Meldingsformulier 4: Overige meldingen identiteitsfraude

Denk je dat je het slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude? Is er bijvoorbeeld een telefoonabonnement, lening of creditcard afgesloten op jouw naam? Met dit formulier kun je hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).

Je kunt dit formulier online invullen en versturen. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail een reactie.

Ben je geïnformeerd dat jouw persoonsgegevens betrokken zijn bij een datalek? Dan adviseren we je om net als altijd alert te zijn op phishing en onverwachte post. Is bij het datalek ook een kopie van je identiteitsdocument betrokken? Vraag dan uit voorzorg een nieuw document aan bij je gemeente. Als er nog geen misbruik is gemaakt van je persoonsgegevens, dan is het niet nodig melding te doen.

Meldingsformulier 4 Overige meldingen identiteitsfraude

Persoonlijke gegevens
Je doet melding(verplicht)
Doe je melding namens een ander? Vul dan hieronder eerst de gegevens van de ander in.
Gegevens benadeelde
Geslacht(verplicht)
Heb je een buitenlands telefoonnummer?(verplicht)
Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)
Gegevens gemachtigde

Doe je melding namens een ander, dan kan er om een machtiging worden gevraagd (alleen invullen als je namens iemand anders deze melding doet).

Geslacht gemachtigde
Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)
Bijv. vader, moeder, zoon, dochter, partner
Omschrijving melding
Omschrijving van de middelen die volgens jou zijn gebruikt om te frauderen 
Meerdere antwoorden mogelijk
Hier duidelijk en met zoveel mogelijk feiten onderbouwd aangeven wat je hebt ontdekt, eventueel in welke registratie, hoe je dit hebt ontdekt en (als je daar een vermoeden van hebt) wat de mogelijke oorzaak hiervan is.
Welke acties heb je ondernomen om gevolgen te voorkomen/herstellen?

Beschrijf zo uitvoerig mogelijk wat je al hebt ondernomen. Welke organisaties je hebt benaderd en wat hiervan het resultaat is.

Heb je melding of aangifte gedaan bij de politie?(verplicht)
Graag kopie proces-verbaal meesturen. Je kunt het als 1 bestand meesturen en anders nazenden per mail naar: cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam
Graag documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van jouw melding bijvoegen of mailen naar cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam
Behandeling van de melding door het CMI
Karakter melding: ter informatie of verzoek om actie aan het CMI
Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken je gegevens om jouw melding te kunnen beantwoorden en bewaren deze zo lang als nodig is in het belang van je melding. Jouw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms kan ook een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken’.

Akkoordverklaring(verplicht)
Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier nauwkeurig , volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.