Logisch Ontwerp PIVA-GBA Koppeling

Caribisch Nederland, de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en Nederland wisselen persoonsgegevens uit. Dit gebeurt via een geautomatiseerd systeem, de PIVA-GBA Koppeling.

De PIVA-GBA Koppeling

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland en de 6 eilanden onderling. moet betrouwbaar en veilig verlopen. De PIVA-GBA Koppeling (PGK-module) zorgt daarvoor. Dit systeem koppelt de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en de Gemeentelijke Basisadministratie in Nederland.

Alleen gegevens over verhuizingen via PGK-module

De PGK-module wordt alleen gebruikt voor het uitwisselen van gegevens over verhuizingen tussen de eilanden en Nederland. Caribisch Nederland verstrekt ook persoonsgegevens aan Nederlandse instellingen die de gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. Dat gebeurt via een ander informatiesysteem: de PIVA-V.

Logisch Ontwerp PGK versie 1.1c

De PGK-module is gebaseerd op het Logisch Ontwerp PIVA-GBA Koppeling (LO PGK). Per 31 januari 2015 geldt versie 1.1.c van het LO PGK.

De belangrijkste veranderingen in versie 1.1.c van LO PGK zijn:

  • registratie nationaliteit en het uitwisselen van de reden van opname nationaliteit en de reden van beëindiging nationaliteit op alle persoonslijsten (W01);
  • wijzigingen gegevensset: het niet meer uitwisselen van  de lengte van de houder van een reisdocument en het bezit van buitenlandse reisdocumenten (W22);

Het LO PGK is niet veranderd als gevolg van de invoering van LO GBA versie 3.10 op 6 oktober 2016.

Registratie nationaliteit (W01)

De namen van de rubrieken 04.63.10 en 04.64.10 in het LO GBA en in het LO BES zijn gewijzigd. Daarom zijn de naamswijzigingen ook in het LO PGK doorgevoerd.  Verdere aanpassingen waren niet nodig.

Wijzigingen gegevensset Basisregistratie Personen (W22)

In het LO GBA en in het LO BES komen de rubrieken 12.35.80 Lengte houder en 12.36.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument niet meer voor. Daarom is ook de uitwisseling van deze gegevens niet meer mogelijk. Het LO PGK is hierop aangepast.