Overslaan en naar de inhoud gaan

Autorisatielijst BSN-gerechtigden

Met ingang van 1 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Op deze pagina lees je onder andere wat de ALB is, waarvoor deze bedoeld is en hoe je een aanvraag indient om een organisatie op de lijst te krijgen.

Autorisatielijst BSN-gerechtigden

Autorisatielijst BSN-gerechtigden

Op de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB) staan de organisaties waarvan RvIG heeft vastgesteld dat ze voor hun publieke taken het burgerservicenummer (BSN) mogen gebruiken. Deze organisaties verlenen (digitale) diensten, waarbij ze het BSN nodig hebben. Dit zijn vaak overheidsorganisaties, zoals gemeenten, of andere organisaties zoals pensioenfondsen.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) toetst welke organisaties op de ALB mogen staan, en dus BSN’s mogen gebruiken. Dat doen we namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Je kunt de Autorisatielijst BSN-gerechtigden online bekijken.

Gebruik van de ALB

De ALB wordt nu gebruikt als controlemiddel in de grensoverschrijdende digitale dienstverlening binnen Europa (eIDAS). Logius en partijen binnen het eTD-stelsel gebruiken de ALB om te controleren of organisaties wel bevoegd zijn om een BSN te vragen van klanten die hun diensten gebruiken. Logius controleert ook met de ALB of organisaties BSN-gerechtigd zijn om een DigID-aansluiting te mogen gebruiken voor hun diensten.

Een organisatie op de ALB

Organisaties die op de ALB staan, kunnen en mogen gebruik maken van het BSN. Als de organisaties eIDAS-dienstverlening aanbieden, dan ontvangen zij van hun makelaar een extra sleutel uit de voorziening BSN-koppelregister (BSNk PP) om van het (polymorf) versleutelde BSN een BSN te ontsleutelen.

Een aanvraag indienen

Als jouw organisatie het BSN wil gebruiken voor publieke taken, dan moet je een aanvraag indienen bij RvIG via het aanvraagformulier toetsing BSN-gerechtigdheid derden. Dit formulier vind je rechts op deze pagina.
Voor gemeenten is er een apart aanvraagformulier. Dit formulier vind je rechts op deze pagina.
De aanvraagformulieren kunnen per e-mail via info@rvig.nl worden verzonden. 

Toetsing door RvIG

RvIG toetst of de betreffende organisatie recht heeft op gebruik van het BSN. Dat doen we aan de hand van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de sectorale wetgeving die op die organisatie van toepassing is.

Beoordelingscriteria

  1. De aanvrager moet een BSN-gebruiker zijn volgens artikel 1, sub d, van de Wabb. Er zijn 2 categorieën BSN-gebruikers:
    Overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Dit staat in artikel 1, sub c, van de Wabb.
    Derde: ieder ander dan een overheidsorgaan die werkzaamheden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het BSN een wettelijke grondslag heeft. Dit staat in artikel 1, sub d, onder 2, van de Wabb.
  2. De BSN-gebruiker moet, om gebruik te kunnen maken van het BSN, de eigen taak of taken uitvoeren.
  3. De BSN-gebruiker moet beschikken over een wettelijke grondslag voor de uitvoering van de taak of taken waarvoor hij het BSN gebruikt.

Positieve toetsing

Als RvIG de aanvraag goedkeurt, ontvangt de aanvrager daarvan een besluit en plaatst RvIG de organisatie  op de ALB. 

Negatieve toetsing

Als RvIG de aanvraag afwijst, ontvang je daarvan een besluit. De organisatie wordt dan niet op de ALB geplaatst. Als de aanvrager het niet eens is met het besluit, kan hij hiertegen bezwaar maken.  

Wijzigingen doorgeven

Organisaties die op de ALB staan (met uitzondering van zorgaanbieders die door het CIBG zijn getoetst), moeten wijzigingen in de organisatiestructuur, taken of naam via het wijzigingsformulier doorgeven aan RvIG. Deze wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op je recht om gebruik te maken van het BSN.

Zorgaanbieders geven wijzigingen door aan het CIBG. Het CIBG verwerkt deze in het UZI-register. De wijzigingen komen dan automatisch op de ALB.

Het BSN-koppelregister (BSNk)

BSNk PP staat voor 'BSN-koppelregister polymorfe pseudoniemen'. Het is een voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein. BSNk biedt de mogelijkheid om authenticatie op betrouwbaarheidsniveau hoog uit te voeren om de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen te waarborgen. Het is beschikbaar voor organisaties die, voor een publieke taak, optreden als een authenticatiedienst, middelenuitgever, toegangsdienst, makelaar, machtigingenregister of als eIDAS-berichtenservice.

 

Scroll naar boven