UC26 Vastleggen protocolgegevens

De use case 'Vastleggen protocolgegevens' beschrijft de stappen voor het bijhouden van protocolgegevens. Het protocollogboek moet worden bijgewerkt naar aanleiding van gegevensverstrekking met betrekking tot de verificatievragen.

Hoofdscenario

Initiatie

Start proces “Vaststellen protocolgegevens”

De use case start met het (dagelijks) uitvoeren van de batchjob “Vaststellen protocolgegevens”, op basis van de gegevens die dagelijks zijn opgeslagen in het berichtenlogboek (zie Alternatieve scenario’s 1).

Verwerking

Vastleggen gegevens protocollogboek

Dagelijks worden voor ieder antwoordbericht in het berichtenlogboek, waarvoor geldt dat de dienstsoort betrekking heeft op een gegevensverstrekking door derden (afzender is ongelijk aan BC GBA, BC RNI, Foutenmeldpunt of Beheerorganisatie BV BSN) en die nog niet is verwerkt in het protocollogboek, de protocolgegevens samengesteld en
vastgelegd in het protocollogboek.

In de volgende situaties worden protocolgegevens vastgelegd:

  • Voor dienstsoort betreffende het controleren van het BSN en de identificerende gegevens (zie UC02 en UC03), worden per antwoord, waarvan het resultaat is “Resultaat gevonden” of “Nummer is geen BSN” de protocolgegevens vastgelegd.
  • Voor dienstsoort betreffende het zoeken van een nummer (zie UC16), worden per antwoord, waarvan het resultaat is “Nummer is een BSN” of “Nummer is geen BSN” de protocolgegevens vastgelegd.
  • Voor dienstsoort betreffende het opvragen van BSN op basis van identificerende gegevens (zie UC23), worden per antwoord, waarvan het resultaat is “Resultaat gevonden” de protocolgegevens vastgelegd.

Per verstrekking dienen de volgende gegevens in het protocollogboek te
worden vastgelegd. Zie ook Alternatieve scenario’s 2:

Tabel
Gegevens Toelichting
BSN Het BSN op grond waarvan gegevens zijn
verstrekt
Afzender Partij op wiens initiatief de gegevensverstrekking
heeft plaatsgevonden.
Indicatie eindgebruiker Een indicatie van de eindgebruiker achter de SBV
Datum-tijd Datum en tijd van de verstrekking
Dienstsoort Op basis van welke dienst is geleverd, kan worden
afgeleid om welke gegevensset het gaat

De protocolgegevens worden op basis van de gegevens in het antwoordbericht in het berichtenlogboek samengesteld. Omdat een antwoordbericht antwoorden op meerdere vragen kan bevatten, worden per antwoord in de “inhoud van het antwoordbericht” de protocolgegevens afgeleid.
De protocolgegevens worden op de volgende wijze uit het berichtenlogboek afgeleid:

Tabel
Protocollogboek Berichtenlogboek
BSN Uit “inhoud bericht” halen (bij dienst behorende bij UC02,
03 en 23 uit antwoordbericht, bij dienst behorende bij
UC16 uit vraagbericht)
Afzender “Identificatie afzender” uit bijbehorende vraagbericht
overnemen
Indicatie eindgebruiker


 
“Indicatie eindgebruiker” uit de inhoud van het
bijbehorende vraagbericht overnemen
Datum-tijd “Datum tijd vastleggen antwoordbericht” overnemen
Dienstsoort “Dienstsoort” overnemen

Per bericht dat verwerkt is (dit zijn ook de berichten, die geen vastlegging in het protocollogboek tot gevolg hebben), wordt bij het bericht vastgelegd dat deze is verwerkt ten behoeve van protocollering (Zie ook Alternatieve scenario’s 3). Het bericht krijgt dan de status “verwerkt ten behoeve van protocollering”.

Afronding

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van de volgende mogelijke situaties:

  • Het proces is gestart
  • Het proces is niet gestart
  • Het proces is succesvol beëindigd
  • Het proces is niet succesvol beëindigd

De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 4):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd 
Systeemtijd en datum
Identificatie afzender Systeem BV BSN
BV BSN-berichtnummer Nvt
Berichtnummer afzender Nvt
Indicatie eindgebruiker/ instantie Nvt
Uitgevoerde actie “Vastleggen protocolgegevens”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol”
Resultaatcode (Systeemfoutcode)

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Opstarten batchjob mislukt

Indien het opstarten van de batchjob voor het vastleggen van protocolgegevens mislukt, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

Alternatief 2: Vastleggen protocolgegevens mislukt

Als het vastleggen van de protocolgegevens mislukt, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding.

Alternatief 3: Fout bij vastleggen status verwerkt in berichtenlogboek

Als het vastleggen van de status “verwerkt te behoeve van protocollering” in het berichtenlogboek mislukt, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding.

Alternatief 4: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking stoppen.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

  • De batchjob moet al voorgeprogrammeerd zijn.

Postcondities

  • Na het draaien van de batchjob zijn de protocolgegevens vastgelegd.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.