Gebruik van persoonsgegevens voor het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Op deze pagina leest u welke gegevens worden verwerkt voor het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, voor welk doel en op welke manier.

Welke persoonsgegevens verwerkt RvIG van mij?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het gaat om de volgende gegevens van de melder: geslachtsnaam, voornaam, adres, land, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de volgende doelstellingen en taken:

 • de burger adviseren en ondersteunen bij het tegengaan van ongewenste gevolgen van fouten in en fraude en/of misbruik met zijn of haar persoonsgegevens;
 • de burger adviseren en ondersteunen bij het herstellen van fouten in zijn of haar persoonsgegevens;
 • de burger informatie verstrekken over identiteitsfraude en -fouten in persoonsgegevens in overheidsregistraties. 

Op grond waarvan verwerkt RvIG mijn gegevens?

RvIG moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 RvIG kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het (digitale) meldingsformulier. Daarom wordt expliciet gevraagd om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Hoe komt RVIG aan mijn gegevens?

RvIG ontvangt uw gegevens van uzelf op basis van uw toestemming.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden pas verwerkt en gedeeld met bevoegde instanties nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven op het meldingsformulier CMI.

RvIG gebruikt uw gegevens in eerste instantie om uw melding te kunnen beantwoorden en bewaart deze zo lang als nodig is in het belang van uw melding, maximaal 10 jaar. Uw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties. Dit zijn bijvoorbeeld de politie, Belastingdienst, RDW, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en andere instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie in de melding bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms ook kan een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

RvIG bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is in het belang van uw melding. Dat is in ieder geval niet langer dan 10 jaar. Als u wilt dat  uw gegevens (eerder) verwijderd worden, kunt u hiertoe een verzoek doen (zie hierna).  

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn gegevens bij het CMI?

Omdat er bij het CMI sprake is van gegevensverwerking op basis van toestemming kunt u aanspraak maken op de rechten genoemd in artikel 15 t/m 21 van de AVG. Het gaat om de volgende rechten:

 • inzage (art. 15 AVG): het recht om uw (verwerkte) persoonsgegevens in te zien;
 • rectificatie (art. 16 AVG): het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • gegevenswissing (art. 17 AVG): Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • beperking van gegevensverwerking (artikel 18 AVG): het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • overdraagbaarheid (art. 20 AVG): het recht om  uw (verwerkte) persoonsgegevens te laten verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie;
 • bezwaar (art. 21 AVG): het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Uw verzoek op grond van de AVG kunt u indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Vermeld in uw brief minimaal:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u wilt laten wijzigen.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van BZK uw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij uw verzoek.

U ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op uw verzoek. Dit is conform artikel 12 lid 3 AVG. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op Rijksoverheid.nl.   

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de manier waarop RvIG omgaat met uw persoonsgegevens of uw verzoek afhandelt, kunt u een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres.

Als u vervolgens niet tevreden bent met de manier waarop BZK met uw klacht omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe u dit doet, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.