Functionele specificaties Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

In de bijlagen vindt u de functionele specificaties BV BSN. Het hoofddocument is een aanvulling op het functioneel ontwerp van de BV BSN en geeft invulling op een aantal punten.

Inleiding

Alleen velden die niet verplicht zijn. De velden, die altijd onderdeel uitmaken van het verplicht zoekpad, worden niet gebruikt in het aankleed regime en derhalve niet in de BV BSN toegepast.

Het gaat hierbij voor UC12 om de velden:

 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geslachtsaanduiding

En voor UC23 (en ook 35 en 37) om de velden:

 • Geboortedatum
 • Geslachtsaanduiding

Algemeen

Per veld kan een keuze gemaakt worden welke zoekmethode geboden wordt. Hierbij moet een goede afweging gemaakt worden tussen de kans op een juiste match en het risico van een onjuiste match.

Er kunnen verschillende zoekmethoden onderscheiden worden:

 1. Exacte match: Het opgegeven veld komt exact overeen met het gevonden veld. Deze zoekmethode zal voor alle opgegeven velden gebruikt worden.
 2. Diakrietentransformatie: Het opgegeven veld komt, na diakrietentransformatie, exact overeen met het gevonden veld (dat volgens dezelfde methode is ontdaan van zijn diakrieten). In onderstaande tabel staat aangegeven voor welke velden diakrietentransformatie wordt toegepast. In de notitie “Diakrieten” is reeds beschreven hoe moet worden omgegaan met de transformatie van diakrieten.
 3. Overige zoekmethoden: Er zijn verschillende zoekmethoden per veld onderscheiden. Deze staan in de tweede tabel. Bij het selecteren van de zoekmethoden, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  * Er wordt uitgegaan van een goed identificeerbare persoon (liefst met identiteitsdocument), die aan het loket geïdentificeerd wordt.
  * Tikfouten worden niet opgelost met de voorgestelde zoekmethoden.

In onderstaand overzicht staat per veld aangegeven of diakrietentransformatie van toepassing is.

Tabel
Veld Dakrietentransformatie
Voornamen X
Voorvoegsels geslachtsnaam X
Geslachtsnaam X
Geboortedatum
Geboorteplaats X
Geboorteland X
Geslachtsaanduiding
Nationaliteit
Gemeente van inschrijving X
Straatnaam X
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode (1)
Locatiebeschrijving X
Land vanwaar ingeschreven X
Datum vertrek uit Nederland

(1) Voor de postcode geldt: Alleen exacte match, case insensitive

Diakrietentransformatie

De diakrietentransformatie wordt als volgt uitgevoerd:

 • Alle diakritische tekens worden verwijderd en een aantal bijzondere lettertekens (bv. Ǽ) wordt omgezet naar een corresponderend teken of tekens in de range ‘a’ tot en met ‘z’. Dit gebeurt volgens een vertaaltabel (zie conversietabellen).
 • Alle (normale) hoofdletters A tot en met Z worden omgezet naar de overeenkomstige kleine letters.
 • Alle resterende karakters, niet zijnde de cijfers ‘0’ tot en met ‘9’ en de letters ‘a’ tot en met ‘z’, worden omgezet naar spaties waarna alle spaties worden verwijderd.

Zoekmethoden per veld voor UC 12

Voornamen

 1. Alleen op de opgegeven voornamen zoeken
  Het is mogelijk om alleen op die voornaam/voornamen te zoeken, die in de vraag zijn opgegeven. Dit betekent dat als slechts één voornaam is opgegeven, deze wordt vergeleken met de eerste voornaam in het veld voornamen en als er twee voornamen zijn opgegeven, deze worden vergeleken met de eerste twee voornamen in het veld voornamen, etc. De opgegeven volgorde en de in de registratie vastgelegde volgorde moeten exact aan elkaar gelijk zijn.
 2. Op eerste voorletter zoeken
  Er wordt alleen op eerste voorletter gezocht als slechts 1 positie in het veld voornamen is opgegeven. Het opgegeven karakter wordt vergeleken met de eerste positie van het veld in de registratie (na diakrietentransformatie)

Bij het zoeken in BVR’ het zoekresultaat alleen verkleind door het zoekenop voornaam of de opgegeven voornaam, indien het veld voornamen gevuld is (en ongelijk is aan het veld voorletters). Het zoeken op eerste voorletter wordt altijd uitgevoerd (ongeacht of in het veld voornamen de voornamen of de voorletters zijn opgenomen).

Voorvoegsels geslachtsnaam

Geen overige zoekmethoden.

Geslachtsnaam

N.B. Dit veld is onderdeel van het verplichte zoekpad en de zoekstap is daarmee functioneel onderdeel van de beheercomponenten. Voor de compleetheid wordt hier ook beschreven, hoe met het zoeken van de geslachtsnaam wordt omgegaan.

Bekende schrijfwijzen van onderdelen van een naam
Op basis van een conversietabel wordt de opgegeven naam vergeleken met het veld Geslachtsnaam in de registraties.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Gericht op het oplossen van verschillen in buitenlandse geslachtsnamen, omdat de verwachting is dat Nederlandse geslachtsnamen goed gedocumenteerd (paspoort, rijbewijs) zijn
 • De omzetting is met name gericht op transliteratie en transscriptie. Hiermee worden gedeeltelijk verschillen in het omzetten van niet Romaanse schriften opgelost. (In Russische paspoorten is bijvoorbeeld vaak het cyrillisch omgezet volgens een Franse transliteratie. Deze verschilt van de Nederlandse of Engelse transliteratie).
 • Er is met name aandacht besteed aan de omzetting van cyrillisch (en afgeleide schriften), Chinees, Koreaans en Arabisch.
 • De voorgestelde omzetting wordt toegepast op de geslachtnaam, zoals deze na diakrietentransformatie (in brede zin) is ontstaan.

De omzetting zal als volgt plaatsvinden:

 •  In geslachtsnaam gevonden letter of lettercombinatie wordt vervangen door een code volgens onderstaande tabel. Hierbij wordt de langste combinatie eerst vervangen. De overige letters in de naam blijven staan.
Tabel
Code Letters of lettercombinaties
1 v, w
2 ae, a
3  zj, zh, sh, sch, tsj, ch, tsch, tch, sj, jh, x, kh, s
4  sjtsj, schch, schtsch, chtch, sc
5  j, i, y
6 u, oe, ou, yu, o, ue
 • Letters en codes, die opeenvolgend meermalen voorkomen, worden teruggebracht tot 1 (dus eee wordt e en 33 wordt 3) c.
 • de “h”, die niet in een combinatie in de tabel voorkomt, wordt verwijderd. (Hiermee wordt dh=d, th=t, etc)

Opgegeven geslachtsnaam en opgegeven voorvoegsels combineren
De opgegeven voorvoegsels en geslachtsnaam worden van diakrieten ontdaan en samen gevoegd om deze te vergelijken met de velden voorvoegsels en geslachtsnaam uit de registratie, die een zelfde bewerking hebben ondergaan.

Geslachtsaanduiding

N.B. Dit veld is onderdeel van het verplichte zoekpad en de zoekstap is daarmee functioneel onderdeel van de beheercomponenten. Voor de compleetheid wordt hier ook beschreven, hoe met het zoeken van de geslachtsaanduiding wordt omgegaan.

 • Als in de zoekvraag ‘Man’ wordt opgegeven, wordt gezocht naar ‘Man’ én ‘Onbekend’.
 • Als in de zoekvraag ‘Vrouw’ wordt opgegeven, wordt gezocht naar ‘Vrouw’ én ‘Onbekend’.

Geboortedatum

N.B. Dit veld is onderdeel van het verplichte zoekpad en de zoekstap is daarmee functioneel onderdeel van de beheercomponenten. Voor de compleetheid wordt hier ook beschreven, hoe met het zoeken van de geboortedatum wordt omgegaan.

 • Indien in de zoekvraag staat jjjjmmdd, wordt gezocht op jjjjmmdd (Exacte match)
 • Indien in de zoekvraag staat jjjjmm00, wordt gezocht op jjjjmm00 en jjjjmm01
 • Indien in de zoekvraag staat jjjj0000, wordt gezocht op jjjj0000, jjjj0101 en jjjj0701
 • Indien in de zoekvraag staat 00000000, wordt gezocht op 00000000

Geboorteplaats

 1. Gemeentenaam voor herindeling
  Bij het opgeven van een geboorteplaats wordt rekening gehouden met het door de gebruiker opgeven van een gemeentenaam van voor herindeling. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat er gemeentes met gelijke namen zijn. In dat geval moet naar alle bijbehorende gemeentes worden gezocht.
 2. Bekende schrijfwijzen Nederlandse plaatsnamen (incl. woonplaatsen)
  Op basis van een conversietabel wordt de ingevoerde plaatsnaam ten behoeve van de vergelijking omgezet naar de officiële plaatsnaam. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat een woonplaats onder meerdere gemeenten kan vallen en dat er woonplaatsen met gelijke namen bestaan.

Geboorteland

Geen overige zoekmethoden.

Nationaliteit

Geen overige zoekmethoden.

Gemeente van inschrijving

Geen overige zoekmethoden.

Datum vertrek uit Nederland

Geen overige zoekmethoden.

Zoekmethoden per veld voor UC 23

Deze zoekmethoden gelden ook voor BV BSN UC35 en BV BSN UC37.

Voornamen

 • Alleen op de opgegeven voornamen zoeken
  Het is mogelijk om alleen op die voornaam/voornamen te zoeken, die in de vraag is/zijn opgegeven. Dit betekent dat als slechts één voornaam is opgegeven, deze wordt vergeleken met de eerste voornaam in het veld voornamen en als er twee voornamen zijn opgegeven, deze worden vergeleken met de eerste twee voornamen in het veld voornamen, etc. De opgegeven volgorde en de in de registratie vastgelegde volgorde moeten exact aan elkaar gelijk zijn.
 • Op eerste voorletter zoeken
  Er wordt alleen op eerste voorletter gezocht als slechts 1 positie in het veld voornamen is opgegeven. Het opgegeven karakter wordt vergeleken met de eerste positie van het veld in de registratie (na diakrietentransformatie).

Voorvoegsels geslachtsnaam

Geen overige zoekmethoden.

Geslachtsnaam

 • Bekende schrijfwijzen van onderdelen van een naam
  Op basis van een conversietabel wordt de opgegeven naam vergeleken met het veld Geslachtsnaam in de registraties.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Gericht op het oplossen van verschillen in buitenlandse geslachtsnamen, omdat de verwachting is dat Nederlandse geslachtsnamen goed gedocumenteerd (paspoort, rijbewijs) zijn
 • De omzetting is met name gericht op transliteratie en transcriptie. Hiermee worden gedeeltelijk verschillen in het omzetten van niet Romaanse schriften opgelost. (In Russische paspoorten is bijvoorbeeld vaak het cyrillisch omgezet volgens een Franse transliteratie. Deze verschilt van de Nederlandse of Engelse transliteratie).
 • Er is met name aandacht besteed aan de omzetting van cyrillisch (en afgeleide schriften), Chinees, Koreaans en Arabisch.
 • De voorgestelde omzetting wordt toegepast op de geslachtnaam, zoals deze na diakrietentransformatie (in brede zin) is ontstaan.

De omzetting zal als volgt plaatsvinden:

 • In geslachtsnaam gevonden letter of lettercombinatie wordt vervangen door een code volgens onderstaande tabel. Hierbij wordt de langste combinatie eerst vervangen. De overige letters in de naam blijven staan.
Tabel
Code Letters of lettercombinaties
1 v,w
2 ae, a
3 zj, zh, sh, sch, tsj, ch, tsch, tch, sj, jh, x, kh, s
4 sjtsj, schch, schtsch, chtch, sc
5  j, i, y
6 u, oe, ou, yu, o, ue
 • Letters en codes, die opeenvolgend meermalen voorkomen, worden teruggebracht tot 1 (dus aa wordt a, eee wordt e en 33 wordt 3)
 • f. de “h”, die niet in een combinatie in de tabel voorkomt, wordt verwijderd. (Hiermee wordt dh=d, th=t, etc)

Opgegeven geslachtsnaam en opgegeven voorvoegsels combineren

 • De opgegeven voorvoegsels en geslachtsnaam worden van diakrieten ontdaan en samen gevoegd om deze te vergelijken met de velden voorvoegsels en geslachtsnaam uit de registratie, die eenzelfde bewerking hebben ondergaan.

Geslachtsaanduiding

N.B. Dit veld is onderdeel van het verplichte zoekpad en de zoekstap is daarmee functioneel onderdeel van de beheercomponenten. Voor de compleetheid wordt hier ook beschreven, hoe met het zoeken van de geslachtsaanduiding wordt omgegaan.

 • Als in de zoekvraag ‘Man’ wordt opgegeven, wordt gezocht naar ‘Man’ én ‘Onbekend’.
 • Als in de zoekvraag ‘Vrouw’ wordt opgegeven, wordt gezocht naar ‘Vrouw’ én ‘Onbekend’.

Geboortedatum

N.B. Dit veld is onderdeel van het verplichte zoekpad en de zoekstap is daarmee functioneel onderdeel van de beheercomponenten. Voor de compleetheid wordt hier ook beschreven, hoe met het zoeken van de geslachtsnaam wordt omgegaan.

 • Indien in de zoekvraag staat jjjjmmdd, wordt gezocht op jjjjmmdd (Exacte match)
 • Indien in de zoekvraag staat jjjjmm00, wordt gezocht op jjjjmm00 en jjjjmm01
 • Indien in de zoekvraag staat jjjj0000, wordt gezocht op jjjj0000, jjjj0101 en jjjj0701
 • Indien in de zoekvraag staat 00000000, wordt gezocht op 00000000

Geboorteplaats

 1. Gemeentenaam voor herindeling
  Bij het opgeven van een geboorteplaats wordt rekening gehouden met het door de gebruiker opgeven van een gemeentenaam van voor herindeling. Daarnaast wordt ermee rekening gehouden dat er gemeentes met gelijke namen zijn. In dat geval moet naar alle bijbehorende gemeentes worden gezocht
 2. Bekende schrijfwijzen Nederlandse plaatsnamen (incl. woonplaatsen)
  Op basis van een conversietabel wordt de ingevoerde plaatsnaam ten
  behoeve van de vergelijking omgezet naar de officiële plaatsnaam. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat een woonplaats onder meerdere gemeenten kan vallen en dat er woonplaatsen met gelijke namen bestaan.

Geboorteland

Geen overige zoekmethoden.

Gemeente van inschrijving

 1. Gemeentenaam voor herindeling
  Bij het opgeven van een geboorteplaats wordt rekening gehouden met het door de gebruiker opgeven van een gemeentenaam van voor herindeling. Daarnaast wordt gehouden met dat er gemeentes met gelijke namen zijn. In dat geval moet naar alle bijbehorende gemeentes worden gezocht
 2. Bekende schrijfwijzen Nederlandse plaatsnamen (incl. woonplaatsen)
  Op basis van een conversietabel wordt de ingevoerde plaatsnaam ten behoeve van de vergelijking omgezet naar de officiële plaatsnaam. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat een woonplaats onder meerdere gemeenten kan vallen en dat er woonplaatsen met gelijke namen bestaan.

Straatnaam

BOCO-vertaling (24 tekens) Als de straatnaam langer is dan 24 posities dan wordt de straatnaam ingekort volgens de specificaties van de BOCOnorm (zie bijlage 1 van de HUP GBA).

Huisnummer

Alleen het eerste numerieke deel wordt meegenomen in de vergelijking.Het huisnummer kan alleen numeriek zijn, alle tekens na de eerste set numerieke tekens worden verwijderd

Huisletter

Terug tot 1 positie. Het eerste niet-numerieke teken in het opgegeven veld als huisletter gezien.

Huisnummertoevoeging

Alleen exacte match.

Aanduiding bij huisnummer

Alle andere invoer dan “to” of “by” wordt genegeerd en heeft dan geengevolgen voor de gevonden resultaten.

Postcode

Geen overige zoekmethoden.

Locatiebeschrijving

Geen overige zoekmethoden.

Land vanwaar ingeschreven

 1. Bekende schrijfwijzen buitenlandse landen
  Op basis van een conversietabel wordt de landnaam omgezet. In de conversietabel zullen van een land de lokale schrijfwijze en de Nederlandse schrijfwijze worden opgenomen.
 2. Historische landnamen
  Op basis van de landentabel wordt de opgegeven naam geconverteerd en vergeleken met de vulling van het veld in de registratie.

Instellingen intelligent zoeken

Wegingsfactor

De wegingsfactor van een veld bepaalt de volgorde van het toepassen van het aankleedregime. Daarnaast wordt de wegingsfactor gebruikt om (ten behoeve van UC 12) de score te berekenen. De hier opgegeven wegingsfactoren vormen de initiële instelling van het intelligent zoeken. Deze kunnen naar aanleiding van het afstellen van het
intelligent zoeken gewijzigd worden.

Tabel
Veld Wegingsfactor
Voornamen 0,70
Voorvoegsels geslachtsnaam 0,65
Geslachtsnaam 0,85
Geboortedatum 0,90
Geboorteplaats 0,67
Geboorteland 0,60
Geslachtsaanduiding 0,90
Nationaliteit 0,30
Gemeente van inschrijving 0,50
Straatnaam 0,45
Huisnummer 0,75
Huisletter 0,40
Huisnummertoevoeging 0,25
Aanduiding bij huisnummer 0,20
Postcode 0,80
Locatiebeschrijving 0,10
Land vanwaar ingeschreven 0,32
Datum vertrek uit Nederland 0,35

Matchwaarde zoekmethode per veld

De hier opgegeven matchwaarden vormen de initiële instelling van het intelligent zoeken. Deze kunnen naar aanleiding van het afstellen van het intelligent zoeken gewijzigd worden.

Tabel
Veld Zoekmethode Matchwaarde
Voornamen Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
  Alleen op opgegeven voornamen zoeken 0,80
Op eerste voorletter zoeken nvt
Voorvoegsels geslachtsnaam Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Bekende schrijfwijzen van
onderdelen van een naam
(lengte van de langste
string – Levenshtein
distance)/ lengte van
de langste string
Opgegeven geslachtsnaam en
voorvoegsels combineren
0,8
Geboortedatum Exact 1
Diverse notaties met nullen 0,8
Geboorteplaats Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Gemeentenaam voor herindeling 0,9
Geboorteland Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Geslachtsaanduiding Exact 1
Ook met geslacht is “O” zoeken
 
0,85
Nationaliteit Exact 1
Gemeente van
inschrijving
 
Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Gemeentenaam voor herindeling
 
0,9
Bekende schrijfwijzen
Nederlandse plaatsnamen
(woonplaatsen)
 
0,85
Straatnaam Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95 0,95
BOCO-vertaling 0,85 0,85
Huisnummer Exact 1
Alleen het eerste numerieke
deel
0,8
Huisletter Exact 1
Terug naar 1 positie 0,80
Huisnummertoevoeging Exact 1
Aanduiding bij
huisnummer
Exact 1
Negeren andere invoer dan to
of by
0,9
Postcode Exact (case insensitive) Exact 1
Locatiebeschrijving Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Land vanwaar
ingeschreven
Exact 1
Diakrietentransformatie 0,95
Datum vertrek uit Nederland Exact 1

Conversietabellen

Woonplaatsen

Ten behoeve van het zoeken op woonplaats zal een conversietabel waarin de woonplaats volgens PTT en NEN en de gemeentenaam zijn gekoppeld worden toegepast.
Onderstaand een uittreksel als voorbeeld. De volledige tabel komt in Excel beschikbaar.

Tabel
Plaats PTT Plaats NEN Gemeentecode Gemeentenaam

Leidschendam

Leidschendam 1916 Leidschendam-Voorburg
Voorburg Voorburg 1916 Leidschendam-Voorburg
Rijswijk ZH Rijswijk ZH 603 Rijswijk
Wateringen Wateringen 1783 Westland
Leiden Leiden 546 Leiden

Vertaaltabel diakrieten

Ten behoeve van de diakrietentransformatie wordt een conversietabel gehanteerd, waarin de letter (met diakriet) en de bijbehorende vertaling zijn opgenomen.
Onderstaand een uittreksel als voorbeeld. De volledige tabel is in Excel beschikbaar.

Tabel
Vertaling Letter
Y   Ý
Y       Ŷ
Y     Ÿ
Ŕ
R    Ŗ
R    Ř
S   Ś
S    Ŝ
Ş
S    Š
W Ŵ
T    Ţ
T   Ť
U   Ù
U    Ú
U   Û

Dienstsoorten

Binnen de BV BSN worden de volgende dienstsoorten onderkend:

Tabel
Dienstnummer Dienstsoorten
02 Controleer BSN en identificerende gegevens
03 Haal op set identificerende gegevens
04 Distribueer nummer
05 Registreer nummertoekenning
06 Hang registratie om bij BSN
07 Ophalen berichten uit berichtenlogboek
08 Vraag auditgegevens op
11 Nummer uit verkeer halen
12 Match identificerende gegevens
16 Toets of het nummer een BSN is
21 Registreer opgewaardeerd sofinummer
22 Registreren instantiewijziging
23 Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens
24 Verificatie van identiteitsdocumenten
28 Ophalen nummergegevens
29 Ophalen nummerfouten uit het nummerfoutenlogboek
30 Ophalen protocolgegevens
31 Vastleggen autorisatiegegevens
32 Melden foutvermoeden
33 Stellen bulkvraag
34 Ophalen antwoord bulkvraag
35 Opvragen BSN tbv schoning en initiële vulling
39 Doorvoeren correctie nummerregister.doc

Autorisatie: rollen en diensten

Implementatie vastleggen autorisatiegegevens

Het vastleggen van de autorisatiegegevens zal vooralsnog worden geïmplementeerd op basis van Microsoft Active Directory en de bijbehorende hulpmiddelen.
De beschrijving van het proces in de use case zal daarom op verschillende punten afwijken van de realisatie:

 • Er is geen sprake van verwerking op basis van berichten.
 • De datum vanaf en datum t/m worden niet zoals beschreven geïmplementeerd.
 • Logging zal plaatsvinden op basis van de standaardfunctionaliteit.

Rollen en diensten

Ten behoeve van het autorisatiemechanisme worden de volgende rollen
onderkend:

 • Beheercomponent
 • Beheerorganisatie BV BSN
 • Foutenmeldpunt
 • Gebruiker van alle verificatievragen
 • Gebruiker van twee verificatievragen

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de rol beheercomponent betrekking heeft op de BC GBA en de BC RNI. De BC BVR zal niet geautoriseerd worden voor de diensten van de BV BSN.

De rollen zijn gekoppeld aan de diensten, die een rol tot zijn beschikking heeft:

Tabel
Nr Diensten

Beheer

component

Beheerorganisatie

BV BSN

Fouten meldpunt Alle vragen Twee vragen
02 Controleer BSN en
identificerende
gegevens
X X X X
03 Haal op set
identificerende
gegevens
X X X X
04 Distribueer nummer X X
05 Registreer
nummertoekenning
X
06 Hang registratie om
bij BSN
X
07 Ophalen berichten uit
berichtenlogboek
X X
08 Vraag auditgegevens
op
X
11 Nummer uit verkeer
halen
X
12 Match identificerende
gegevens
X X X
16 Toets of het nummer
een BSN is
X X X X X
21 Registreer
opgewaardeerd
sofinummer
X
22 Registreren
instantiewijziging
X X
23 Opvragen BSN op
basis van
identificerende
gegevens
X X X X
24 Verificatie van
identiteitsdocumenten
X X X X X
28 Ophalen
nummergegevens
X X
29 Ophalen
nummerfouten uit het
nummerfoutenlogboek
X
30 Ophalen
protocolgegevens
X
31 Vastleggen
autorisatiegegevens
X
32 Melden
foutvermoeden
X X X
33 Stellen bulkvraag X X X
34 Ophalen antwoord
bulkvraag
X X X
35 Opvragen BSN tbv
schoning en initiële
vulling
X X X
39 Doorvoeren correctie
nummerregister
X

Schoningstermijnen

Ten behoeve van het schoningsproces worden schoningstermijnen gehanteerd. In onderstaande tabel; wordt een overzicht gegeven van de schoningstermijnen:

Tabel
logboek/register Schoningstermijnen
Berichtenlogboek 6 weken
Nummerfoutenlogboek 1,5 jaar
Protocollogboek 1,5 jaar
Auditlogboek 1,5 jaar
Bulkvragenregister 2 weken

Auditlogboek

Indien er sprake is van een proces dat het nummerregister muteert, dan is vereist dat ook de tussenstappen van het proces fysiek in het auditlogboek worden vastgelegd.

Bijlagen