Moeten we de burger op de hoogte stellen van de wijziging van bijv. een straatnaam? Kan een burger bezwaar maken tegen deze wijziging?

Burgers moeten altijd op de hoogte worden gebracht van wijzigingen die worden doorgevoerd op de persoonslijst. Het is afhankelijk van de aard van de wijziging hoe hiermee om gegaan moet of kan worden. Betreft het een hele kleine wijziging zoals bijvoorbeeld het weghalen van een streepje in het huisnummer, dan volstaat de gemeente met het plaatsen van een mededeling in een plaatselijke krant.

Gaat het om een meer ingrijpende wijziging zoals het veranderen van het huisnummer of de straatnaam dan moet de gemeente de burger hiervan persoonlijk op de hoogte brengen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de geldende bezwaartermijn.

Het is overigens wel van belang wat de achtergrond van de wijziging is. Gaat het bij de wijziging om het corrigeren van een gegeven dat achteraf bezien altijd al niet correct was of gaat het om een nieuw gegeven, bijvoorbeeld het toekennen van een nummer. Het toekennen van een naam of een nummer op grond van een verordening is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De beschikking zal aan de formele en materiële eisen van de Wet BAG en de Awb moeten voldoen. Tegen de beschikking kan bezwaar gemaakt worden binnen 6 weken na de dag van kennisgeving (artikel 3.42 Awb). Speelt zo'n beschikking dan moet de gemeente op de in dergelijke gevallen gebruikelijke manier met de burger communiceren.