Werken met de Basisregistratie Personen (BRP)

Overheidsinstellingen en bestuursorganisaties gebruiken bij het uitvoeren van hun taken de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor zijn hun computers aangesloten op de BRP. Dat mag alleen als ze voldoen aan de strenge juridische, technische en organisatorische eisen uit de Wet Basregistratie personen.

Toetsing van de aanvraag door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Organisaties die hun systeem willen aansluiten op de BRP, moeten daar toestemming voor krijgen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij de aanvraag moeten de organisatie aangeven welke gegevens ze wil gebruiken, over welke personen en voor welke taken.

Meer informatie over de partijen die hiervoor in aanmerking komen, is te vinden op de pagina Gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP).

RvIG toetst of het verzoek voldoet aan de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen.

Een goedgekeurd systeem voor gegevens uit de basisregistratie

Organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, moeten werken met een goedgekeurd computersysteem. RvIG heeft deze eisen beschreven in het Logisch Ontwerp (LO).

In het Logisch Ontwerp staat onder andere:

  • hoe de verbinding tussen de systemen van de gebruiker en de BRP moet zijn beveiligd;
  • hoe de inkomende berichten verwerkt moeten worden en de uitgaande berichten aangemaakt moeten worden;
  • wat de bewaartermijnen van berichten zijn;
  • wat de systeemeisen zijn ten aanzien van beschikbaarheid en responstijden.

Autorisatietabelregel voor de BRP

Als de organisatie en het technische systeem aan de eisen voldoen, neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zogenaamd autorisatiebesluit. Daarin staat welke gegevens voor welke taken aan de organisatie worden verstrekt.

Dit besluit wordt daarna vertaald naar een zogenaamde autorisatietabelregel. Deze tabelregel zorgt ervoor dat het computersysteem van de afnemer van gegevens alleen die persoonsgegevens krijgt, die voor zijn taak noodzakelijk zijn.

Afspraken over de dienstverlening (DVA)

De afspraken over de dienstverlening van de RvIG aan afnemers zijn vastgelegd in het document Dienstverleningsafspraken GBA-V en TMV.

Voor vragen over de dienstverlening van RvIG en de autorisatie als afnemer kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.