Werkinstructie W83 Van rechtswege vervallen reisdocumenten

Na invoering van LO GBA 3.10 is onderzocht wat de gevolgen zijn van het registreren van van rechtswege vervallen reisdocumenten in categorie 12. Op basis van de resultaten van deze analyse is besloten de eerder opgestelde werkinstructie voor het registreren van van rechtswege vervallen reisdocumenten in categorie 12 aan te passen.

Datum constatering bepalend voor opname 'R'

Het moment waarop geconstateerd wordt dat een reisdocument van rechtswege is vervallen, is bepalend voor de opname van een ‘R’ in categorie 12. Daarnaast moeten de onderzoeken in categorie 12 van de reisdocumenten die vóór 8 oktober 2016 van rechtswege zijn vervallen beëindigd worden en moet rubriek 12.35.70 voorzien worden van een ‘R’. Met deze aanpassing ontstaat een meer eenduidige werkwijze. Bijkomend voordeel is dat gemeenten direct in categorie 12 zien dat een reisdocument ‘van rechtswege’ is vervallen en nog ingeleverd moet worden.

Deze werkinstructie vervangt de werkinstructie W83 – Van rechtswege vervallen reisdocumenten versie 1.0 van 22-09-2016. Bij de eerstvolgende wijziging van de HUP zal deze gewijzigde werkwijze worden opgenomen.
 

Waarom een nieuwe waarde in element 12.35.70 in categorie 12?

Met de invoering van LO 3.10 wordt in bepaalde gevallen het van rechtswege vervallen van reisdocumenten actief geregistreerd door de verantwoordelijke autoriteit.

Dit betreft van rechtswege verval als:

  1. de Nederlandse nationaliteit is verloren, of
  2. de gronden voor verkrijging van een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen vervallen, of
  3. de houdergegevens wijzigen, of
  4. het burgerservicenummer is gewijzigd

Met de invoering van het registreren van een ‘R’ in rubriek 12.35.70 is het niet meer de actualisering of correctie die een bericht voor het BR genereert, maar de door een ambtenaar gemaakte keuze.

Het Basisregister registreert Nederlandse reisdocumenten die van rechtswege zijn vervallen volgens artikel 47 van de Paspoortwet. Deze reisdocumenten mogen daarom niet meer in omloop zijn. Als een document in het BR is opgenomen worden de gegevens doorgegeven aan diverse (inter)nationale registers. De burger zal bij gebruik van dit document problemen kunnen ondervinden; het document mag immers niet meer in omloop zijn.

De waarde ‘R’ komt voor in het Logisch Ontwerp GBA sinds 8 oktober 2016 (LO 3.10). Dit betekent dat de ‘R’ niet voor mag komen in een categorie 12 waarvan de datum in rubriek 12.85.10 ligt vóór 8 oktober 2016.

Wanneer plaatst u in categorie 12 een ‘R’ in rubriek 12.35.70?

1. Als de houder van een nog geldig reisdocument, waarin staat vermeld dat deze de Nederlandse nationaliteit bezit, het Nederlanderschap heeft verloren (zie artikel 47 lid 1 onder a Paspoortwet);

Als het reisdocument direct bij het actualiseren ingehouden of ingeleverd wordt, wordt de inhouding of inlevering direct in categorie 12 geregistreerd.

Als het reisdocument bij het actualiseren niet ingehouden of ingeleverd wordt, moet:
a. het van rechtswege vervallen van het reisdocument verwerkt worden in categorie 12;

b. de houder van het reisdocument van het vervallen schriftelijk in kennis worden gesteld;

c. het reisdocument op een later tijdstip alsnog ingehouden of ingeleverd worden.

2. Als de houder van een nog geldig reisdocument voor vluchtelingen of van het reisdocument voor vreemdelingen niet meer beschikt over de status of verblijfstitel op grond waarvan hem het reisdocument is verstrekt, het Nederlanderschap dan wel de nationaliteit van een ander land heeft verkregen of, houder zijnde van een reisdocument als bedoeld in PW artikel 12, 14 of 15, door een ander land van een reisdocument is voorzien (zie artikel 47 lid 1 onder b Paspoortwet);

Wijzigingen in het verblijfsrecht worden geautomatiseerd verwerkt op de persoonslijst. Veelal zult u niet opmerken dat de status of verblijfstitel op grond waarvan een reisdocument is verstrekt wijzigt, tenzij er sprake is van een naturalisatie. In dat geval is het mogelijk om bij de verwerking van de naturalisatie direct actie te ondernemen.

Omdat gemeenten niet in alle gevallen bekend zijn met wijzigingen in het verblijfsrecht controleren wij maandelijks via de bestandscontrolemodule of er personen zijn die nog in het bezit zijn van een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen terwijl de verblijfsstatus daar niet (meer) bij aansluit. De bevindingen van deze controle worden aan gemeenten kenbaar gemaakt via de kwaliteitsmonitor.

Als u constateert dat het reisdocument voor vreemdelingen of het reisdocument voor vluchtelingen van rechtswege vervallen is en nog niet is ingehouden of ingeleverd, moet:
a. het van rechtswege vervallen van het reisdocument verwerkt worden in categorie 12;

b. de houder van het reisdocument van het vervallen schriftelijk in kennis worden gesteld;

c. het reisdocument op een later tijdstip alsnog ingehouden of ingeleverd worden.

3. Als een nog geldig reisdocument van rechtswege is vervallen omdat de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum of het geslacht van de houder is gewijzigd (zie artikel 47 lid 1 onder e Paspoortwet).

Als door actualiseren of corrigeren van de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum of het geslacht een of meer van deze gegevens wijzigen bepaalt u of de houdergegevens in het reisdocument nog overeenkomen met de actuele gegevens in categorie 01. Als deze niet meer overeenkomen vervalt het reisdocument van rechtswege.

Als het reisdocument direct bij het actualiseren of corrigeren ingehouden of ingeleverd wordt, wordt de inhouding of inlevering direct in categorie 12 geregistreerd.

Als het reisdocument bij het actualiseren of corrigeren niet ingehouden of ingeleverd wordt, moet:
a. het van rechtswege vervallen van het reisdocument verwerkt worden in categorie 12;

b. de houder van het reisdocument van het vervallen schriftelijk in kennis worden gesteld;

c. het reisdocument op een later tijdstip alsnog ingehouden of ingeleverd worden.

Hoe verwerkt u een van rechtswege vervallen reisdocument op de persoonslijst?

12.35.60 De datum waarop een Nederlands reisdocument is vermist, ingehouden, ingeleverd, dan wel van rechtswege is vervallen.
Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop geconstateerd is dat het reisdocument van rechtswege is vervallen.

12.35.70 Een aanduiding dat een Nederlands reisdocument is vermist, ingehouden, ingeleverd, dan wel van rechtswege is vervallen.
Dit gegeven moet worden ingevuld met een ‘R’ (van rechtswege vervallen).

12.85.10 Ingangsdatum geldigheid
Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop geconstateerd is dat het Nederlandse reisdocument van rechtswege is vervallen.

12.86.10 Datum van opneming
Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens wordt opgenomen (=systeemdatum).

Wat registreert u als een reisdocument, nadat een ‘R’ is geplaatst op de persoonslijst, op een later tijdstip wordt ingeleverd, of als op een later moment over het reisdocument een verklaring van vermissing wordt afgelegd?

Als een reisdocument van rechtswege is vervallen, is de houder daarvan aangeschreven om het document in te leveren. In categorie 12 is het van rechtswege vervallen van het reisdocument geregistreerd.

Als het document ingehouden of ingeleverd wordt moet categorie 12 geactualiseerd worden door de inname/inhouding van het document te registreren. Als het document vermist wordt, moet categorie 12 geactualiseerd worden door de vermissing van het document te registreren.

Moet een reisdocument dat op grond van artikel 47, lid 1 onder a, b of e Paspoortwet van rechtswege is vervallen vóór 8 oktober 2016 voorzien worden van een ‘R’ in categorie 12?

Ja, deze documenten moeten ook worden voorzien van een ‘R’. Als het reisdocument voor 8 oktober 2016 in onderzoek is geplaatst, eindigt u het onderzoek en plaatst u direct de ‘R’. Rubriek 12.35.60 en 12.85.10 zijn gelijk aan de datum van opname in rubriek 12.86.10.

Wanneer plaatst u in categorie 12 geen ‘R’ in rubriek 12.35.70?

In de volgende gevallen is het niet toegestaan een ‘R’ in rubriek 12.35.70 op te nemen:
• Als een reisdocument niet meer geldig is

• Als een reisdocument eerder in de BRP is geregistreerd als vermist

• Als een reisdocument eerder in de BRP is geregistreerd als ingehouden

• Als de houder van het reisdocument overlijdt

• Als de geboorteplaats wordt gewijzigd

• Als de burger meldt dat het document vermist is maar nog geen verklaring van vermissing is opgemaakt