Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen BRP

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de Basisregistratie Personen (BRP).

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens (ook wel identiteitsgegevens genoemd) gaat het om alle informatie over een persoon. Zoals je naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Je persoonsgegevens zijn beschermd. Dat staat in de AVG. Daarin staan de regels voor organisaties om met jouw gegevens om te gaan. Op Autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hier meer over.

Je persoonsgegevens staan op je identiteitsbewijs zoals je paspoort of identiteitskaart. Je persoonsgegevens zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).
 

In Nederland worden jouw persoonsgegevens bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de  persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. In de BRP staan bijvoorbeeld de volgende gegevens van jou:

 • Voornaam/voornamen en achternaam;
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -plaats en -land;
 • Adres
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Ouders;
 • Nationaliteit (en eventueel verblijfsrecht);
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Overlijden;
 • Inschrijving in de BRP;
 • Verblijfplaats (incl. adres);
 • Kinderen;
 • Verblijfstitel;
 • Gezagsverhouding en curatele;
 • Reisdocument en identiteitskaart;
 • Kiesrecht.

Bij je eigen gemeente. Kom je er niet uit? Dan kun je de frontoffice van RvIG bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op 088 900 10 00 of mailen op info@rvig.nl.

Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP krijgt een overzicht van de geregistreerde gegevens. Dit overzicht kost niets. Ook als je opnieuw in Nederland gaat wonen krijg je een gratis overzicht. Je kunt je gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) zien via MijnOverheid. Ga naar www.mijnoverheid.nl of download de app MijnGegevens. Voor de website en app moet je inloggen met DigiD. Onder het kopje ‘Identiteit – Bekijk persoonsgegevens’ staan je persoonsgegevens uit de BRP. Je kunt je eigen gegevens ook bij je gemeente opvragen. Dit is gratis. Als je een overzicht op papier wilt, moet je daar wel voor betalen.

Je kunt aan je gemeente vragen welke organisaties je gegevens hebben ontvangen. Ook kun je aan je gemeente vragen of ze jouw gegevens niet doorgeven aan bepaalde instanties. Neem hiervoor contact op met je gemeente.

Nee. De overheid registreert sinds 6 januari 2014 niet meer in de BRP of je meerdere nationaliteiten hebt, of hebt gehad. In de BRP staat alleen of je een Nederlandse of buitenlandse nationaliteit hebt.

In de BRP staan persoonsgegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. De overheid bewaakt ieders privacy zorgvuldig en gebruikt je gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de BRP. Dit doen we op basis van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Komt je baby levenloos ter wereld? Dan kun je als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken en een verzoek tot registratie in de BRP doen. Lees meer op de pagina Registratie Levenloos geboren kinderen.

Wijzigen persoonsgegevens

Als je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten veranderen (corrigeren of aanvullen).

Je kunt niet zelf je gegevens wijzigen. Daarvoor moet je contact opnemen met je gemeente. De contactgegevens van je gemeente staan op MijnOverheid of de app MijnGegevens bij Identiteit – Bekijk persoonsgegevens – Contactinformatie (blokje helemaal onderaan). De gemeente vraagt naar bewijs waaruit blijkt dat je gegevens niet kloppen. Je ontvangt binnen een maand een beslissing op jouw verzoek om het wijzigen van je gegevens.

Als je er niet uitkomt met de gemeente, dan kun je contact opnemen met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
 

Als je je geslacht op officiële documenten wilt laten aanpassen naar man of vrouw, moet je dat aanvragen bij je geboortegemeente. Als je een genderneutrale vermelding wilt, moet je een verzoek doen bij de rechtbank.

Ben je geadopteerd? Dan kun je gegevens van vóór de adoptie laten verwijderen uit je BRP-gegevens. Sinds 1 januari 2022 kun je dit alleen zelf nog wijzigen. Je adoptiefouders kunnen dit niet (meer). Het gaat om: je (vorige) naam, een of beide ouders en de bij je adoptie verloren nationaliteit en/of historische adresgegevens.

Je kunt je gegevens niet laten verwijderen uit de BRP. Met uitzondering van een aantal dingen. Bijvoorbeeld de gegevens van voor je geslachtswijziging. Je kunt wel aan je gemeente vragen of ze jouw gegevens niet doorgeven aan bepaalde instanties. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Je ontvangt binnen een maand een reactie van de gemeente.

Organisaties en overheid

Verschillende soorten organisaties kunnen jouw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je kinderen hebt of een rijbewijs.

Via Mijnoverheid.nl, in de app MijnGegevens of via Wiekrijgtmijngegevens.nl kun je zien met welke (overheids)organisaties jouw gegevens uit de BRP worden gedeeld. Ga naar Identiteit – Gedeelde persoonsgegevens – Bekijk gedeelde persoonsgegevens. Het overzicht laat zien welke organisaties automatische jouw gegevens krijgen als hier iets in verandert, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen. Per organisatie staat beschreven welke BRP-gegevens zij mogen gebruiken en voor welk doel. Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de organisatie die jouw gegevens krijgt. De contactgegevens staan bij elke organisatie vermeld.

Je kunt ook aan de gemeente waar je bent ingeschreven een overzicht vragen van de instanties waaraan jouw gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Je ontvangt het overzicht binnen een maand.

Voorbeeld van een scherm waarop zichtbaar is met welke (overheids)organisaties jouw persoonsgegevens worden gedeeld.

Image
Screenshot gedeelde persoonsgegevens MijnOverheid

Als een organisatie gebruik wil maken van jouw BRP-gegevens moet zij daarvoor toestemming vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als de minister toestemming geeft, wordt er in een zogenaamd autorisatiebesluit precies beschreven welke gegevens de organisatie mag gebruiken en op welke manier de gegevens met de organisatie worden gedeeld.

Gegevens uit de BRP worden alleen onder strenge voorwaarden gedeeld. Je kunt hier geen bezwaar tegen maken, omdat organisaties deze gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Zonder de persoonsgegevens uit de BRP zouden deze organisaties jouw gegevens iedere keer bij jou moeten opvragen.

Er is hier momenteel één uitzondering op en dat is de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Als jouw gegevens worden gedeeld met de SILA kun je dit stop laten zetten. Je doet dit door bij je gemeente een verstrekkingsbeperking (ook wel geheimhouding genoemd) aan te vragen. Bij veel gemeenten kan dit digitaal worden aangevraagd. Als de SILA nu in jouw overzicht staat, worden jouw gegevens na de geheimhouding niet meer gedeeld met de SILA. De SILA verdwijnt dan uit het overzicht. Ga voor informatie over het stopzetten van gegevensdeling uit de BRP naar Rijksoverheid.nl (aanvragen niet doorgeven van BRP-gegevens).
 

Het is wettelijk vastgelegd dat overheidsorganisaties jouw gegevens krijgen als zij deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Denk hierbij aan de Belastingdienst en het UWV. Jouw gegevens kunnen ook worden gedeeld met organisaties die niet van de overheid zijn. Dit zijn organisaties met een zogenaamde maatschappelijke taak zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ook kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.

Organisaties kunnen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen om hun taken voor het algemeen belang uit te voeren. Bijvoorbeeld het betalen van pensioenen, en uitkeringen, het toekennen van een toeslag of de inning van belasting.

Dankzij de BRP hoef je niet steeds opnieuw je gegevens door te geven. En allerlei instanties hoeven deze gegevens ook niet steeds opnieuw in te voeren. Dat scheelt tijd en maakt de kans op fouten kleiner.
 

Er zijn gegevens die je zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als je verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid overlijdt. Sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd, dit gebeurt bijvoorbeeld als je in Nederland trouwt. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft dit dan door aan de woongemeente.

Rechten en plichten

 • Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP, krijgt een overzicht van de geregistreerde gegevens. Dit overzicht kost niets. Ook als je je opnieuw in Nederland vestigt, krijg je een gratis overzicht.
 • Je kunt je eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij jouw gemeente. Dit is gratis. Als je een overzicht op papier wilt, vragen gemeenten daar meestal een vergoeding voor. Dit heet een afschrift uit de BRP. Je kunt jouw gegevens ook inzien via mijn.overheid.nl.
 • Als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt je dan naar bewijsstukken hiervoor. Bewijsstukken zijn de papieren die bewijzen dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld je geboorteakte of een huwelijksakte.
 • Het is niet mogelijk om je gegevens te laten verwijderen uit de BRP, met uitzondering van enkele specifieke gevallen die beschreven staan in de Wet Basisregistratie Personen. 
 • Je kunt bij de gemeente een aantekening laten plaatsen dat bepaalde instanties je gegevens niet (zomaar) krijgen. Denk hierbij aan advocaten of een kerkgenootschap. Overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst) krijgen altijd je gegevens. Informeer hiernaar bij je gemeente.
 • Je kunt aan de gemeente waar je woont een overzicht vragen van de instanties waaraan jouw gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Voor een globaal overzicht van het soort instanties waaraan jouw gegevens kunnen worden verstrekt, kun je terecht op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl.
 • Je moet je bij contact met de overheid altijd kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
 • Als je woongemeente dat vraagt, ben je verplicht nadere inlichtingen te geven over jouw gegevens die zijn opgenomen in de BRP.
 • Als je binnen Nederland verhuist, moet je binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing de adreswijziging doorgeven.
 • Als je voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buitenland gaat verblijven, moet je dit binnen vijf dagen vóór je vertrek aangeven bij de gemeente waar je woont. 
 • Als je persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens je verblijf in het buitenland, omdat je bijvoorbeeld getrouwd bent of een kind hebt gekregen, dan moet je bij terugkeer ervoor zorgen dat je de originele documenten over deze verandering kunt laten zien. 
 • Als je je vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet je je binnen vijf werkdagen na vestiging in Nederland inschrijven bij de gemeente waar je verblijft. Wil je ook je partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. Neem bij de aangifte de originele documenten mee waaruit je identiteit, burgerlijke staat en verblijfplaats in Nederland blijkt. In ieder geval jouw paspoort en zo nodig ook een bewijs waaruit blijkt dat je in Nederland mag wonen. Denk ook aan de geboorteakten (van jezelf en je kinderen), huwelijksakten (ook van eerdere huwelijken)

In de volgende situaties kan je inschrijving niet direct plaatsvinden in de gemeente:

 • Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt en geen geldige verblijfsvergunning. Je moet eerst een verblijfsvergunning aanvragen bij een van de loketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie hierover vind je op www.ind.nl.
 • Als je asiel hebt aangevraagd en in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijft, registreert het COA je verblijf in Nederland de eerste zes maanden. Na deze termijn of wanneer je al eerder buiten dit centrum verblijft, moet je je wel inschrijven. Dit doe je bij een BRP-straat. De gemeente kan je hier meer over vertellen.
 • Als je op een van de Caribische eilanden van het Koninkrijk hebt gewoond, moet je aantonen dat je je daar hebt laten uitschrijven. Dit om dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden te voorkomen.

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vormt sinds 2014 de basis voor de registratie van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De wet beschrijft het doel van de registratie aan welke eisen beheerders en gebruikers van de BRP moeten voldoen. Ook geeft de wet aan voor welke doelen die informatie gebruikt mag worden.

Een gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen aan burgers of ondernemingen die een overtreding uit de Wet BRP hebben begaan. Bijvoorbeeld als je niet op tijd je verhuizing hebt doorgegeven of als je geen briefadres hebt gekozen, wanneer je dat wel zou moeten. De hoogte van de boete kan oplopen tot 325 euro. De boete wordt zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie (OM) of een rechter opgelegd en wordt ook wel een administratieve boete genoemd. Elke gemeente kiest zelf of ze een bestuurlijke boete oplegt. Je kunt bezwaar maken tegen het besluit om een boete op te leggen.

Je moet je laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) als je in een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Ook als je je huis in Nederland aanhoudt, moet je je laten uitschrijven uit de BRP.

Lees wanneer en hoe je je uitschrijft uit de BRP bij de Nederlandse gemeente op Nederlandwereldwijd.nl. Op deze website lees je ook hoe je een bewijs van uitschrijving bij de gemeente aanvraagt.

Verandert je adres in het buitenland? Dan kun je je nieuwe adres doorgeven aan een van de zogeheten RNI-gemeenten. Deze gemeente verwerkt de wijziging in de BRP en de wijziging wordt doorgegeven aan (overheids)organisaties zoals de Belastingdienst of je pensioenfonds.
 

Iedere gemeente in Nederland heeft een functionaris gegevensbescherming die toezicht houdt op de privacywetgeving. Je kunt contact opnemen met deze functionaris via jouw eigen gemeente. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over jouw gemeente in te dienen. Dat kan online, of bel 088 180 52 50.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten op grond van de AVG kun je richten aan de gemeente waar je woont. Je ontvangt binnen een maand een beslissing op jouw verzoek.

Scroll naar boven