Vermissing van een reisdocument

Bij een vermissing van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart kan de houder een nieuw reisdocument aanvragen bij zijn of haar gemeente. De gemeente registreert het vermiste document en controleert in de Basisregistratie Personen (BRP) of de houder vaker een reisdocument als vermist heeft opgegeven bij de gemeente van inschrijving.

Verklaring en registratie vermist reisdocument

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist (‘V’) in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Meervoudige vermissingen

Bij de aanvraag van een reisdocument controleert de gemeente onder andere of de aanvrager vaker een verklaring van vermissing heeft afgelegd. Wanneer de aanvrager 3 of meer vermissingen (van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) heeft in 5 jaar, komt hij in aanmerking voor opname in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) op grond van artikel 24b Paspoortwet. De aanvraag voor een nieuw paspoort wordt dan aangehouden. Wanneer iemand wordt opgenomen in het RPS, kan een overeenstemmingsprocedure worden opgestart waardoor eventueel een nieuw paspoort kan worden verstrekt.

Reisdocument teruggevonden na verklaring vermissing

Wordt een reisdocument na de verklaring van vermissing teruggevonden, dan mag de gemeente de vermissing niet ongedaan maken in de BRP. De houder is verplicht om het teruggevonden reisdocument in te leveren bij de gemeente (artikel 56 van de Paspoortwet). Het gebruik van een teruggevonden reisdocument is strafbaar. De gemeente vernietigt het document op de voorgeschreven wijze. Dit voorkomt fraude.

Vermissing reisdocument uit de voorraad

Blijkt een reisdocument vóór uitreiking vermist uit de voorraad? Volg dan deze stappen:

  1. Breng de houder direct schriftelijk op de hoogte en vermeld daarbij het documentnummer.
  2. Doe aangifte van het vermiste document bij de politie. Mail of stuur het het proces-verbaal naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (zie Contact).
  3. Stuur direct een C7-formulier (melding vermist of van rechtswege vervallen reisdocument) naar RvIG. Met het C7-formulier kan RvIG het vermiste reisdocument opnemen in het Basisregister Reisdocumenten. Dit voorkomt misbruik van het document

Wordt het reisdocument na aangifte van vermissing teruggevonden? Volg dan deze stappen:

  1. Breng de houder direct op de hoogte dat het document gevonden is
  2. Maak een kopie van de houderpagina
  3. Voeg de kopie toe aan het papieren dossier
  4. Voeg een korte toelichting van de omstandigheden waaronder het document is teruggevonden toe aan het papieren dossier
  5. Vernietig het document op de voorgeschreven wijze

Geldigheid reisdocument na aangifte bij de politie

Een reisdocument is nog geldig nadat de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt. De geldigheid vervalt pas formeel als de houder bij de gemeente een verklaring van vermissing heeft ondertekend en de vermissing in categorie 12 op de persoonslijst in de BRP is verwerkt met een ‘V’.

Een persoon die alleen bij de politie aangifte van vermissing of diefstal heeft gedaan, vindt het reisdocument later soms terug. Vaak verzoekt de houder de politie dan om het nummer van het reisdocument uit de politieregistratie te halen. Ondanks het verwijderen van het documentnummer kan reizen met dit document mogelijk tot problemen leiden. Het documentnummer kan namelijk nog internationaal gesignaleerd staan.