Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.
De informatie op deze pagina is bedoeld voor medewerkers Burgerzaken, van gemeenten.

Informatie voor burgers

Beknopte informatie voor burgers staat in het Informatieblad levenloos geboren kind. Uitgebreide informatie voor burgers is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

  • Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Digitaal is mogelijk als de gemeente de weg hiertoe heeft opengesteld.
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Dat kan in het tijdperk van de persoonskaart zijn geweest (voor 1 oktober 1994), van de GBA (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Heeft de geboorte van het kind voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen.
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Registratie levenloos geboren kind op persoonslijst ingezetene

De ingezetene doet een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om de gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen. Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. Het kind wordt dan in categorie 09, Kind, van de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. Het kind krijgt dus geen eigen persoonslijst. Bij de gegevens over het kind wordt een indicator (nieuwe rubriek 09.89.10 Registratie betrekking) geplaatst die ervoor zorgt dat de berichtgeving aan afnemers correct verloopt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Direct na verwerking van het verzoek op de persoonslijst wordt hiervan mededeling gedaan aan de verzoeker.

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. De ene ouder kan hierom verzoeken, terwijl de andere ouder dat niet doet.

Registratie levenloos geboren kind op persoonslijst ex-ingezetene

Bij de ouder die op of na 1 oktober 1994 uit Nederland is vertrokken, en daardoor eerder als ingezetene in de BRP of GBA geregistreerd is geweest, kan het kind op verzoek alsnog op de persoonslijst van de ouder worden vermeld. De persoonslijst is inmiddels in de Registratie niet-ingezetenen (RNI) opgenomen. De ouder kan in de laatste bijhoudingsgemeente een verzoek doen om de kindgegevens op te nemen op zijn persoonslijst. De geboorte van het kind moet voorafgaand aan de datum van de emigratie hebben plaatsgevonden.

Het opnemen van gegevens over een levenloos geboren kind op de persoonslijst van een geëmigreerde ouder vindt plaats in de RNI na tussenkomst van de laatste bijhoudingsgemeente. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van RvIG: Verzoek wijziging BRP - plaatsing documentindicatie persoonslijsten niet-ingezetenen. De laatste bijhoudingsgemeente stuurt dit formulier naar RvIG.

Meer informatie is te vinden in de QenA’s Opname levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen.

In Nederland levenloos geboren kind

Is er door de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van geboorte (levenloos) opgemaakt, dan worden de gegevens over dit kind pas op de persoonslijst van de ouder opgenomen als de ouder hiertoe een verzoek heeft gedaan.

Het is niet van belang wanneer het kind is geboren. De gegevens over het kind worden ontleend aan de akte van geboorte (levenloos), of aan de vroegere akte levenloos geboren kind. Voor 1 januari 1995 werd geen onderscheid gemaakt tussen levenloos geboren kind en een kind dat levenloos is aangegeven (dus overleden voor de aangifte). Ook in deze gevallen is het mogelijk om de gegevens over het kind op te nemen als levenloos geboren kind.

Als de betrokken ouders niet meer beschikken over een afschrift of uittreksel van de in de burgerlijke stand opgenomen akte, kan het college van burgemeester en wethouders deze informatie ophalen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in wiens register de desbetreffende akte berust. Dit is in lijn met het bepaalde in artikel 2.27, derde lid, van de Wet BRP, waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand de verplichting wordt opgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat daarom vraagt zo spoedig mogelijk alle inlichtingen te verstrekken die dat college nodig heeft voor de bijhouding van de basisregistratie.

Als er nog geen aangifte van de geboorte is gedaan, kunnen ouders die dit wensen zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om alsnog een akte van geboorte (levenloos) op te maken die in de registers van de burgerlijke stand wordt opgenomen. Deze akte dient vervolgens als bron voor de opneming van gegevens over het kind in de BRP. Daarnaast kan de betrokken ouder op grond van artikel 23b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeken om een afschrift of een uittreksel van de akte.

Geen namen op de akte

Het is mogelijk dat een akte niet de namen van het kind bevat. In dat geval worden de namen van het kind ontleend aan de opgave van de ouder. De ouder geeft dus bij de gelegenheid van het verzoek de namen van het kind door. In theorie is het daarbij mogelijk dat de ouders verschillende namen aan hetzelfde kind geven, dit is voor de registratie in de BRP in deze situatie geen probleem.

In buitenland levenloos geboren kind

Als het kind in het buitenland is geboren, kan dit kind ook geregistreerd worden op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Wel dient de verzoekende ouder op het moment van de geboorte in Nederland ingezetene te zijn (geweest). De bijschrijving bij de verzoekende ouder gebeurt dan op basis van één van de volgende documenten:

  • een buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte die ten doel heeft tot bewijs te dienen van het desbetreffende feit;
  • een geschrift dat overeenkomstig de plaatselijke voorschriften is opgemaakt door een bevoegde instantie, waarin het desbetreffende feit is vermeld; 
  • een verklaring over het desbetreffende feit die de verzoeker ten overstaan van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar onder eed of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door de verzoeker is ondertekend, zo mogelijk aangevuld met een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige over het feit.

Het verkrijgen van documenten over een in het buitenland levenloos geboren kind kan problematisch zijn. Gezien het persoonlijke belang van de burger bij het verzoek om deze gegevens op te nemen en het ontbreken van verder rechtsgevolg bij het opnemen van deze gegevens, is het aan te bevelen om de regels ruimhartig toe te passen.

Termijn zwangerschap en registratie levenloos geboren kind

Voor de aangifte van een levenloos geboren kind is het doorslaggevend dat het kind levenloos ter wereld komt, ongeacht de duur van de zwangerschap. Er zijn voor de aangifte van een levenloos geboren kind bijgevolg geen verschillen tussen kinderen die vóór en die na 24 weken zwangerschap worden geboren. Het is aan de ouders om te bepalen of zij aangifte van een levenloos geboren kind willen doen en daarmee bewijs te krijgen van het feit dat hun kind levenloos ter wereld is gekomen. En om daarna een verzoek te doen tot registratie in de BRP.

Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

In verband met de wijziging is de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) aangepast. HUP versie 3.2 is inmiddels beschikbaar.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het vastleggen van de geboorte van een levenloos geboren kind via het modelformulier voor het CBS blijft ongewijzigd en is niet afhankelijk van het wel of niet doen van een verzoek tot registratie levenloos geboren kind. Het CBS ontvangt immers geen melding van zo’n registratie.