ook dit doen we met elkaar, samen met alle belanghebbenden.

In 2024 werken we onder andere aan de volgende ontwikkelingen:

Informatieproducten door gebruik API’s

RvIG ontwikkelt in een snel tempo verschillende BRP API’s (Application Programming Interfaces). Met deze API’s kunnen gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP) gerichte informatievragen stellen over personen, over de bewoning op een adres of bijvoorbeeld over de reisdocumenten van een persoon. De API’s geven direct antwoord op deze informatievragen (het informatieproduct) en leveren alleen de informatie die de gebruiker nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Dit leidt tot een forse dataminimalisatie waardoor afnemers eenvoudig aan de AVG kunnen voldoen.

Meer informatie

Kwaliteitsverbetering door inzet LAA

Sinds mei vorig jaar is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wettelijk ingebed in de wet BRP. Onlangs is ook de structurele financiering ter ondersteuning van de gemeenten geregeld voor LAA.

In 2024 onderzoeken we de oorzaken van brieven die onbestelbaar retour komen samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties die afhankelijk zijn van een correcte BRP registratie. Ook ontwikkelen we nieuwe signalen om de adreskwaliteit te verbeteren, en het vroegtijdig signaleren van sociale problematiek. Zo kijken we nu of het mogelijk is om signalen te ontwikkelen voor het bevorderen van rechtmatige bewoning, of briefadressen nog kloppend zijn en of een leegstaande woning daadwerkelijk leegstaat. Daarnaast worden bestaande signalen opnieuw geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk.

BSN voor inwoners Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Vanaf juli 2025 krijgen de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een Burgerservicenummer (BSN). Het invoeren van het BSN is een eerste stap om de overheidsdiensten steeds meer digitaal aan te bieden en toegankelijker te maken. Zo hebben de inwoners straks één uniek persoonsnummer voor de communicatie met en tussen alle overheden.

Maar zover is het nog niet. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt nu onder andere gewerkt aan het aanpassen van ICT-systemen en het in kaart brengen van organisatorische en praktische gevolgen. Maar ook het informeren van de inwoners van de eilanden over wat het BSN is en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast ondersteunt RvIG de Openbare Lichamen bij het aanpassen van hun systemen en worden de procedures voor het toekennen van een BSN uitgelegd. En kunnen afnemers van de PIVA en de BRP, het BSN straks verwerken als zij hier een autorisatie voor hebben.

Verbeteren gezagsregistratie

Het komt regelmatig voor dat een medewerker van bijvoorbeeld jeugdzorg, de Koninklijke Marechaussee of een andere instantie voor het uitvoeren van zijn of haar taak informatie nodig heeft over wie het gezag heeft over een minderjarige. 
Informatie hierover staat zowel in de Basisregistratie Personen (BRP) als in het Centraal Gezagsregister (CGR) van de Rechtspraak en is niet altijd eenduidig, toegankelijk, volledig of actueel. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties.
RvIG participeert samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, de NVVB en diverse ketenpartners in het project Verbeteren Gezagsinformatie. In 2024 werken we aan het oplossen van de verschillen tussen CGR en BRP om zo de kwaliteit van de gezagsinformatie te verbeteren.

Slimmer zoeken in de BRP

Goed kunnen zoeken in de BRP is essentieel voor veel afnemers en hun bedrijfsprocessen. Het is daarbij belangrijk dat ook met een beperkte hoeveelheid identificerende gegevens, de juiste persoon gevonden kan worden. Een geavanceerde zoekfunctie kan veel tijd besparen en helpt bovendien om de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens worden immers minder vaak verstrekt en geraadpleegd wanneer afnemers op zoek zijn naar gegevens van een persoon waarvan ze weinig identificerende gegevens hebben. Vandaar dat RvIG steeds op zoek is naar verbeteringen in de zoekmogelijkheden en zich inzet om de bestaande mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Beter zicht op niet-ingezetenen

Van niet-ingezetenen worden minder gegevens geregistreerd en bijgehouden dan van ingezetenen. Door het correct en zo volledig mogelijk vastleggen van gegevens van niet-ingezetenen, kunnen zij beter gebruikmaken van overheidsdiensten. Met als doel hun omstandigheden én positie in de maatschappij te verbeteren.

In 2024 gaat RvIG het voor niet-ingezetenen die tijdelijk in Nederland verblijven mogelijk maken om zelf hun adres- en contactgegevens te wijzigen. Ook wordt onderzocht hoe actief kan worden gecommuniceerd met arbeidsmigranten, om hen, onder andere, te kunnen wijzen op rechten en plichten. Daarnaast verbeteren we een online tool waardoor niet-ingezetenen in het buitenland eenvoudiger een adreswijziging kunnen doorgeven.

Onvindbare pensioengerechtigden

De Wet Toekomst Pensioenen is ingegaan in juli 2023. Veel pensioenfondsen kiezen ervoor hun deelnemers te migreren naar een nieuwe pensioenomgeving (invaren). Belangrijk hierbij is de kwaliteit van de data. Knelpunt in deze datakwaliteit zijn deelnemers die niet traceerbaar zijn omdat een aantal gegevens ontbreken of onjuist/onvolledig zijn. Denk hierbij aan een Burgerservicenummer, naam en adres.

RvIG gaat in 2024, in samenwerking met de Pensioenfederatie, pensioenfondsen helpen om deze onvindbare pensioengerechtigden te vinden. Zo kunnen hopelijk alsnog veel pensioengerechtigden het pensioen ontvangen waar ze recht op hebben.

Overzicht gedeelde persoonsgegevens via MijnOverheid

In de BRP worden persoonsgegevens vastgelegd voor gebruik binnen de overheid. Burgers kunnen bij hun gemeente opvragen welke overheidspartijen zijn/haar gegevens hebben gebruikt en/of inzage in die gegevens hebben gekregen. Het opvragen van dit overzicht is vaak een ingewikkeld proces en leidt niet altijd tot de gewenste informatie.

In 2024 gaat RvIG het voor burgers mogelijk maken om eenvoudig via MijnOverheid.nl op te vragen welke gegevens er gedeeld zijn met welke overheidspartijen.

Betere adreskwaliteit door koppeling BAG

Burgers lopen mogelijk belangrijke informatie mis wanneer hun woon- of briefadres niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Het adres is dan onvindbaar voor het bezorgen van post of andere zaken. Sinds 2011 wordt het actuele woon- of briefadres in de BRP al gekoppeld aan een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Uit onderzoek blijkt echter dat er nog verschillen bestaan tussen de BRP en de BAG. Daarom stuurt de RvIG actief adressen in de BRP die geen (goed) BAG-adres zijn, naar de gemeenten. Gezamenlijk verbeteren we zo de adreskwaliteit in de BRP en lopen burgers minder kans dat ze belangrijke informatie mislopen. Voor gemeenten en afnemers van de BRP, die voor de uitvoering van hun taken betrouwbare adressen nodig hebben, is de koppeling tussen de BAG en de BRP een dienst die hun werk minder foutgevoelig en arbeidsintensief maakt.

Scroll naar boven