Programma Toekomst Basisregistratie Personen (BRP)

Binnen het programma Toekomst BRP werken we de komende jaren stap voor stap aan de doorontwikkeling van de BRP. Stap voor stap zodat we de BRP continu aan kunnen blijven passen aan de ontwikkelingen in de samenleving.

We doen dat aan de hand van een ontwikkelagenda. Hierop staan de hoofdpunten die gebruikers van de BRP (zoals gemeenten, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank) naar voren hebben gebracht. Samen met al deze partijen werken we zo aan een betrouwbare BRP die afnemers in staat stelt om hun publieke taak op een transparante manier in te vullen en die het voor burgers gemakkelijker maakt om zaken te doen met de overheid.

Waarom is doorontwikkeling nodig?

De BRP wordt steeds aangepast omdat de samenleving dat van ons vraagt. We willen rekening houden met wensen van burgers en andere gebruikers. Burgers willen bijvoorbeeld invloed hebben op de manier waarop de overheid ze aanschrijft. En welke gegevens we van hen delen met welke organisaties. Daarnaast willen we aansluiten op technologische ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkheden benutten die daarmee ontstaan. Bijvoorbeeld in het communiceren met burgers en het ontsluiten van informatie voor afnemers.

Dit gaan we doen

In 2021 is de ontwikkelagenda voor de BRP vastgesteld, en met het programma gaan we zorgen dat deze punten in de komende jaren gerealiseerd worden. We doen dit samen met de partijen die hier naast ons een aandeel in hebben.

Dit levert het op

Met het programma zorgen we voor een BRP die flexibeler kan inspelen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen en die burgers meer privacy en regie geeft op persoonsgegevens.

De doelen van het programma Toekomst BRP

Met het programma werken we aan de realisatie van de ontwikkelagenda gericht op een betrouwbare, rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Daarmee dragen we bij aan de beleidsdoelen die voor de BRP zijn geformuleerd:

 • Een inclusieve BRP
  Geregistreerd staan in de BRP is voor burgers noodzakelijk om mee te kunnen doen in onze maatschappij en om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de overheid. We willen niemand uitsluiten en daarom werken we aan een BRP die om kan gaan met de grote diversiteit in burgers en situaties waarin zij zich bevinden.
 • Meer regie voor geregistreerden
  In de BRP worden veel persoonlijke gegevens van burgers geregistreerd. Deze gegevens geven we aan partijen die daarvoor een autorisatie hebben gekregen van de minister. Met het programma willen we ervoor zorgen dat burgers meer inzage krijgen in welke gegevens we aan wie doorgeven. Daarnaast willen we burgers de mogelijkheid geven daar ook zelf invloed op uit te kunnen oefenen. Bijvoorbeeld door aan te kunnen geven met welke partijen wij wel gegevens mogen delen en met welke partijen niet. Zo kunnen zij gegevens delen ‘aan’ of ‘uit’ zetten of zelf actief gegevens delen met partijen.
 • Zicht op verblijf arbeidsmigranten
  Om misstanden in de huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken, gaan we meer gegevens in de BRP opnemen. Het tijdelijk verblijfadres, telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd. Hiermee ontstaat er een beter zicht op de tijdelijke woonsituatie van deze groep burgers en zijn er meer mogelijkheden om hun rechten te waarborgen.
 • Dataminimalisatie
  In het programma willen we toewerken naar een situatie waarbij afnemers precies genoeg, en niet meer, persoonsgegevens ontvangen om hun taak goed uit te kunnen voeren. Waar mogelijk dringen we het gebruik van kopieën van gegevens terug en positioneren we de BRP als de bron voor gebruikers van persoonsgegevens.
 • Een flexibele BRP
  Met diverse aanpassingen zorgen we ervoor dat de BRP kan meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving en technologie. (Interne) zaken die daarbij hinderen gaan we zo veel mogelijk oplossen.

Samenwerking programma Toekomst BRP

De aanpak die het programma heeft gekozen voor de doorontwikkeling van de BRP is gebaseerd op twee uitgangspunten: we doen het samen met belanghebbenden en we doen het stap voor stap.

Samen met belanghebbenden

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk belanghebbenden betrokken zijn en een inbreng hebben in de doorontwikkeling, hebben zij zitting gekregen in werkgroepen: het gebruikersoverleg en de Programmaraad. Op die manier kunnen zij meepraten en meebeslissen over aanpassingen in de BRP en de keuzes die daarin worden gemaakt. Een bijzondere rol daarin is weggelegd voor de Nederlandse gemeenten. Zij zijn niet alleen afnemer van gegevens van burgers. Zij houden deze gegevens ook bij. Zij zijn de belangrijkste partij in het leveren en aanpassen van persoonsgegevens.

Stap voor stap

Voor het realiseren van de punten op de ontwikkelagenda is gekozen voor een aanpak waarbij de BRP stap voor stap wordt aangepast. Er wordt dus niet gewerkt aan een geheel nieuwe versie van de BRP die dan op één bepaald moment in gebruik wordt genomen. De gekozen werkwijze heeft als voordeel dat het flexibeler is: er wordt continu feedback verzameld waaruit lering voor het vervolg wordt getrokken. Ook biedt het de mogelijkheid om na verloop van tijd wijzigingen in de (prioriteiten in de) ontwikkelagenda door te voeren. Zonder dat dat grote impact op het programma heeft.

Contact

Voor vragen over het programma Toekomst BRP kun je contact opnemen met RvIG, via info@rvig.nl