Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert onder andere de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) en het Foutenmeldpunt BSN (FMP). Hiervoor verwerkt RvIG de noodzakelijke persoonsgegevens. Hierna kunt u lezen hoe en waarvoor RvIG dit doet.

Welke gegevens verwerkt RvIG van mij?

Voor de BV BSN en het FMP verwerkt RvIG de volgende gegevens:
-    Uw burgerservicenummer
-    Uw A-nummer (administratienummer)
-    Naam, adres- en geboortegegevens
-    Geslacht
-    Nationaliteit
-    Buitenlands persoonsnummer
-    Overlijdensgegevens.

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt uw gegevens om te kunnen zorgen voor:

 • het toekennen van het unieke BSN;
 • het verstrekken van informatie aan organisaties die gebruik maken van het BSN;
 • het oplossen van fouten in verband met het BSN.

Op grond waarvan verwerkt RvIG mijn gegevens?

RvIG moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid onder c AVG).

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) verplicht RvIG om een aantal voorzieningen (BV BSN / FMP) in stand te houden die bijdragen aan een correct gebruik van het BSN. Op basis van de Wabb verstrekt RvIG informatie over het BSN en de bijbehorende persoonsgegevens aan organisaties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een wettelijke taak. Het verstrekken van uw gegevens betekent dat RvIG uw gegevens ‘verwerkt’ in de zin van de AVG.

Hoe komt RVIG aan mijn gegevens?

RvIG ontvangt uw gegevens voor de BV BSN uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Krijgen andere organisaties mijn gegevens ook van RvIG?

RvIG verstrekt uw gegevens alleen aan een andere organisatie als RvIG wettelijk verplicht is om dit te doen. Uw gegevens worden verstrekt aan gebruikers die op basis van de Wabb en de voor hen geldende wetgeving door RvIG worden geautoriseerd voor gebruik van de BV BSN.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

RvIG krijgt uw gegevens uit de BRP; deze worden permanent bewaard. De BRP levert dagelijks een kopie van BRP-gegevens aan de BV BSN. Hierdoor beschikt de BV BSN over de meest actuele persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de gegevens te kunnen waarborgen.

Welke rechten heb ik als het gaat om het gebruik van mijn persoonsgegevens?

U heeft recht op:

 • inzage in uw gegevens (artikel 15 AVG);
 • rectificatie van uw gegevens (artikel 16 AVG).

U heeft geen recht op:

 • het verwijderen van uw gegevens (artikel 17 AVG) of beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG);
  Omdat de BV BSN en het FMP rechtstreeks gebruik maken van gegevens uit de BRP bestaat er op grond van artikel 17, derde lid AVG en artikel 18, tweede lid AVG geen recht op het verwijderen van uw gegevens of beperking van de verwerking hiervan. Dit komt doordat de Basisregistratie Personen een essentiële functie heeft als centrale en primaire informatiebron voor de overheid. Als deze rechten wel zouden gelden, zou de informatiestroom binnen de overheid ernstig worden gehinderd, terwijl deze gegevens juist noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taken van de overheid.
 • overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
  Dit recht is niet van toepassing omdat er geen gegevens verwerkt worden op basis van toestemming.
 • bezwaar (artikel 21AVG).
  Het recht op bezwaar geldt niet omdat de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Uw verzoek op grond van de AVG kunt u indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Vermeld in uw brief minimaal:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u wilt laten wijzigen.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij uw verzoek.

U ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op uw verzoek. Dit is conform artikel 12 lid 3 AVG. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op Rijksoverheid.nl.  

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de manier waarop RvIG omgaat met uw persoonsgegevens of uw verzoek afhandelt, kunt u een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres. 

Als u vervolgens niet tevreden bent met de manier waarop BZK met uw klacht omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe u dit doet, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.