Factsheet nieuw artikel 23b en aanvulling artikel 47 lid 1 in Paspoortwet

Factsheet met informatie over het nieuwe artikel 23b Paspoortwet en artikel 47 lid 1 Paspoortwet.

Met ingang van 1 maart 2017 is de Paspoortwet (Pw) gewijzigd.

Door deze wetswijziging is:

  • een grondslag voor de weigering van een paspoort en Nederlandse identiteitskaart (NIK) ontstaan;
  • een nieuw soort NIK geïntroduceerd: de vervangende Nederlandse identiteitskaart;
  • een nieuwe reden voor het verval van rechtswege van reisdocumenten opgenomen

Gevolgen voor alle aanvraagprocessen

Met de komst van artikel 23b wordt bij iedere aanvraag bekeken of de aanvrager is gesignaleerd. Dit geldt sinds 1 maart 2017 dus ook voor een aanvraag van een NIK. Aan een persoon met een uitreisverbod mag namelijk geen reguliere NIK of paspoort worden verstrekt, maar alleen een vervangende NIK.De wijziging van de Paspoortwet heeft geen directe gevolgen voor de Caribische landen en Caribisch Nederland.

Uitreisverbod

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) kan een uitreisverbod opleggen in gevallen waarin een gegrond vermoeden bestaat dat iemand van plan is uit te reizen naar een land buiten het Schengengebied om aansluiting te zoeken bij een terroristische organisatie. Het uitreisverbod kan ook opgelegd worden aan personen die al zijn vertrokken uit Nederland, maar nog binnen het Schengengebied verblijven. Deze maatregel wordt genomen om de nationale veiligheid te beschermen. Het uitreisverbod houdt in dat de persoon niet buiten het Schengengebied mag reizen.

Register Paspoortsignaleringen

Als een uitreisverbod is opgelegd verzoekt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op grond van artikel 23b Pw de persoon op te nemen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Hiermee wordt voorkomen dat een nieuw paspoort of reguliere NIK wordt verstrekt. Het verzoek wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Van rechtswege verval reisdocumenten

Door het uitreisverbod vervallen van rechtswege alle Nederlandse reisdocumenten (inclusief de NIK) die nog in het bezit zijn van betrokkene (nieuw art. 47, lid 1 onder i, Pw). De documentgegevens worden opgenomen in het Basisregister Reisdocumenten en in diverse nationale en internationale signaleringssystemen.

Identificatieplicht

Betrokkene kan, om zich te kunnen blijven identificeren binnen het Schengengebied, een vervangende NIK aanvragen (art. 17 lid 1 Pw).

Kenmerken vervangende NIK

De vervangende NIK is op de voorzijde voorzien van de tekst:
‘NOT VALID FOR TRAVEL!’. Op de achterzijde staat de tekst:
‘NOT VALID FOR TRAVEL OUTSIDE SCHENGEN’. De vervangende NIK is nooit langer geldig dan vijf jaar. Op de achterzijde staat geen machineleesbare strook (machine readable zone, MRZ). Op de chip staan geen persoonsgegevens. In tegenstelling tot de standaard NIK kan met de vervangende NIK niet naar landen buiten het Schengengebied worden gereisd, bijvoorbeeld naar Turkije.

Circulaire en procedurebeschrijving

Uitgevende instanties hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een circulaire ontvangen waarin de gevolgen van de wijziging van de Paspoortwet zijn vermeld. Hoofden van afdelingen Burgerzaken, behalve de Caribische landen en Caribisch Nederland, hebben van RvIG een brief met een procedurebeschrijving ontvangen. Hierin staan de gevolgen van de wetswijziging voor de processen binnen de (aangewezen) gemeente.