UC23 Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens

De use case 'Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens' stelt gebruikers in staat om op basis van een minimale set van identificerende gegevens een Burgerservicenummer op te vragen.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens”

De use case start met de ontvangst van het bericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht
Algemeen deel

 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Indicatie eindgebruiker

1 of meerdere vragen

 • Vraagnummer
 • Voornamen
 • Voorvoegsel Geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Gemeente van inschrijving
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummertoevoeging
 • Aanduiding bij huisnummer
 • Postcode
 • Locatiebeschrijving
 • Land vanwaar ingeschreven

Leg bericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (Zie alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het vraagnummer moet bij 1 beginnen (zie Alternatieve scenario’s 2)
 • De vraagnummers moeten oplopend zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
 • Het bericht moet minimaal één vraag bevatten (zie Alternatieve scenario’s 4)
 • Het bericht mag niet meer vragen bevatten dan het toegestane maximum, waarbij dit maximum een instelbare waarde heeft en initieel wordt ingesteld op 1 (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 6)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 7)
 • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 8)
 • De vraagnummers moeten gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 9)

De volgende stappen (zie ook Activiteitendiagram) worden voor iedere vraag in het bericht herhaald.

Controleer validiteit van de set van identificerende gegevens

Bij deze stap wordt gecontroleerd of de set van identificerende gegevens
voldoet aan één van de volgende zoekpaden (Zie ook Alternatieve
scenario´s 10):

Tabel
Zoekpad 1 2
Voornamen O O
Voorvoegsels geslachtsnaam O O
Geslachtsnaam O V
Geboortedatum V V
Geboorteplaats O O
Geboorteland O O
Geslachtsaanduiding V V
Gemeente van inschrijving O O
Straatnaam O O
Huisnummer V O
Huisletter O O
Huisnummertoevoeging O O
Aanduiding bij huisnummer O O
Postcode V O
Locatiebeschrijving O O
Land vanwaar ingeschreven O O O O

“V” = verplichte velden
“O” = optioneel
Andere velden dan genoemd in de tabel mogen niet aanwezig zijn.

Bepaal meeneemlijst

Het zoekpad wordt als volgt gekozen:

 • Als de zoekvraag voldoet aan één van beide zoekpaden, dan wordt op basis van dit zoekpad gezocht.
 • Als de zoekvraag voldoet aan allebei de verplichte zoekpaden, dan wordt op basis van zoekpad 2 gezocht.

Haal gegevens op uit registraties

Er wordt in de betreffende registraties (GBA en RNI) gezocht met de identificerende gegevens uit de meeneemlijst. Eerst wordt gezocht met de meeneemlijst (het verplichte zoekpad) met per veld alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (zie ook Alternatieve scenario’s 11). De methode van zoeken is beschreven in het Functioneel Ontwerp van de
beheercomponent van de betreffende registratie.

De volgende gegevens dienen opgehaald te worden:

 • BSN
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Datum einde onderzoek persoon
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Datum einde onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving
 • Functie adres
 • Gemeentedeel
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummertoevoeging
 • Aanduiding bij huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaatsnaam
 • Locatiebeschrijving
 • LandAdresBuitenland
 • DatumAanvangAdresBuitenland
 • Regel1AdresBuitenland
 • Regel2AdresBuitenland
 • Regel3AdresBuitenland
 • Land vanwaar ingeschreven
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres
 • Datum ingang onderzoek adres
 • Datum einde onderzoek adres

Controleer zoekresultaat

Het aantal resultaten wordt gecontroleerd:

 • Als er geen resultaten gevonden zijn, wordt dit teruggemeld aan de afzender (zie Alternatieve scenario’s 12).
 • Als er in totaal (GBA én RNI) meer dan één resultaat gevonden is, wordt de volgende zoekstap uitgevoerd. Hiervoor wordt het optionele veld met de hoogste wegingsfactor* toegevoegd aan de meeneemlijst en wordt er gezocht in de resultaten die in de vorige stap uit de registraties zijn opgehaald. Er wordt hierbij gezocht met alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (Zie ook de aanvullende specificaties).
  Deze stap wordt herhaald totdat er in totaal maximaal één resultaat
  gevonden zijn of totdat er geen velden meer aan de meeneemlijst
  toegevoegd kunnen worden.
  *Alle gegevens die in een identificerende gegevensset in een vraag
  opgenomen kunnen worden, zijn binnen de BV BSN in een instelbare
  prioriteitsvolgorde gezet. De relatieve positie van ieder gegeven in deze
  prioriteitsvolgorde heet “wegingsfactor”. Een lage wegingsfactor betekent
  dat het gegeven relatief onbelangrijk is, terwijl een hoge wegingsfactor
  betekent dat het gegeven relatief belangrijk is. Een wegingsfactor is uniek
  per gegeven.

Controleer gevonden BSN

Indien er meerdere gelijke BSN’s zijn gevonden, wordt een melding aan de afzender en het nummerfoutenlogboek gestuurd (zie Alternatieve scenario’s 13).
De volgende resultaten worden uit het zoekresultaat verwijderd:

 • Het BSN heeft niet de status “in verkeer” (zie Alternatieve scenario’s 14)
 • Het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat. (zie Alternatieve scenario’s 15)

Voor deze gevallen wordt een melding aan het nummerfoutenlogboektoegevoegd.
Hierna wordt het aantal zoekresultaten gecontroleerd:

 • Als er meer dan één resultaat is, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 16).
 • Als er geen resultaten zijn, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 12).
 • Als er één resultaat is, worden deze resultaten in het antwoordbericht opgenomen.

Afronding

Stel antwoordbericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens” samen

Het bericht wordt als volgt samengesteld, namelijk:

Antwoordbericht
Algemeen deel

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • Berichtresultaatcode (23000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1 of meerdere antwoorden

 • Vraagnummer
 • Resultaatcode (23002)
 • Omschrijving resultaat (”Resultaat gevonden”)
 • BSN
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving1
 • Functie adres1
 • Gemeentedeel1
 • Straatnaam1
 • Huisnummer1
 • Huisletter1
 • Huisnummertoevoeging1
 • Aanduiding bij huisnummer1
 • Postcode1
 • Woonplaatsnaam1
 • Locatiebeschrijving1
 • LandAdresBuitenland2
 • DatumAanvangAdresBuitenland2
 • Regel1AdresBuitenland2
 • Regel2AdresBuitenland2
 • Regel3AdresBuitenland2
 • Land vanwaar ingeschreven1
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres1
 • Datum ingang onderzoek adres1

Gegevens in onderzoek
Als in de registratie de datum ingang onderzoek is gevuld en de datum einde onderzoek niet is gevuld, dan betekent dit dat de betreffende gegevens in onderzoek zijn. De aanduiding gegevens in onderzoek is dan gevuld. In alle andere gevallen betekent het dat de betreffende gegevens niet in onderzoek zijn. De datum ingang onderzoek en de aanduiding gegevens in onderzoek worden dan niet in het antwoordbericht opgenomen. Datum einde onderzoek wordt niet in het antwoordbericht opgenomen.

 • Indicatie geheim
  Het veld indicatie geheim wordt in het antwoordbericht als volgt opgenomen:
 • Indien indicatie geheim = 0, dan wordt “Nee” opgenomen in het antwoordbericht.
 • Indien indicatie geheim <> 0, dan wordt “Ja” opgenomen in het antwoordbericht. Dit betekent dat er een beperking op de gegevensverstrekking van toepassing is en worden de verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een 1 en 2) niet in het antwoordbericht opgenomen.
 • Reden opschorting
  Als in de registratie de omschrijving reden opschorting gelijk is aan “E” (emigratie) of “M” (ministerieel besluit) of gemeente van inschrijving = “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de binnenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een 1) niet in het antwoordbericht opgenomen.
 • Als in de registratie de gemeente van inschrijving is ongelijk aan “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de buitenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met “2”) niet in het antwoordbericht opgenomen.

Leg antwoordbericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens” aan

Het antwoordbericht wordt door het systeem aangeboden aan de afzender.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 17):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4).Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de
afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 2: Vraagnummer begint niet bij nummer 1

Indien de vraagnummer niet bij nummer 1 begint, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummer begint niet bij 1” (berichtresultaatcode 13). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 3: Vraagnummers zijn niet oplopend

Indien de nummering van vraagnummers niet oplopend +1 zijn, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummers zijn niet oplopend” (berichtresultaatcode 14). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 4: Bericht bevat geen vragen

Indien het inkomende bericht geen vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het bericht moet minimaal één vraag bevatten” (berichtresultaatcode 7). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: Bericht bevat teveel vragen

Indien het inkomende bericht meer dan n vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum” (berichtresultaatcode 6). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 8: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 9: Eén of meer vraagnummers niet ingevuld

Indien één of meer vraagnummers niet gevuld zijn, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De vraagnummers moeten gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 10: Set van identificerende gegevens niet valide

Indien de set van identificerende gegevens niet voldoet aan één van de zoekpaden, wordt voor deze set “Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad” (resultaatcode 23004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 11: Fout bij ophalen gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van de gegevens uit de registratie, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht verstuurd naar de afzender.. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboekopgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 12: Geen resultaten gevonden

Indien er geen resultaten zijn gevonden, wordt de melding “Geen resultaat gevonden” (resultaatcode 23001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 13: Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met hetzelfde BSN, wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (23006) in het antwoordbericht opgenomen.
Er wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd. In het
nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout  “Meerdere resultaten met hetzelfde BSN
gevonden”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 14: In registratie gevonden BSN heeft niet de status “in verkeer”

Indien het in de registratie gevonden nummer in het nummerregister niet
de status “in verkeer’” heeft, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd. In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout
optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “In registratie gevonden BSN heeft niet de
status “in verkeer”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 15: Gevonden BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister geregistreerd staat.

Indien het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout
optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout BSN is in register [GBA of RNI] gevonden,
maar staat volgens nummerregister in [RNI of
GBA]
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 16: Meerdere resultaten met verschillende BSN’s gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met verschillende BSN’s, wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (23006) in het antwoordbericht opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 17: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde
berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • De actor die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.