Project Verbeteren Zelfevaluatie BRP

Veel organisaties in Nederland maken gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, veiligheid, onderwijs, sociale voorzieningen, belastingen: overal speelt het adres een bepalende rol. Zo krijgt de burger waar hij recht op heeft en kunnen overheidsinstanties hun adres gerelateerde taken goed uitvoeren. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van gemeentelijke afvalstoffenheffing en de oproep voor verkiezingen. En bij calamiteiten moeten de hulpdiensten kunnen vertrouwen op de BRP. Gemeenten voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Dit onderzoek heet Zelfevaluatie BRP, het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst.

Een onjuiste registratie in de BRP kan grote gevolgen hebben voor de burger. Een hoge kwaliteit van de BRP is dus van groot belang. Binnen RvIG werken we continu aan de kwaliteit van de gegevens in de BRP.

In 2018 heeft de minister een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de Zelfevaluatie te verbeteren. Met het project Verbeteren Zelfevaluatie BRP willen we het advies van de minister opvolgen. In 2021 is, binnen dit project, gestart met het opstellen van een normenkader in de vorm van maatregelen om de kwaliteit van de gegevens in de BRP te beheersen. Samen met gemeenten wordt op dit moment hard gewerkt aan een eerste versie van dit normenkader. Vervolgens worden de vastgestelde meetbare normen vertaald in de vragenlijsten van de Zelfevaluatie BRP.

Wat gaan we doen?

Het is van belang dat de gegevens in de BRP binnen een bepaalde tijd worden verwerkt, volledig zijn, geen fouten bevatten en voldoen aan de wettelijke regelgeving. Tijdigheid, volledigheid, juistheid en rechtmatigheid zijn dan ook de kwaliteitscriteria binnen het normenkader. Op basis van deze criteria kan de kwaliteit van de BRP op een eenduidige wijze getoetst worden en verantwoording worden afgelegd aan het gemeentebestuur. Vervolgens worden de meetbare normen en beheersmaatregelen vertaald naar een nieuwe vragenlijst van de Zelfevaluatie BRP.

Het vaststellen van duidelijke normen en kaders draagt bij aan een betrouwbare dienstverlening naar de burgers en een goede kwaliteit van de BRP.

Met de uitkomsten uit de pilot en evaluatie wordt de vragenlijst definitief gemaakt. En werken we naar een toekomst met een nieuwe opzet van de zelfevaluatie.

Pilotgemeenten

Vanaf september gaan we, gedurende 6 weken, samen met negen pilotgemeenten het normenkader en de vragenlijst Zelfevaluatie BRP testen in de praktijk. De negen geselecteerde gemeenten zijn Vlaardingen, Bernheze, Westerkwartier, Dinkelland, Asten, Ooststellingwerf, Amstelveen, Nissewaard en Boxtel & Sint Michielsgestel.

Deze pilotgemeenten testen samen met andere gemeenten de verbeterde vragenlijst Zelfevaluatie BRP in de praktijk. Ze gaan als ambassadeur aan de slag om alle Nederlandse gemeenten te helpen aan een betrouwbaar toetsinstrument en een hoge kwaliteit van de BRP. Lees meer over de pilot.

Planning

Beeld: ©RvIG / RvIG

Betrokken partijen

Voor de begeleiding van dit project heeft RvIG een extern bureau ingehuurd. In een klankbordgroep, waarin verschillende gemeenten, de NVVB, VNG en VNG-realisatie zitten, stemmen we de ideeën en voorstellen af.