Meldingsformulier 1: Kopie ID afgegeven

Heb je een kopie van je identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) afgegeven maar vertrouw je het niet of heb je al gemerkt dat je kopie is misbruikt? Met dit formulier kun je hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). 

Nadat je dit formulier hebt ingevuld, ontvang je binnen één dag per e-mail een reactie.

Ben je geïnformeerd dat een kopie van jouw identiteitsdocument betrokken is bij een datalek, maar is er nog geen misbruik gemaakt van jouw persoonsgegevens? Dan is het doen van een melding nog niet nodig. Wel kun je overwegen om uit voorzorg een nieuw identiteitsdocument aan te vragen bij je gemeente. Wees daarnaast alert op phishing.

Meldingsformulier 1 Kopie ID afgegeven

Persoonlijke gegevens
Je doet melding(verplicht)
Doe je melding namens een ander? Vul dan hieronder eerst de gegevens van de ander in.
Gegevens benadeelde
Geslacht
Heb je een buitenlands telefoonnummer?(verplicht)
Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)
Vul hier het contact e-mailadres in. Op dit mailadres ontvang je een afschrift van jouw melding en een reactie.
Gegevens gemachtigde

Doe je melding namens een ander, dan kan er om een machtiging worden gevraagd (alleen invullen als je namens iemand anders deze melding doet).

Geslacht gemachtigde
Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)
Bijv. vader, moeder, zoon, dochter, partner
Omschrijving melding
Omschrijving van de middelen die volgens jou zijn gebruikt om te frauderen 
Meerdere antwoorden mogelijk
Hier duidelijk en met zoveel mogelijk feiten onderbouwd aangeven wat je hebt ontdekt, eventueel in welke registratie, hoe je dit hebt ontdekt en (als je daar een vermoeden van hebt) wat de mogelijke oorzaak hiervan is.
Identiteitsgegevens van iemand anders ontvangen?

Gegevens zoals een kopie ID of bankpas kunnen voor vele doeleinden worden misbruikt, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een telefoonabonnement of lening. Het kan ook zijn dat deze gegevens worden misbruikt om daarmee anderen op te lichten. Door het toesturen van een kopie van een ID probeert men vertrouwen te wekken bij nieuwe slachtoffers.

Heb je een kopie van een ID van iemand anders ontvangen voordat jou werd gevraagd om zelf een kopie te verstrekken? 
Welke acties heb je ondernomen om de gevolgen te voorkomen/herstellen?

Beschrijf zo uitvoerig mogelijk wat je al hebt ondernomen. Welke organisaties je hebt benaderd en wat hiervan het resultaat is.

Heb je melding of aangifte gedaan bij de politie?(verplicht)
Graag kopie proces-verbaal meesturen. Je kunt het als 1 bestand meesturen en anders nazenden per mail naar: cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam
Graag documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van jouw melding bijvoegen of mailen naar cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam
Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken je gegevens om jouw melding te kunnen beantwoorden en bewaren deze zo lang als nodig is in het belang van je melding. Jouw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms kan ook een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken’.

Akkoordverklaring(verplicht)
Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier nauwkeurig , volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.