Productiefout chip 2018

Bij de productie van circa 5.000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich in juni 2018 een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. De reisdocumenten zijn gewoon geldig, ook als de fout met het echtheidskenmerk optreedt.
Houders van zo’n reisdocument kunnen zich richten tot de gemeente. Als het document fout geproduceerd is dan wordt dit kosteloos vervangen.

Technisch probleem

Deze fout is aan een van de 23 echtheidskenmerken in het Nederlandse reisdocument en doet niets af aan de geldigheid van de documenten. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat houders er bij de (grens)controle van het reisdocument hinder van ondervinden, bijvoorbeeld bij de elektronische grenspassage (e-gate) op Schiphol. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte dat de foutmelding kan optreden. Zij zullen daar rekening mee houden bij het controleren van de documenten.

Communicatie

Alle personen die een reisdocument met een mogelijke technisch probleem bezitten, hebben indertijd een persoonlijke brief gekregen. In deze brief is de houder van het reisdocument verzocht om zijn document zelf te controleren met de app “BZK-ID”. Als de houder het document zelf niet kan controleren, dan kan deze controle ook plaatsvinden bij de gemeente.

Wat betekent dit voor een gemeente?

Een inwoner kan zich op twee manieren melden bij de gemeenten: de inwoner heeft zelf nog geen controle gedaan en vraagt de gemeente om het document te verifiëren. Of hij meldt zich met de mededeling dat er een fout is ontdekt via de app. In beide gevallen kun je de volgende stappen doorlopen:

  1. Verifieer eerst het reisdocument, ook als de inwoner al een eigen controle heeft gedaan. Het verifiëren kan door gebruik te maken van je reguliere apparatuur om reisdocumenten te controleren: het aanvraagstation.
  2. Als het aanvraagstation aangeeft dat het document goed is, is er niets aan de hand. Er is geen verdere actie nodig.
  3. Als blijkt dat bij het uitlezen van de chip een foutmelding volgt, dan kun je de inwoner kosteloos van een nieuw reisdocument te voorzien. De instructie hiervoor vind je op deze pagina. Het is van belang om te bepalen of de inwoner aan alle criteria voldoet voor verstrekking van een reisdocument. Als de houder het nieuwe document met spoed nodig heeft kun je de spoedprocedure volgen.
  4. Voor het indienen van een declaratie kunt de in bijlage 1 opgenomen instructie gebruiken. Ook de kosten voor het verkrijgen van het document, zoals bijvoorbeeld een nieuwe pasfoto, worden vergoed.
    Wij verzoeken je de gemaakte kosten achteraf bij RvIG in rekening te brengen. Je kunt hiervoor een declaratieformulier met vermelding van het betreffende documentnummer(s), via een mail sturen aan: administratie@rvig.nl.
  5. Wij verzoeken je bij het uitreiken van het nieuwe reisdocument, het vervangen document in te nemen. Wij vragen je hierbij om het document intact te houden, om verder onderzoek mogelijk te maken. Wanneer het innemen niet mogelijk is, in verband met geldige VISA, kan in ieder geval een C10-formulier naar de leverancier gestuurd worden. Voor beide acties kun je de procedure in bijlage 1 volgen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op:

E-mail: info@rvig.nl
Telefoon: 088 900 1000 (lokaal tarief).