Aansluitinstructies proefomgeving GBA-V Online LO3 Adhoc Service

Aansluitinstructies proefomgeving GBA-V Online LO3 Adhoc Service en aandachtspunten bij het aansluiten op de proefomgeving van GBA-V Online.

Het instellen van de juiste URL

Om gebruik te kunnen maken van de GBA-V Online LO3 Adhoc Service in de proefomgeving zult u de juiste URL in uw bevragingsmodule moeten instellen.
Hiervoor heeft u de volgende opties:

 • Indien u beschikt over een Diginetwerk verbinding kunt u de proefomgeving via Diginetwerk benaderen via: https://lap.gbav.idm.diginetwerk.net/gba-v/online/lo3services/adhoc (DNS adres) of https://145.21.234.60/gba-v/online/lo3services/adhoc
 • Indien u een Gemnet verbinding heeft kunt u de proefomgeving benaderen via https://10.250.51.17/gba-v/online/lo3services/adhoc
 • Indien u niet beschikt over een Gemnet danwel Diginetwerk verbinding kunt u de proefomgeving via internet benaderen via https://147.181.7.110/gba-v/online/lo3services/adhoc

Omdat de productieomgeving alleen te benaderen is via een Diginetwerk of Gemnet verbinding hebben de eerste twee opties de voorkeur.

De IP adressen van de RvIG-stelselapplicaties ontsloten via Diginetwerk zijn ook opgenomen in de Rijks-DNS (Domain Name System). Om als klant flexibeler te zijn, adviseren wij u dan ook GBA-V via Diginetwerk te benaderen op basis van het DNS adres in plaats van het IP adres.

Het gebruik van PKI-Overheid certificaten

Om beveiligde communicatie (een zogenaamde tweeweg SSL verbinding) mogelijk te maken vereist de proefomgeving van GBA-V Online LO3 Adhoc Service het gebruik van verschillende certificaten. Het betreft: 

1. Het PKI-O Server Certificaat. Dit dient binnen de bevragingsmodule te worden opgenomen in de lijst met vertrouwde certificaten.
2. Het publieke deel van een PKIOverheid cliëntcertificaat. Voor een aansluiting voor zowel de proef- als productieomgeving van GBA-V dient dit deel in het bezit te zijn van RvIG.

Nadat RvIG het publieke deel van uw certificaat heeft ontvangen worden de
certificaatgegevens ingevoerd. Vanaf dat moment vindt er certificaatcontrole plaats en kunt u deze functionaliteit ook testen via de eerdergenoemde URL’s.

Uw inlognaam en wachtwoord

Naast het gebruik van PKI-O certificaten heeft u voor het bevragen ook een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze zijn alleen geldig binnen de proefomgeving GBA-V Online.
De inloggegevens van de proefomgeving zullen per e-mail of reguliere post verstuurd worden.

Tabel 1
Uw gebruikersnaam voor de
proefomgeving is:
.................................
Uw initiële wachtwoord voor de
proefomgeving is:
..................................

Wij raden u aan om uw initiële wachtwoord direct na de eerste keer inloggen te wijzigen.

Onderstaand ziet u een overzicht van regels voor wachtwoorden.
Eventuele inloggegevens voor de productieomgeving ontvangt u uit veiligheidsoverwegingen niet via de e-mail maar via de reguliere post.

In het wachtwoord toegestane tekens

In het wachtwoord van de LO3 Adhoc webservice zijn de volgende tekens toegestaan:

 • 'Letters': de tekens A..Z (decimaal 065 t/m 090) en de tekens a..z (decimaal 097 t/m 122).
 • 'Cijfers': de tekens 0..9 (decimaal 048 t/m 057).
 • 'Spatie': het teken met decimale waarde 32. 
 • 'Overige tekens': alle overige tekens met een decimale waarde groter of gelijk aan 32 en kleiner dan 127.

Er wordt gecontroleerd of elk gebruikt teken in ligt in de (ASCII/UTF-8) reeks: 32 <= x < 127 (hexadecimaal: 20 <= x > 7f). De complete reeks is dan:

a..z, A..Z, 0..9, <spatie>, !@#$%^&*()_-+={}[]'"|/?.;:><,~` 

Regels voor de samenstelling van het wachtwoord

 1. Het wachtwoord bestaat uit minimaal 6 tekens en maximaal 12 tekens.
 2. Een teken mag maximaal 2 keer in het wachtwoord voorkomen. 
 3. De decimale waarden van een opeenvolgende reeks van 3 tekens mogen niet met 1 oplopen (bijvoorbeeld "ABC") of aflopen (bijvoorbeeld "876"). 
 4. Spaties mogen alleen voorkomen vanaf de 7e positie: de eerste 6 posities bevat geen spatie. 
 5. Als in het wachtwoord letters worden gebruikt, geldt dat deze of losstaand (dus in de vorm van 1 enkele letter) of in een reeks van 3 letters mogen voorkomen. Reeksen van 2, 4 of meer letters mogen   dus niet worden gebruikt. 
 6. Als in het wachtwoord cijfers worden gebruikt, geldt dat deze of losstaand (dus in de vorm van 1 enkel cijfer) of in een reeks van 3 cijfers mogen voorkomen. Reeksen van 2, 4 of meer cijfers mogen dus niet worden gebruikt. 
 7. Als in het wachtwoord 3 of meer tekens anders dan letters, cijfers of spaties voorkomen, komen de regels onder punt 4, 5 en 6 te vervallen. 
 8. Het wachtwoord bevat altijd minstens 3 van de 4 van de volgende eigenschappen:

a.  minimaal 1 hoofdletter;

b.  minimaal 1 kleine letter;

c.  minimaal 1 cijfer;

d.  minimaal 1 'speciaal karakter'. Een speciaal karakter is in dit geval elk karakter dat geen spatie, hoofd- of kleine letter, cijfer of underscore is.

9. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan 1 van de 10 voorafgaande wachtwoorden.