Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor jou

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers?

In deze brochure lees je welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt worden. We zetten jouw rechten en plichten op een rij. Ook als je je vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wilt vestigen. Hieronder lees je hoe dit gaat. De tekst hieronder is als brochure te downloaden in 15 talen.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?

De overheid heeft de juiste gegevens nodig van haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken deze persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgen alle gemeenten in Nederland voor de actuele en correcte status van de Basisregistratie Personen. Dit is vastgelegd in de Wet Basisregistratie Personen.

Welke persoonsgegevens?

In Nederland worden jouw persoonsgegevens bijgehouden in de Basisregistratie Personen, afgekort als BRP. Hierin staan de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. In de BRP staan bijvoorbeeld de volgende gegevens van jou:

 • Naam;
 • Geboortedatum, -plaats en -land;
 • Adres;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Ouders;
 • Nationaliteit (en eventueel verblijfsrecht);
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Kinderen;
 • Reisdocument en identiteitskaart;
 • Kiesrecht.

Hoe komt de overheid aan al deze persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die je zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als je verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid overlijdt. Sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd, dit gebeurt bijvoorbeeld als je in Nederland trouwt. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft dit dan door aan de woongemeente.

Als je in Nederland wilt komen wonen

Kom je uit het buitenland en wil je langer dan vier maanden in Nederland verblijven? Dan moet je je binnen vijf dagen na vestiging in Nederland inschrijven bij de gemeente waar je bent gaan wonen. Je verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat je de Nederlandse nationaliteit hebt, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een geldige verblijfsvergunning.

Iedereen een uniek burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is jouw eigen persoonsnummer voor je contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de BRP krijgt een BSN. Ook een pasgeboren kind dat wordt aangegeven, krijgt meteen een BSN. Jouw BSN staat op je Nederlandse paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN heeft voordelen voor jou en voor de overheid. Het vergemakkelijkt je contacten met de gemeente en met andere (overheids)organisaties. Als je gaat werken, geef je jouw BSN aan je werkgever. Daarmee regelt je werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het pensioenfonds. Ook de gezondheidszorg maakt gebruikt van het BSN. Bij de huisarts, in het ziekenhuis, in de apotheek of bij het aanvragen van thuiszorg kan naar je BSN gevraagd worden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Je privacy wordt goed bewaakt

In de BRP staan persoonsgegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. De overheid bewaakt ieders privacy zorgvuldig en gebruikt je gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren.

Welke rechten heb je?

Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP, krijgt een afschrift van de geregistreerde gegevens. Dit afschrift kost niets. Ook als je je opnieuw in Nederland vestigt, krijg je een gratis afschrift.

Je kunt je eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij jouw gemeente. Dit is gratis. Als je een afschrift op papier wilt, vragen gemeenten daar meestal een vergoeding voor. Je kunt jouw gegevens ook inzien via mijn.overheid.nl.

Als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt je dan naar bewijsstukken hiervoor. Het is niet mogelijk om je gegevens te laten verwijderen uit de BRP met uitzondering van enkele specifieke gevallen die beschreven staan in de Wet Basisregistratie Personen.

Je kunt de gemeente verzoeken om jouw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Je kunt aan de gemeente waar je bent ingeschreven een overzicht vragen van de instanties waaraan jouw gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Voor een globaal overzicht van het soort instanties waaraan jouw gegevens kunnen worden verstrekt, kun je terecht op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wat als ik een beroep wil doen op een van mijn rechten?

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten op grond van de AVG kun je richten aan de gemeente waar je bent ingeschreven. Je ontvangt binnen een maand een beslissing op jouw verzoek.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Iedere gemeente in Nederland heeft een functionaris gegevens- bescherming die toezicht houdt op de privacywetgeving. Je kunt contact opnemen met deze functionaris via jouw eigen gemeente. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over jouw gemeente in te dienen. Dat kan online, of bel 088 180 52 50.

Welke plichten heb je?

Je moet je bij contact met de overheid altijd kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Als je woongemeente dat vraagt, ben je verplicht nadere inlichtin- gen te geven over jouw gegevens die zijn opgenomen in de BRP.

Als je binnen Nederland verhuist, moet je binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing de adreswijziging doorgeven.

Als je voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buiten- land gaat verblijven, moet je dit binnen vijf dagen vóór

je vertrek aangeven bij de gemeente waar je woont.

Als je persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens je verblijf in het buitenland, omdat je bijvoorbeeld getrouwd bent of een kind hebt gekregen, dan moet je bij terugkeer ervoor zorgen dat je de originele documenten over deze verandering kunt laten zien.

Als je je vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet je je binnen vijf werkdagen na vestiging in Nederland inschrijven bij de gemeente waar je verblijft. Wil je ook je partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. Neem bij de aangifte de originele documenten mee waaruit je identiteit, burgerlijke staat en verblijfplaats in Nederland blijkt. In ieder geval jouw paspoort en zo nodig ook een bewijs waaruit blijkt dat je rechtmatig in Nederland verblijft. Denk ook aan de geboorteakten (van jezelf en je kinderen), huwelijksakten (ook van eerdere huwelijken) en huur- of koopovereenkomsten van je woning in Nederland of een bewijs dat je bij een hoofdbewoner mag inwonen.

In de volgende situaties kan je inschrijving niet direct plaats- vinden in de gemeente:

 • Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt en geen geldige verblijfsvergunning. Je moet eerst een verblijfsvergunning aanvragen bij een van de loketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Meer informatie hierover vind je op www.ind.nl.
 • Als je asiel hebt aangevraagd en in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijft, registreert het COA je verblijf in Nederland de eerste zes maanden. Na deze termijn of wanneer je al eerder buiten dit centrum verblijft, moet je je wel inschrijven bij jouw woongemeente.
 • Als je op een van de Caribische eilanden van het Koninkrijk hebt gewoond, moet je aantonen dat je je daar hebt laten uitschrijven. Dit om dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden te voorkomen.

Inschrijven als niet-ingezetene

Kom je vanuit het buitenland en wil je korter dan vier maanden in Nederland verblijven? Lees dan de brochure ‘Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland’. Deze brochure kun je vinden op www.rijksoverheid.nl.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met jouw gemeente.

Lees en download de brochure in 15 talen

Document
Document

Delen

Scroll naar boven